Opcje-Opcje na WIG20 w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.02.17, godz. 21:10
kontakt
Otwórz rachunek

Co muszę zrobić, żeby zacząć zawierać transakcje na rynku opcji?

Wystarczy posiadać rachunek praw pochodnych (lub praw pochodnych i majątkowych).

Procedura otwarcia jest bardzo prosta. Po rejestracji należy podpisać otrzymane umowy, wysłać je do DM BOŚ, a następnie przelać aktywa na rachunek.
Więcej informacji na temat otwarcia rachunku praw pochodnych i majątkowych oraz korzyści z jego obsługi przez Internet na stronie [opcje].

Standard opcji kupna i opcji sprzedaży na WIG20

Nazwa skrócona opcjiOXYZkrrcccc
Gdzie:
O - rodzaj instrumentu (opcje)
XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony przez Zarząd Giełdy)
k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony przez Zarząd Giełdy)
rr - dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia
cccc - kurs wykonania
Kod opcjiNadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Typ opcjiOpcje kupna i opcje sprzedaży
Klasa opcjiObejmuje wszystkie opcje na ten sam instrument bazowy, określone tym samym standardem
Seria opcjiWszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania.
Styl wykonania opcjiEuropejski - opcje mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia
Instrument bazowyIndeks WIG20
Mnożnik10 PLN za punkt indeksowy
Wartość opcjiKurs opcji przemnożony przez mnożnik
Wartość transakcjiWartość opcji przemnożona przez wolumen transakcji
Jednostka notowaniaPunkty indeksowe
Krok notowania0,01 pkt jeżeli kurs opcji nie przekracza 50 pkt,
0,05 pkt jeżeli kurs opcji przekracza 50 pkt.
Wartość kroku notowaniaKrok notowania przemnożony przez mnożnik
Miesiące wygaśnięcia3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
Dzień wygaśnięciaTrzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia.
Ostatni dzień obrotuDzień wygaśnięcia
Kurs wykonania

Wartość równa wartości instrumentu bazowego, w stosunku do której określana będzie, z uwzględnieniem mnożnika, wysokość kwoty rozliczenia.

1. Różnice pomiędzy kursami wykonania poszczególnych serii opcji wygasających w danym terminie wygaśnięcia wynoszą odpowiednio:

Termin wygaśnięcia
Wartość kursu
wykonania (w punktach
indeksowych)
Różnice pomiędzy
kursami wykonania
(w punktach indeksowych)
Dla opcji o najbliższym
terminie wygaśnięcia
od 5 do 475
5
od 480 do 990
10
co najmniej 1000 25
Dla opcji o dwóch
kolejnych terminach
wygaśnięcia
od 10 do 47010
od 480 do 98020
co najmniej 100050
Dla opcji o trzech
najdalszych terminach
wygaśnięcia
od 20 do 460
20
od 480 do 960
40
co najmniej 1000
100


2. W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad do obrotu wprowadzane są:
2.1. serie opcji wyga sające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 3 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania:
2.1.1. jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości zamknięcia instrumen tu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów,
2.1.2. osiem serii z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt 2.1.1.,
2.1.3. osiem serii z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w pkt 2.1.1.;
2.2. serie opcji wygasające w najbliższym terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tego terminu były zgodne z zasadami określonymi w tabeli, o której mowa w pkt 1.

3. W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień do obr otu wprowadzane są: 3.1. serie opcji wygasające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 12 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania:
3.1.1. jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmet yczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów,
3.1.2. cztery serie z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt 3.1.1.,
3.1.3. cztery serie z kursem wykonania niższym od kursu wykona nia określonego w pkt 3.1.1.;
3.2. serie opcji wygasające w najbliższym oraz trzecim terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tych terminów były zgodne z zasadami określonymi w tabeli, o której mowa w pkt 1.

4. Poza seriami opcji, o których mowa w pkt 2, oraz 3 do obrotu giełdowego wprowadzane są serie opcji w takich terminach oraz z takimi kursami wykonania, aby w obrocie znajdowało się jednocześnie co najmniej:
4.1. dla najbliższego terminu wy gaśnięcia:
4.1.1. szesnaście serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz
4.1.2. szesnaście serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego;
4.2. dla dwó ch kolejnych terminów wygaśnięcia:
4.2.1. osiem serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz
4.2.2. osiem serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego ;
4.3. dla trzech najdalszych terminów wygaśnięcia:
4.3.1. cztery serie opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz
4.3.2. cztery serie opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia i nstrumentu bazowego.

5. Zarząd Giełdy może postanowić o wprowadzeniu do obrotu dodatkowych serii opcji. Informacja o wprowadzeniu dodatkowych serii opcji podawana jest do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień wprowadzenia.

Cena wykonaniaKurs wykonania przemnożony przez mnożnik
Pierwszy dzień obrotu1. W przypadku pierwszych serii opcji w danej klasie - określany jest przez Zarząd Giełdy.
2. Dla serii opcji, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 rubryki „Kurs wykonania” - pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia serii poprzednich.
3. Dla serii opcji, o których mowa w pkt 4 rubryki „Kurs wykonania” - dzień wprowadzenia danych serii do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w tym punkcie.
4. W przypadku dodatkowych serii opcji - określ any jest przez Zarząd Giełdy.
Kurs rozliczeniowyKurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia opcji jako średnia arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości
Cena rozliczeniowaKurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik.
Kwota rozliczeniaDla opcji kupna kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:
c(T) = max{[S(T) - m];0}

Dla opcji sprzedaży kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:
c(T) = max{[m - S(T)];0}

gdzie:
c(T) - kwota rozliczenia określana w dniu wykonania,
S(T) - cena rozliczeniowa określana w dniu wykonania,
m - cena wykonania,
T - dzień wykonania.
Prawa przysługujące właścicielom opcjiWłaścicielom opcji przysługuje prawo wykonania opcji oraz otrzymania od wystawcy opcji zapłaty kwoty rozliczenia.
Zasady wykonania opcjiWykonanie następuje automatycznie w dniu wygaśnięcia jeżeli:
- dla opcji kupna - kurs rozliczeniowy jest większy od kursu wykonania danej serii opcji,
- dla opcji sprzedaży - kurs rozliczeniowy jest mniejszy od kursu wykonania danej serii opcji.
Właściciel opcji ma prawo rezygnacji z wykonania opcji.
Dzień rozliczeniaNastępny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego.
Sposób rozliczeniaPieniężne w złotych polskich.

Informacje zawarte w materiale informacyjnym mogą ulec zmianie.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.