IKE i IKZE-Wprowadzenie do IKE i IKZE-Kto i gdzie może założyć IKE i IKZE w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2018.12.19, godz. 15:31
kontakt

Kto i gdzie może założyć IKE/IKZE

W DM BOŚ rachunki IKE/IKZE otwierane są osobom, które ukończyły 18 lat. Zgodnie z ostatnią nowelizacją "Ustawy o IKE oraz IKZE", rachunki IKE/IKZE mogą posiadać (i dokonywać na nie wpłat) zarówno rezydenci, jak i nierezydenci.

Osoba, która zamierza otworzyć IKE/IKZE powinna zawrzeć umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wybranej formy IKE/IKZE tj. odpowiednio:

  • z funduszem inwestycyjnym, lub kilkoma funduszami inwestycyjnymi pod warunkiem że są zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską,
  • zakładem ubezpieczeń,
  • bankiem,
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Dany podmiot musi oczywiście posiadać w swojej ofercie IKE/IKZE - nie wszystkie banki, TFI czy domy maklerskie taką usługę oferują.

Gromadzenie środków na IKE/IKZE, w zależności od tego, który z pięciu uprawnionych (wymienionych wcześniej) podmiotów wybierzemy, może zatem polegać na:

  1. inwestowaniu w jednostki funduszy inwestycyjnych,
  2. inwestowaniu w papiery wartościowe,
  3. inwestowaniu w jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
  4. gromadzeniu środków na rachunku bankowym
  5. gromadzeniu środków w ramach dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Każdy możne posiadać tylko jedno konto IKE/IKZE, ale wolno je zmieniać, przenosić i przekształcać. Sankcją za naruszenie tego zakazu jest obciążenie dochodów z każdego z kont IKE/IKZE danej osoby, zryczałtowanym 75-procentowym podatkiem dochodowym*.

* Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.7) w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.