IKE i IKZE-Pytania i odpowiedzi-Wypłata, zwrot, transfer w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 04:43
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Wypłata, zwrot, transfer

Co należy zrobić aby dokonać transferu z innego IKE/IKZE do IKE/IKZE w DM BOŚ?

  1. Założyć IKE/IKZE w DM BOŚ (jednym z otrzymanych przez nas dokumentów będzie „Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE/IKZE”) – dodatkowo w Załączniku do Umowy o IKE/IKZE przez DM BOŚ S.A. należy wskazać dotychczasowe IKE/IKZE (potrzebny nam będzie numer tego IKE/IKZE i nazwa instytucji, prowadzącej nasze dotychczasowe IKE/IKZE) – jeśli mamy wątpliwości zabierzmy na wizytę w DM BOŚ całą dotychczasową umowę
  2. Udać się z otrzymanym w DM BOŚ potwierdzeniem do instytucji, która prowadzi nasze dotychczasowe IKE/IKZE.
  3. Złożyć dyspozycję wypłaty transferowej posiadanych środków ze „starego” IKE/IKZE, na IKE/IKZE w DM BOŚ (jest to jednoznaczne z wypowiedzeniem „starej” umowy)
  4. Poczekać, aż środki pojawią się na rachunku IKE/IKZE w DM BOŚ. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia złożenia dyspozycji.

Warto zwrócić uwagę, iż niektóre instytucje mogą pobierać opłaty z tytułu wypłaty transferowej na inne IKE/IKZE (w szczególności, gdy wypłata transferowa do innego IKE/IKZE następuje w terminie krótszym niż 12 miesięcy od zawarcia umowy). Szczegółowe informacje o wszystkich opłatach związanych z IKE/IKZE zawsze znajdziemy w taryfie opłat i prowizji danej instytucji.

Czy są ograniczenia w dysponowaniu środkami?

Tak, niedogodnością IKE/IKZE są z pewnością ograniczenia w dysponowaniu środkami i ograniczony limit wpłat. Jeśli zamierzamy jednak inwestować długoterminowo, bez konieczności wycofywania środków, korzyści zdecydowanie będą przeważać. Jeśli sytuacja nas do tego zmusi, środki będziemy mogli jednak zawsze wycofać, ale wówczas - pamiętajmy o ewentualnym podatku.

Czy można dokonać częściowego zwrotu środków z IKE?

Tak, ale częściowego zwrotu można dokonać tylko ze środków które pochodziły z wpłat na IKE.

Czy można dokonać częściowego zwrotu środków na IKZE?

Nie. Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tylko zwrotu.

Czym się różni wypłata od zwrotu i częściowego zwrotu?

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

Wypłata z IKZE następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Wypłata może być dokonana jednorazowo lub ratalnie. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Złożenie dyspozycji wypłaty (jednorazowej bądź w ratach) powoduje, iż otwarcie kolejnego IKE/IKZE nie będzie już możliwe. 

Dokonując zwrotu wycofujemy wszystkie środki zgromadzone na IKE/IKZE, a w przypadku „częściowego zwrotu”(możliwy tylko dla IKE) – części posiadanych przez nas środków. Może się to odbywać tylko w formie pieniężnej, więc jeśli nie posiadamy na rachunku odpowiedniej kwoty powinniśmy zadbać o sprzedaż całości lub części posiadanych walorów. Częściowy zwrot może być dokonany tylko i wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat na IKE. Wykonanie częściowego zwrotu następuje w ciągu 30 dni, od dnia złożenia odpowiedniego wniosku. 

Oszczędzający dokonując wypłaty, jak również zwrotu z IKZE, nie płaci podatku od dochodów kapitałowych tzw. podatku Belki. 

Czym się różni zwrot od częściowego zwrotu?

Częściowy zwrot dotyczy tylko części środków, i tylko pochodzących z wpłat na IKE - nie powoduje on konieczności wypowiedzenia umowy i likwidacji IKE. Na IKZE nie można dokonać częściowego zwrotu . Zwrot polega na wycofaniu wszystkich zgromadzonych środków i jednoczesnym wypowiedzeniu umowy o prowadzenie IKE/IKZE.

W jakim terminie dokonywany jest częściowy zwrot środków na IKE?

Częściowy zwrot następuje w terminie 30 dni, poczynając od dnia złożenia wniosku przez oszczędzającego.

Czy można zmienić IKE/IKZE i przetransferować środki?

Tak, środki zgromadzone na IKE/IKZE można przenieść do innej instytucji, po uprzednim otwarciu IKE/IKZE w tym właśnie celu, lub w przypadku tylko IKE przekazać do PPE (jeśli takie posiadamy). Przenoszenie środków można dokonywać tylko na drodze IKE-IKE, IKE-PPE lub IKZE-IKZE. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków.

Jak długo trwa wypłata transferowa do innego IKE/IKZE?

Dyspozycja wypłaty transferowej powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.

Czy podczas przenoszenia IKE/IKZE, można dokonywać wpłat na nowo otwarte IKE/IKZE?

Nie, do czasu przyjęcia wypłaty transferowej na nowe IKE/IKZE nie jest możliwe dokonywanie wpłat (do czasu dotarcia środków i towarzyszących im informacji na nowe IKE/IKZE, nie jest możliwe zweryfikowanie wysokości wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym).

W jakiej formie jest dokonywana wypłata transferowa?

Wypłata transferowa jest dokonywana w formie pieniężnej, z dość istotnym wyjątkiem - jeśli przenosimy środki między domami maklerskimi transfer może obejmować papiery wartościowe, bez konieczności ich sprzedaży. W przypadku transferu z innej instytucji posiadane na IKE/IKZE aktywa muszą zostać spieniężone, zanim trafią na IKE/IKZE w DM BOŚ.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.