Dla Emitentów-Obligacje-O rynku obligacji w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:02
kontakt
O rynku obligacji

Obligacje są alternatywną w stosunku do kredytów, formą finansowania podmiotów korporacyjnych i komunalnych. Dłużne papiery wartościowe emitowane są w oparciu o ustawę o obligacjach, w celu pozyskania przez emitenta (podmiot gospodarczy lub jednostkę samorządu terytorialnego) środków finansowych głównie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Środki pozyskane przez emitenta mogą być spłacane wraz z odsetkami w ustalanym, wspólnie z oferującym, okresie. Okres spłat zobowiązań finansowych Emitenta może być uzależniony od jego możliwości finansowych i przepływów generowanych przez dany projekt (emisja obligacji jest w tym zakresie bardzo elastycznym produktem).

DM BOŚ SA oferuje kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji. Oferta biura obejmuje:

 • przeprowadzenie jednorazowej emisji obligacji, która standardowo ma charakter średnio- lub długoterminowy, lub
 • wielokrotnych emisji obligacji w ramach tzw. programu emisji, który umożliwia w ramach określonego czasu i pułapu kwotowego dokonywanie emisji obligacji.

Obligacje

Obligacje stanowią instrument dłużny rynku kapitałowego. Są to papiery wartościowe, emitowane w serii, w oparciu o ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Umożliwiają Emitentowi zaciągnięcie pożyczki na rynku kapitałowym, przeznaczonej na finansowanie bieżących lub długofalowych przedsięwzięć inwestycyjno - rozwojowych.

Obligacje mogą być imienne albo na okaziciela. W razie utraty obligacji imiennej, podlega ona odtworzeniu przez sąd, w trybie właściwym dla umarzania utraconych dokumentów

Emitent obligacji stwierdza, że:
 1. jest dłużnikiem właściciela (nabywcy) obligacji,
 2. zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia,
 3. świadczenie, do którego zobowiązany jest Emitent, może być pieniężne jak i niepieniężne

Kto może zostać emitentem obligacji?

 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadający osobowość prawną i spółki komandytowo-akcyjne,
 2. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,
 3. Inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,
 4. Instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub NBP:
  • przynajmniej jedno z państw należących do OECD, lub bank centralny takiego państwa,
  • instytucje z którym RP zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie RP i zawiera stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji.

Odpowiedzialność Emitenta

 1. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji
 2. Wyjątkiem od powyższego mogą być obligacje przychodowe, gdzie można ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z tych obligacji do kwoty przychodów lub majątku danego przedsięwzięcia
 3. Emitent jest obowiązany oznaczyć cel emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z obligacji na inne cele.

Przeznaczenie środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji, podlega grzywnie do 5 mln zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Forma papieru wartościowego

Obligacje nie muszą mieć formy dokumentu, ale:
 • w takim wypadku prawa z obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadaczowi tych obligacji,
 • obligacje takie są rejestrowane depozycie papierów wartościowych (dematerializowane) na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW,


Każda obligacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
 1. Podstawę prawną emisji,
 2. Nazwę obligacji i cel jej wyemitowania,
 3. Wartość nominalną,
 4. Datę, od której nalicza się oprocentowanie oraz jego wysokości,
 5. Zakres i formę zabezpieczenia albo informację o jego braku,
 6. Miejsce i datę wystawienia obligacji.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.