Rynek i inwestycje-Instrumenty rynkowe-Certyfikaty inwestycyjne w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:44
479x59_A.gif
kontakt

Certyfikaty inwestycyjne

Jednym z instrumentów notowanych na giełdzie papierów wartościowych są certyfikaty inwestycyjne.
Certyfikaty to papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez zamknięte, specjalistyczne zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne. Ich liczba jest zawsze stała i może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji.

1. Certyfikaty emitowane przez fundusze zamknięte i mieszane:

a) są zawsze papierami na okaziciela,
b) mają zdematerializowaną formę,
c) są niepodzielne,
d) reprezentują jednakowe prawa majątkowe,
e) podlegają obowiązkowo wprowadzeniu do publicznego obrotu.

Certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego są następnie wprowadzane do notowań na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym (BondSpot).

Fundusz inwestycyjny mieszany może dokonywać wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika funduszu. Odkupywanie certyfikatów musi następować z częstotliwością nie mniejszą niż raz w roku.
Fundusze zamknięte nie mają obowiązku odkupywania certyfikatów.

2. Certyfikaty emitowane przez specjalistyczne fundusze zamknięte:

a) mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela,
b) nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego,
c) dopuszczone do publicznego obrotu mogą być wyłącznie na okaziciela,
d) mogą mieć formę dokumentu (certyfikaty poza obrotem publicznym) lub zdematerializowaną (w przypadku podlegających obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego),
e) mają taką samą wartość nominalną,
f) umożliwiają ich nabywcom realizację niektórych funkcji korporacyjnych: udział w zgromadzeniu inwestorów,
g) jeden certyfikat daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu,
h) imienne mogą być uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (nie więcej niż dwa głosy), jeśli tak stanowi statut.

Certyfikaty funduszy specjalistycznych, które nie mogą być emitowane poprzez:

a) proponowanie nabycia skierowane bez wykorzystania środków masowego przekazu do nie więcej niż 300 osób albo
b) proponowanie nabycia certyfikatów, których jednostkowa wartość nominalna jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 euro.

Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela notowane na giełdzie podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych. Innym sposobem wyceny jest cyklicznie dokonywanie jej przez emitenta. Częstotliwość wyceny określona jest w statucie (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) i wynika z oszacowania wartości instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz.

Jako pierwsze zadebiutowały na Giełdzie certyfikaty funduszu gwarantowanego Skarbiec - Gwarancja 2002. Fundusz ten jest jednocześnie pierwszym w Polsce funduszem gwarantowanym. Oznacza to, że kwota jaką otrzyma uczestnik na koniec trwania funduszu - w październiku 2002 r., nie spadnie poniżej gwarantowanej wartości - w tym przypadku 100 PLN (cena emisyjna wynosi 102,50 PLN). Gwarancja minimalnej kwoty jest możliwa, ponieważ około 60% zgromadzonych środków fundusz zainwestuje w polskie papiery wierzycielskie, głównie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Reszta środków ulokowana zostanie w terminowe transakcje opcyjne na indeks Dow Jones Eurostoxx 50, obejmujący 50 największych i najbardziej renomowanych spółek z krajów Unii Europejskiej.

Notowania aktualnie dostępnych certyfikatów na GPW dostępne są na stronie: [ Notowania > Giełda > Certyfikaty].

 

Katarzyna Kochan

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.