Kurs giełdowy - Część 10-Zasady wyznaczania depozytu dla portfela - metoda SPAN w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.20, godz. 20:26
kontakt

Zasady wyznaczania depozytu dla portfela - metoda SPAN

W metodyce SPAN depozyt obliczany jest na podstawie następujących elementów składowych:

 • depozytu za ryzyko scenariusza (za ryzyko realizacji najgorszego scenariusza zmiany ceny i zmienności instrumentu bazowego)
 • depozytu za spread (korelację) wewnątrz klasy*
 • kredytu za spread (korelację) pomiędzy klasami
 • minimalnego depozytu za pozycje krótkie w opcjach
 • pozycji netto w opcjach.

* do danej klasy należą instrumenty pochodne oparte o ten sam instrument bazowy

Depozyt dla pozycji otwartych w danej klasie obliczany jest jako suma depozytu za ryzyko scenariusza w klasie
oraz depozytu za spread (korelację) wewnątrz klasy, pomniejszona o wartość kredytu za spread pomiędzy daną klasą a innymi klasami. Obliczony w ten sposób depozyt nie może być niższy niż wartość minimalnego depozytu za pozycje krótkie w opcjach w danej klasie. W kolejnym kroku, od obliczonego depozytu należy odjąć wartość pozycji netto
w opcjach w tej klasie. 

W celu ustalenia wartości depozytu dla klasy oblicza się: 

DZWpk = max (drscpk + dswkpk - cspkp; mdkopk)

DZW - depozyt zabezpieczający wartość portfela
drsc - depozyt za ryzyko scenariusza
dswk - depozyt za spread wewnątrz klasy
cspk - kredyt za spread pomiędzy klasami
mdko - depozyt minimalny za pozycje krótkie w opcjach
p - indeks portfela
k - indeks klasy

Następnie, otrzymany wynik jest korygowany o wartość pozycji netto w opcjach. Depozyt pomniejsza się o wartość pozycji długich oraz powiększa się o wartość pozycji krótkich. 

DZKpk = max (DZWpk – PNOpk; 0) 

DZKpk - depozyt zabezpieczający ryzyko
PNOpk - wartość pozycji netto w opcjach (iloczyn salda liczby pozycji i ceny opcji)

W sytuacji, gdy różnica DZWpk i PNOpk jest wartością dodatnią, to stanowi ona wymaganie depozytowe dla danej klasy w portfelu.  

W sytuacji, gdy różnica DZWpk i PNOpk jest wartością ujemną, to wartość ta jest wyodrębniana jako NODpk
i może pomniejszyć wymagania depozytowe w innych klasach w portfelu.  

Wartość wymaganego właściwego depozytu zabezpieczającego na portfel jest wartością maksymalną z: różnicy pomiędzy sumą depozytów zabezpieczających w poszczególnych klasach a sumą nadwyżki wartości pozycji długich obliczonych dla wszystkich klas i zera. 

DZPp = max (Σ DZKpk – Σ NODpk; 0) 

DZP - Wartość wymaganego właściwego depozytu zabezpieczającego na portfel
NODpk - nadwyżka wartości pozycji długich w opcjach w portfelu p i klasie k  


Przykład nr 1

Na dzień 10 marca 2015 r. poziom zabezpieczenia (PSR) dla kontraktu na WIG20 wynosi 7,4%. Kurs kontraktu FW20H1520 na zamknięciu w dniu 9 marca 2015 r. wyniósł 2335 pkt. Kurs kontraktu FW20M1520 na zamknięciu
w dniu 9 marca 2015 r. wyniósł 2323 pkt. W portfelu znajduje się jedna długa pozycja w kontrakcie FW20H1520 oraz jedna krótka pozycja w kontrakcie FW20M1520. 

Depozyt dla portfela wg MPKR wyniósłby:
2335 * 20 * 7,4% – 2323 * 20 * 7,4% = 17,76 PLN  

Depozyt dla portfela wg SPAN wyniesie:
17,76 (depozyt za ryzyko scenariusza) + 1402,24 (depozyt za spread wewnątrzklasowy) = 1420,00 PLN  


Przykład nr 2

Na dzień 10 marca 2015 r. poziom zabezpieczenia (PSR) dla kontraktu na WIG20 wynosi 7,4% a poziom zabezpieczenia (PSR) dla kontraktu FW40H15 wynosi 6%. Kurs kontraktu FW20H1520 na zamknięciu w dniu 9 marca 2015 r. wyniósł 2335 pkt. Kurs kontraktu FW40H15 na zamknięciu w dniu 9 marca 2015 r. wyniósł 3787 pkt. W portfelu znajduje się jedna długa pozycja w kontrakcie FW20H1520 oraz jedna krótka pozycja w kontrakcie FW40H15.

Depozyt dla portfela wg MPKR wyniósłby:
2335 * 20 * 7,4% + 3787 * 10 * 6% = 5728,00 PLN  

Depozyt dla portfela wg SPAN wyniesie:
5728,00 (depozyt za ryzyko scenariusza) – 1189,00 (kredyt za spread międzyklasowy dla klasy W20) – 1563,00 (kredyt za spread międzyklasowy dla klasy W40) = 2976,00 PLN  

Warto pamiętać, że w przypadku zamknięcia skorelowanej pozycji wymagany depozyt może ulec zwiększeniu.
W powyższym przykładzie zamknięcie pozycji w FW40H15 spowoduje wzrost depozytu z 2976 PLN do 3456 PLN. 

Przykład nr 3
W portfelu znajduje się jedna długa pozycja w kontrakcie FW20H1520 oraz dwie długie pozycje w opcji OW20C152000 otwarte w dniu poprzednim. Na dzień 10 marca 2015 r. poziom zabezpieczenia (PSR) dla kontraktu na WIG20 wynosi 7,4%. Kurs kontraktu FW20H1520 na zamknięciu w dniu 9 marca 2015 r. wyniósł 2335 pkt.

Depozyt dla portfela wg MPKR wyniósłby:
2335 * 20 * 7,4% = 3455,80 PLN  

Depozyt dla portfela wg SPAN wyniesie 0 PLN.  

W metodzie SPAN, pozycja netto w opcjach (PNO) w wysokości 6910,36 PLN pokrywa depozyt za ryzyko scenariusza równe 6863,00 PLN. 
W przypadku spadku wartości opcji inwestor może być zobowiązany do wniesienia depozytu. 


Depozyt wyznaczony zgodnie z metodyką SPAN dla portfela, w którym znajdują się pozycje skorelowane w danej klasie, jest wyższy niż depozyt wyznaczony wg MPKR z uwagi na uwzględnianie w SPAN depozytu za spread wewnątrzklasowy (patrz przykład nr 1). 

Depozyt wyznaczony zgodnie z metodyką SPAN może być natomiast niższy niż depozyt wyznaczony wg MPKR
w przypadku posiadania w portfelu przeciwstawnych pozycji w różnych klasach, dla których przyznano kredyt
za spread międzyklasowy (patrz przykład nr 2). Na dzień 10 marca 2015 r. kredyt może zostać przyznany
dla przeciwstawnych pozycji w następujących klasach: 

 • W20 i W40
 • 1MW i 3MW
 • 1MW i 6MW
 • 3MW i 6MW 
 • STB i MTB
 • STB i LTB
 • MTB i LTB


Szczegółowy opis zasad wyznaczania depozytu zabezpieczającego znajduje się na stronie internetowej KDPW_CCP.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.