IKE i IKZE-amIKE-Opłaty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:19
kontakt
amIKE_PROMOCJA_A.png

Skontaktuj się z namiamike@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 360
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Menadżer portfeli:

Pon.-Pt.: od 9:00-17:00

 Przyjdź do jednego z naszych oddziałów lub centrali.

Opłaty i prowizje amIKE


Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
Tabela: OPŁATY
1.
Opłata za zarządzanieStrategiaRoczna wysokość opłaty za zarządzanie
IKE/IKZE "OCHRONA"0,5% (min. 0,4%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
IKE/IKZE "DEKADA"2,5% (min. 1,5%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
IKE/IKZE "RÓWNOWAGA"2,7% (min. 1,7%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
IKE/IKZE "DYNAMIKA"
2,9% (min. 1,9%)1
0% przez pierwsze 3 miesiące2
2.otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
0 PLN
3.
prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
4.zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 0 PLN
5.
realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na gpw, bondspot lub newconnect, z wyłączeniem obligacji  0,30% wartości zlecenia 
6.
realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji na rynku międzybankowym i w ofercie pierwotnej  0,05% wartości zlecenia 
7.
realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na gpw lub bondspot  0,10% wartości zlecenia 
8.
wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy klienta  od 5.000 pln – bezpłatnie,
do 5.000 pln – 3 pln  

Opłata za zarządzanie będzie pobierana z dołu, proporcjonalnie, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego.
1) Opłata za Zarządzanie spada wraz z okresem inwestowania. Wartość min. - opłata po 10 latach kalendarzowych od zawarcia umowy o zarządzanie portfelem (dla IKE/IKZE).
2) Promocyjne zwolnienie z opłaty przysługuje Klientom, którzy zawrą Umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dla IKE/IKZE) i będzie obowiązywało przez okres pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia ww. umowy.

Pełna tabela opłat i prowizji maklerskich DZA
Pełna tabela opłat i prowizji za Zarządzanie


Nie masz rachunku IKE/IKZE?
Otwórz rachunek, aby aktywować usługę


otworz_rachunek.png
belka.png
Masz rachunek IKE/IKZE?
Aktywacja usługi w menu
[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

zaloguj.png

Zobacz również

Dlaczego warto?
Strategie 
Pytania i odpowiedzi

 

pdf Więcej informacji na temat amIKE

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.  

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.