Obligacje-O rynku obligacji-Wykup obligacji w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.21, godz. 22:54
kontakt

Wykup obligacji

  • W momencie wykupu obligacje podlegają umorzeniu.
  • Jeżeli emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji, na żądanie obligatariuszy podlegają one natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne
  • Jeżeli emitent zobowiązał się do spełnienia świadczenia niepieniężnego, w razie opóźnienia w jego spełnieniu, na żądanie obligatariusza następuje przekształcenie tego świadczenia w świadczenie pieniężne, do którego stosuje się odpowiednio powyższy przepis
  • Zasady przeliczania wartości takiego świadczenia niepieniężnego określają warunki emisji
  • W razie likwidacji emitenta obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił
  • W przypadku zniesienia lub podziału JST, związku tych jednostek lub miasta stołecznego Warszawy, będących emitentami obligacji, odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z emisji obligacji ponoszą solidarnie JST lub ich związki, które przejęły mienie emitenta
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.