Doradztwo Inwestycyjne-Dlaczego warto? w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 04:36
kontakt

Skontaktuj sie z namidoradztwo@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 243
tel. (+48) 22 50 43 227
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Maklerzy dostepni są:

Pon.-Pt.: od 8:30-17:05

Doradztwo Inwestycyjne

Realizuj swoje plany inwestycyjne korzystając z rekomendowanych przez profesjonalistów portfeli inwestycyjnych, inwestując samodzielnie lub zlecając realizację zleceń maklerom z DM BOŚ.

Dlaczego warto?

 • Profesjonalna pomoc w selekcji instrumentów finansowych - budowanie portfela inwestycyjnego o stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z portfela rynkowego.
 • Pełna kontrola nad inwestycjami - Klient samodzielnie podejmuje decyzje w jakim zakresie skorzystać z otrzymywanych rekomendacji. Ponadto Klient może dowolnie dostosowywać poziom swojego zaangażowania w inwestycje.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – dzięki Doradztwu Klient nie musi spędzać długich godzin na analizach spółek i tysięcy rynkowych informacji. Dodatkowo opłata za usługę Doradztwa jest niższa niż opłaty za zarządzanie aktywami w funduszach inwestycyjnych czy w firmach asset management.


Jak to działa i co oferujemy?
 1. Badanie profilu inwestycyjnego Klienta
  Przeprowadzenie badania pozwala na dokładne określenie celów inwestycyjnych, poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu co pozwoli na właściwy dobór dla Klienta odpowiedniej polityki inwestycyjnej.

 2. Konkretne propozycje inwestycyjne
  Klienci usługi otrzymują wyselekcjonowaną listę papierów wartościowych składających się na portfel rekomendowany odpowiedni dla profilu inwestycyjnego Klienta. Dzięki przekazywanym aktualizacjom Klient w każdym momencie wie, jakie transakcje kupna i sprzedaży są rekomendowane przez DM w celu dostosowania portfela Klienta do rekomendowanego przez DM portfela, zgodnego z profilem inwestycyjnym Klienta.

 3. Realizację zleceń dostosowujących portfel
  Pracownicy Zespołu Doradztwa, dedykowanego do obsługi Klientów, na których rzecz świadczona jest usługa doradztwa inwestycyjnego, wykonają zlecenia Klienta złożone telefonicznie lub osobiście, w tym zlecenia do dyspozycji maklera (DDM) oraz skonsultują optymalną strategię realizacji zleceń na poszczególnych instrumentach finansowych wchodzących w skład rekomendowanego portfela.

Dostępne Profile inwestycyjne:
Aby skorzystać z usługi Doradztwa Skontaktuj sie z nami:


 

doradztwo@bossa.pl

 

tel. (+48) 22 50 43 243
tel. (+48) 22 50 43 227
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

 

Maklerzy dostepni są:
Pon. - Pt.: od 8:30 - 17:05

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi
Tabela opłat

Informacja o ryzyku wiążącym się z usługami doradczymi DM BOŚ S.A. 

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM BOŚ S.A. wskazuje, iż cena instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Należy w tym zakresie wskazać m. in. na zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne oraz podatkowe. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi Doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

1. ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta DM BOŚ S.A. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości. W ankiecie tej klient przekazuje podstawowe informacje dotyczące poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji. Ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej DM BOŚ S.A.;
2. ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych. W szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
3. ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Podejmując decyzję inwestycyjną korzystający z usługi Doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie DM BOŚ S.A. lub instrumenty finansowe, w których obrocie DM BOŚ S.A. pośredniczy.

Istotne informacje

Informacje, które Klient otrzymał od DM BOŚ S.A. w ramach świadczenia usług doradczych nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia korzyści czy zysków z rekomendowanej przez DM BOŚ S.A. transakcji. Ostateczną decyzję dotyczącą nabycia lub zbycia instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji.

Poza przepisami prawa, sposób świadczenia usług Doradztwa Inwestycyjnego przez DM BOŚ S.A. określa w szczególności:

1. umowa o doradztwo inwestycyjne zawarta pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem,
2. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych,
3. Tabela opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
4. Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. wydane na podstawie postanowień Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych.

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne.

DM BOŚ S.A. informuje, że uzyskał wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej w zakresie czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych i w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A., nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Na potrzeby przygotowania tych informacji nie pozyskiwano żadnych informacji od klientów. Zawarte w przykładowych portfelach prezentacje składników tych portfeli oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do zachowania klienta w zakresie prezentowanych instrumentów finansowych, w szczególności w zakresie działań zmierzających do uzyskania zwrotu z inwestycji. Opisy polityk inwestycyjnych prezentowanych portfeli wzorcowych dostępne są na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.