IKE i IKZE-amIKE-Nasze wyniki w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl `
2018.01.20, godz. 20:01
kontakt
amIKE_PROMOCJA_A.png

Skontaktuj się z namiamike@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 360
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Menadżer portfeli:

Pon.-Pt.: od 9:00-17:00

 Przyjdź do jednego z naszych oddziałów lub centrali.

Nasze wyniki

WYKRES_2017_D5_12o.jpg

buttony_02a.jpg       buttony_02b.jpg

 

Wyniki zarządzania za grudzień 2017 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M1.65%1.31%0.34%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M1.29%0.91%0.38%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M0.75%0.52%0.23%
Ochrona WIBID 6M0.15%0.13%0.02%
Wyniki zarządzania za okres 01.01.2017 do 31.12.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M17.53%14.55%2.98%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M13.55%10.24%3.31%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M10.32%5.93%4.39%
Ochrona WIBID 6M4.76%1.62%3.14%


Wyniki zarządzania od początku portfeli amIKE:


Okres od 15.06.2016 do 31.12.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M16.20%10.50%5.70%
Okres od 06.06.2016 do 31.12.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M21.82%17.52%4.30%
Okres od 01.06.2016 do 31.12.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M31.59%26.62%4.97%
Okres od 17.05.2016 do 31.12.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Ochrona WIBID 6M4.38%2.64%1.74%

 

Roczne stopy zwrotów portfeli amIKE:

Okres od 15.06.2016 do 14.06.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M13.35%8.28%5.07%
Okres od 06.06.2016 do 05.06.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M16.09%13.84%2.25%
Okres od 01.06.2016 do 31.05.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M23.78%19.29%4.49%
Okres od 17.05.2016 do 16.05.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Ochrona WIBID 6M1.09%1.60%-0.51%

 

Nie masz rachunku IKE/IKZE?
Otwórz rachunek, aby aktywować usługę


otworz_rachunek.png
belka.png
Masz rachunek IKE/IKZE?
Aktywacja usługi w menu
[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

zaloguj.png

 

Zobacz również

Strategie
Tabela opłat
Pytania i odpowiedzi

Informacje mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne.

DM BOŚ S.A. świadczy usługę zarządzania portfelem na rzecz klienta w odniesieniu do aktywów zgromadzonych na rachunku IKE/IKZE prowadzonym przez DM BOŚ S.A. na podstawie „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” zawartej z Klientem, zwanej dalej „Umową”, oraz „Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanego dalej „Regulaminem”, zgodnie ze strategią inwestycyjną wybraną przez klienta, której opis został wskazany w dokumencie „Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŚ w ramach Zarządzania Portfelem”.

DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Rodzaje i wysokość opłat i prowizji związanych z świadczeniem usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odniesieniu do aktywów zapisanych na rachunkach IKE/IKZE prowadzonych przez DM BOŚ S.A., w tym opłat za zarządzanie, określa „Tabela opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych” oraz „Tabela opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. związana ze świadczeniem usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych” przekazywanych klientom przed zawarciem Umowy oraz dostępnych na stronie internetowej bossa.pl.

Niniejszy materiał, nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji znajdujących się w materiale ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym materiale stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Szczegółowe zasady inwestycji określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1776 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.