System UTP-Różnice UTP - Warset-Nowe typy zleceń w Edukacja-Rynek i inwestycje - bossa.pl
2019.03.21, godz. 17:32
kontakt
Nowe typy zleceń

PKC (Po Każdej Cenie)

Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza. Oznacza to, że składający takie zlecenie nie ma możliwości kontroli kursu, po jakim zostanie zrealizowane całe zlecenie lub jego poszczególne części, gdy zlecenie realizowane jest w kilku transakcjach.

Mechanizm działania zleceń PKC w systemie UTP jest inny, niż dotychczas:

Zlecenia PKC
Warset UTP
Zlecenie musi być zrealizowane w całości. Zlecenie może być zrealizowane częściowo.
Ma najwyższy priorytet realizacji. Ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR.
Można je składać w fazach przed otwarciem, przed zamknięciem oraz notowań ciągłych – w fazie przed otwarciem zlecenia PKC biorą udział w wyznaczaniu TKO
Można je składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych.

PKC niezrealizowane na otwarciu bądź w trakcie notowań ciągłych uruchamia równoważenie

  • PKC niezrealizowane na otwarciu powoduje uruchomienie równoważenia na otwarciu,
  • PKC niezrealizowane w czasie notowań ciągłych uruchamia równoważenie w czasie sesji (zawsze z przyjęciem tego zlecenia do arkusza),
  • PKC niezrealizowane na zamknięciu – następuje ogłoszenie kursu nietransakcyjnego lub przyjęcie za kurs zamknięcia kursu ostatniej transakcji z notowań ciągłych.
Jest realizowane z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza i może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach; składający je nie ma możliwości kontroli kursu realizacji.
Część zlecenia napływającego, mogąca zrealizować się w granicach widełek – zarówno dynamicznych, jak i statycznych jest zawsze realizowana. Pozostała część zlecenia, wykraczająca poza widełki w zależności od konfiguracji systemu może być przyjęta do arkusza lub odrzucona.
W czasie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, kiedy w arkuszu nie ma innych zleceń lub gdy po przeciwnej stronie arkusza nie ma wystarczającego wolumenu do całkowitej realizacji zlecenia
Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu nadal jako PKC.

Dowiedz się więcej o zleceniach PKC.

PEG

Zlecenie PEG jest zleceniem z limitem dynamicznie powiązanym z kursem referencyjnym. Kursem referencyjnym dla zlecenia PEG jest limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza, co zlecenie PEG. Kurs zlecenia PEG ulega zmianie wraz ze zmianą kursu referencyjnego.

Celem zastosowania zleceń PEG jest zapewnienie realizacji zlecenia po korzystnym dla Inwestora kursie bez potrzeby ciągłej kontroli limitu ceny (co jest przydatne np. przy mało płynnych papierach).

Zlecenia PEG
Warset UTP
Nie ma odpowiednika
Limit zlecenia PEG automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich limit

Podczas składania zlecenia PEG inwestor ma możliwość zdefiniowania dodatkowego limitu:

  • maksymalnego dla zleceń kupna,
  • minimalnego dla zleceń sprzedaży
Dodatkowy limit ogranicza możliwość zawarcia transakcji do określonego poziomu
Zlecenie PEG traci priorytet wraz z każdą aktualizacją limitu (zmianą kursu referencyjnego)

Dowiedz się więcej o zleceniach PEG. 

PCR (Po Cenie Rynkowej)

Zlecenia PCR (Po Cenie Rynkowej)
Warset UTP
Zlecenie PCR jest realizowane po najlepszym limicie zlecenia po przeciwnej stronie arkusza
Zlecenie zastępuje dotychczasowe zlecenia PCR oraz PCRO
Zlecenie można składać wyłącznie w czasie notowań ciągłych.
PCR może zostać złożony w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz podczas notowań ciągłych.
Niezrealizowana część zlecenia PCR pozostaje w arkuszu jako zlecenie z limitem równym kursowi ostatniej transakcji
Ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC.
Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie przeciwna strona arkusza nie ma żadnych zleceń następuje standardowe zawieszenie instrumentu.
Jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych przeciwna strona arkusza nie zawiera żadnych zleceń, zlecenie PCR jest odrzucane
Zlecenia PCR składane w fazie dogrywki są również odrzucane.

Dowiedz się więcej o zleceniach PCR.

PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie)

Zlecenia PCRO
Warset UTP
Zlecenie po najlepszej cenie, jaka jest dostępna na rynku na otwarcie.
Nie ma swojego odpowiednika, zostaje zastąpione przez zlecenie PCR
Zlecenie można składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem i w czasie równoważeń. Bierze udział w wyznaczaniu TKO. Jest realizowane po kursie wynikającym z otwarcia/ równoważenia.
Zlecenia PCRO mają lepszy priorytet realizacji niż zlecenia z limitem równym kursowi otwarcia/zamknięcia.
Niezrealizowana część zlecenia PCRO przechodzi do następnej fazy sesji z limitem określonym na otwarciu/równoważeniu.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.