Doradztwo Inwestycyjne-Pytania i odpowiedzi w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:05
kontakt

Skontaktuj sie z namidoradztwo@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 243
tel. (+48) 22 50 43 227
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Maklerzy dostepni są:

Pon.-Pt.: od 8:30-17:05

Pytania i odpowiedzi

Jakich rodzajów instrumentów finansowych dotyczą rekomendacje inwestycyjne Zespołu Doradztwa?

Podstawowym rodzajem instrumentów finansowych stanowiących przedmiot rekomendacji inwestycyjnych Zespołu Doradztwa są akcje poszczególnych spółek notowanych na głównym parkiecie GPW. Regulamin usługi Doradztwa dopuszcza także inne rodzaje instrumentów finansowych – np. obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETFy, akcje notowane na rynkach zagranicznych.

Czy dysponowanie przeze mnie aktywami w ramach rachunku objętego usługą Doradztwa jest w jakiś sposób ograniczone?

Nie. Z rachunku wydzielonego dla usługi Doradztwa można wypłacać i wpłacać pieniądze , jak też dokonywać transferów papierów wartościowych, podobnie jak na innych rachunkach papierów wartościowych Klienta prowadzonych przez DM BOŚ.

Czy kwota 300 000 PLN jest wymagana jako minimum na rachunku objętym usługą Doradztwa?

Nie. 300 000 PLN to minimalna wartość całości aktywów na wszystkich rachunkach Klienta w DM BOŚ uprawniająca do podpisania umowy o Doradztwo Inwestycyjne.

Czy na innych moich rachunkach w DM BOŚ - nieobjętych usługą Doradztwa - mogę również zawierać transakcje na instrumentach, co do których Zespół Doradztwa DM BOŚ przekazał mi rekomendacje?

Tak. Klient ma również możliwość nabywania instrumentów finansowych stanowiących przedmiot rekomendacji inwestycyjnych na innych swoich rachunkach. W długoterminowym modelu współpracy oczekujemy, że transakcje będące wynikiem przekazanych rekomendacji inwestycyjnych będą realizowane za pośrednictwem rachunku wydzielonego dla usługi Doradztwa.

Czy i kiedy mogę zrezygnować z usługi Doradztwa Inwestycyjnego?

Usługę Doradztwa Klient może wypowiedzieć w każdej chwili z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

Czy mogę zawiesić lub ograniczyć świadczoną na moją rzecz usługę Doradztwa Inwestycyjnego? Jakie są związane z tym koszty?

Zawieszenie świadczenia usługi można osiągnąć poprzez transfer (pomiędzy rachunkami Klienta w DM BOŚ – bez opłat) lub sprzedaż papierów wartościowych z rachunku wydzielonego dla usługi Doradztwa; usługa pozostaje w takim przypadku aktywna, nie naliczają się żadne opłaty z jej tytułu ponieważ zgodnie z Tabelą opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez DM BOŚ opłata jest pobierana od wartości portfela zdeponowanego na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego. Klient w dowolnym momencie może wznowić świadczoną usługę transferując środki na właściwy rachunek objęty usługą doradztwa inwestycyjnego.

Czy rekomendacje inwestycyjne przekazywane mi przez Zespół Doradztwa w ramach usługi Doradztwa są dla mnie w jakikolwiek sposób wiążące?

Nie. Klient usługi Doradztwa sam podejmuje decyzje odnośnie uwzględnienia otrzymanych od DM BOŚ rekomendacji w swoim portfelu.

Posiadam pakiet (pakiety) papierów wartościowych, czy Państwo doradzą mi co z nimi zrobić?

Zespół Doradztwa przekazuje Klientom skład rekomendowanego portfela, stąd też wyjściowym składem portfela dla świadczenia usługi Doradztwa jest gotówka, nie papiery wartościowe. Klient ma możliwość realizowania swoich strategii inwestycyjnych na rachunku akcyjnym, a zarazem możliwość budowania portfela w oparciu o otrzymywane rekomendacje inwestycyjne na oddzielnym rachunku otwartym w związku z usługą Doradztwa. Podział środków pomiędzy tymi rachunkami leży w gestii Klienta.

Czy po podpisaniu umowy o usługę Doradztwa mogę uzyskać rekomendację inwestycyjną od Zespołu Doradztwa DM BOŚ odnośnie dowolnego posiadanego lub obserwowanego przeze mnie papieru wartościowego?

Nie. Zespół Doradztwa nie jest uprawniony do wydawania rekomendacji na każdy istniejący papier wartościowy, natomiast Klient może uzyskać od Zespołu Doradztwa informacje dotyczące charakterystyki danego instrumentu finansowego.

Czy jako Klient usługi Doradztwa automatycznie będę otrzymywać również materiały opracowywane przez Zespół Analiz i Rekomendacji DM BOŚ w momencie utworzenia tych materiałów?

