IKE i IKZE-amIKE-Strategie w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.19, godz. 18:23
kontakt
amIKE_PROMOCJA_A.png

Skontaktuj się z namiamike@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 360
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Menadżer portfeli:

Pon.-Pt.: od 9:00-17:00

 Przyjdź do jednego z naszych oddziałów lub centrali.

Strategie amIKE

Oferujemy 4 strategie o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego i różnym sugerowanym horyzoncie inwestycyjnym zależnym od okresu do emerytury. Dzięki temu każdemu Klientowi będziemy mogli zaproponować odpowiednią dla niego strategię inwestycyjną. W każdej chwili Klient będzie miał możliwość zmiany strategii lub rezygnacji z usługi.
wykres_ryzyko_amIKE_4.jpg

buttony_04a.jpg       buttony_04B.jpgStrategiaCel inwestycyjny
KonstrukcjaRyzyko
OCHRONAOCHRONA KAPITAŁU

Aktywa inwestowane są w dłużne instrumenty finansowe.

Benchmarkiem dla tej strategii jest WIBID6M.

Do kwoty 1 000 zł w portfelu jest tylko gotówka, a aktywa nie są inwestowane w żadne instrumenty finansowe.

Niski stopień ryzyka związany głównie ze zmiennością stóp procentowych oraz wiarygodnością emitentów dłużnych instrumentów finansowych.
DEKADA
DŁUGOTERMINOWY WZROST WARTOŚCI KAPITAŁU

Większość aktywów inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe. W portfelu znajdują się również akcje. W zależności od perspektyw rynku akcji zmianie ulega procentowy udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że udział akcji będzie wynosił maksymalnie 30% wartości portfela.

Benchmarkiem dla tej strategii jest 20% WIG i 80% WIBID6M.

Do kwoty 20 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Umiarkowany stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. Obecność dłużnych instrumentów finansowych w portfelu powoduje obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji.

Sugerowany horyzont inwestycyjny do 10 lat.

RÓWNOWAGA

DŁUGOTERMINOWY WZROST WARTOŚCI KAPITAŁU

Portfel zdywersyfikowany, podzielony pomiędzy dłużne instrumenty finansowe oraz akcje. W zależności od perspektyw rynku akcji zmianie ulega procentowy udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że udział akcji będzie wynosił maksymalnie 50% wartości portfela.

Benchmarkiem dla tej strategii jest 40% WIG i 60% WIBID6M.

Do kwoty 20 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Umiarkowany stopień ryzyka związany głównie z podwyższoną zmiennością cen akcji. obecność dłużnych instrumentów finansowych w portfelu powoduje obniżenie poziomu ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji.

Sugerowany horyzont inwestycyjny od 10 lat do 20 lat.

DYNAMIKA
DŁUGOTERMINOWY WZROST WARTOŚCI KAPITAŁU

Portfel podzielony pomiędzy dłużne instrumenty finansowe oraz akcje. W zależności od perspektyw rynku akcji zmianie ulega procentowy udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że udział akcji będzie wynosił maksymalnie 70% wartości portfela.

Benchmarkiem dla tej strategii jest 60% WIG i 40% WIBID6M.

Do kwoty 20 000 zł aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią IKE/IKZE „OCHRONA”.

Średni stopień ryzyka związany przede wszystkim ze zmiennością cen akcji oraz wahaniami ogólnej koniunktury giełdowej.

Sugerowany horyzont inwestycyjny powyżej 20 lat.

 

Nie masz rachunku IKE/IKZE?
Otwórz rachunek, aby aktywować usługę


otworz_rachunek.png
belka.png
Masz rachunek IKE/IKZE?
Aktywacja usługi w menu
[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

zaloguj.png

Zobacz również:

Dlaczego warto? 
Tabela opłat
Pytania i odpowiedzi


pdf Więcej informacji na temat amIKE


 

Szczegółowy opis strategii inwestycyjnych i ryzyka inwestycyjnego został wskazany w dokumentach: „Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŚ w ramach Zarządzania Portfelem” i „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta”, przekazywanych klientom przed zawarciem „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” oraz dostępnych na stronie internetowej bossa.pl.  

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.  

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.