Nie, jednakże rekomendacje inwestycyjne Zespołu Doradztwa kierowane do Klienta dostosowane do jego potrzeb i sytuacji powstają również w oparciu o rekomendacje ogólne i inne opracowania analityków DM BOŚ. W ramach Umowy o świadczenie usługi doradztwa DM BOŚ nie dystrybuuje innych rekomendacji i analiz przygotowanych przez analityków DM BOŚ. Natomiast Klient po spełnieniu warunków określonych zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ ma możliwość otrzymywania analiz i rekomendacji na podstawie umowy o opracowania.

Czy mając na rachunku inwestycyjnym w DM BOŚ uruchomiony kredyt zabezpieczony portfelem papierów wartościowych, mogę wykorzystywać środki z kredytu do inwestowania na rachunku wydzielonym do usługi Doradztwa?

Środki inwestowane na rachunku wydzielonym do usługi Doradztwa mogą pochodzić z kredytu. Akcje będące na rachunku wydzielonym do usługi Doradztwa nie zaliczają się jednak do zabezpieczenia kredytu, o ile nie jest to wpisane do umowy kredytowej.

Jak często będę otrzymywać od Zespołu Doradztwa rekomendacje inwestycyjne?

Częstotliwość przekazywania rekomendacji inwestycyjnych uzależniona jest od wydarzeń rynkowych. Podjęcie decyzji o sporządzeniu i przekazaniu rekomendacji inwestycyjnej leży w gestii Zespołu Doradztwa i jest dokonywane każdorazowo gdy w ocenie Zespołu Doradztwa uzasadniają to okoliczności rynkowe. W przeciągu miesiąca kalendarzowego Zespół Doradztwa przekazuje Klientom zwykle kilka aktualizacji rekomendowanego portfela.

Czy aktywacja usługi doradztwa wiąże się ze zmianą pakietu notowań lub prowizji maklerskiej?

Nie. Usługa doradztwa nie ma związku z pakietem notowań z którego korzysta Klient. Od transakcji zrealizowanych na rachunku objętym usługą doradztwa pobierane są prowizje maklerskie w wysokości przypisanej do rachunku maklerskiego Klienta.

Jakiego horyzontu czasowego dotyczą rekomendacje inwestycyjne przekazywane przez Zespół Doradztwa?

Rekomendacje inwestycyjne przekazywane przez Zespół Doradztwa z reguły nie zawierają z góry założonego terminu wyjścia z inwestycji. Rekomendację sprzedaży części lub całości danej pozycji Zespół Doradztwa przekazuje wtedy, gdy w ocenie Zespołu Doradztwa jest to uzasadnione okolicznościami rynkowymi.

W przypadku gdy zdecyduję się na usługę Doradztwa, wszystkie moje aktywa w DM BOŚ zostaną objęte usługą i jednocześnie opłatą za usługę?

Nie. Usługą Doradztwa oraz opłatą (dopiero po zakończeniu okresu Promocji) objęte są tylko te aktywa, które Klient będzie przechowywał na nowym rachunku otwartym w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi Doradztwa.

Informacja o ryzyku wiążącym się z usługami doradczymi DM BOŚ S.A. 

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM BOŚ S.A. wskazuje, iż cena instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Należy w tym zakresie wskazać m. in. na zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne oraz podatkowe. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi Doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

1. ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta DM BOŚ S.A. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości. W ankiecie tej klient przekazuje podstawowe informacje dotyczące poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji. Ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej DM BOŚ S.A.;
2. ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych. W szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
3. ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Podejmując decyzję inwestycyjną korzystający z usługi Doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie DM BOŚ S.A. lub instrumenty finansowe, w których obrocie DM BOŚ S.A. pośredniczy.

Istotne informacje

Informacje, które Klient otrzymał od DM BOŚ S.A. w ramach świadczenia usług doradczych nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia korzyści czy zysków z rekomendowanej przez DM BOŚ S.A. transakcji. Ostateczną decyzję dotyczącą nabycia lub zbycia instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji.

Poza przepisami prawa, sposób świadczenia usług Doradztwa Inwestycyjnego przez DM BOŚ S.A. określa w szczególności:

1. umowa o doradztwo inwestycyjne zawarta pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem,
2. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych,
3. Tabela opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
4. Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. wydane na podstawie postanowień Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych.

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne.

DM BOŚ S.A. informuje, że uzyskał wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej w zakresie czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych i w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A., nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Na potrzeby przygotowania tych informacji nie pozyskiwano żadnych informacji od klientów. Zawarte w przykładowych portfelach prezentacje składników tych portfeli oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do zachowania klienta w zakresie prezentowanych instrumentów finansowych, w szczególności w zakresie działań zmierzających do uzyskania zwrotu z inwestycji. Opisy polityk inwestycyjnych prezentowanych portfeli wzorcowych dostępne są na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.