Notowania Online 3 (NOL3) w GIEŁDA-Notowania&Wykresy - bossa.pl
2019.02.16, godz. 08:12
kontakt
Notowania Online 3
Aplikacja Notowania Online 3(NOL3) przeznaczona jest do prezentacji notowań w czasie rzeczywistym instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Uwaga! - do obejrzenia prezentacji programu NOL3, wymagany jest Adobe Flash Player

Program umożliwia:
 • prezentację notowań w tabelach umieszczonych w modyfikowanych zakładkach,
 • obsługa zleceń przez moduł transakcyjny zintegrowany z aplikacją,
 • szybkie składanie zleceń,
 • szczegółowy podgląd parametrów wybranego instrumentu,
 • wyświetlanie tabeli transakcji dla danego instrumentu,
 • prezentację ostatnich transakcji w formie monitora rynku,
 • podgląd statystyki dla wybranej zakładki,
 • uruchomienie tickera do prezentacji notowań w formie przesuwającego się paska,
 • zarządzanie alarmami dla zadanych parametrów,
 • użycie interfejsu DDE do aktywnego przekazywania danych do innych programów,
 • dostęp do konfiguracji programu z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki),
 • konfigurację połączenia za pomocą serwera proxy,
 • użytkowanie po wylogowaniu z rachunku.
Użytkownik programu dysponuje znaczącymi możliwościami konfiguracji powyższych parametrów i dostosowania ich do własnych potrzeb i preferencji.

Historia wersji NOL3

2018.06.28 NOL wer. 3.1.15.191

Zmiany:
 • Usprawnienie odświeżania Okna informacji – PAP.
 • Okno informacji PAP – dodano archiwum ESPI, EBI.

2018.03.08 NOL wer. 3.1.15.185

Zmiany:
 • Dodano wsparcie dla przeglądarki Firefox Quantum.
 • Aktualizacja Podręcznika Użytkownika bossaNOL3.1:
  • Pkt. 1.3 - Wymagania systemowe -> dodano informację/ostrzeżenie dot. wielkości czcionek.
  • Pkt. 5.2.1 - Pulpit -> dodano informację/ostrzeżenie dot. tworzenia i importu pulpitów.
  • Pkt. 7.3.1 - Oferty skumulowane - schemat wyliczania -> dodano nowy punkt dot. opisu mechanizmu wyliczania ofert skumulowanych.

2017.11.10 NOL wer. 3.1.15.155

Zmiany:
 • Dodano wsparcie dla przeglądraki Google Chrome.

2017.09.11 NOL wer. 3.1.15.142

Zmiany:
 • Dodany moduł wykresów. Typy np.: świecowy, liniowy, kagi.
 • Możliwość nanoszenia na wykresy analizy technicznej i wskaźników.
 • Dodany moduł depesz PAP, pozwala na przeglądnie komunikatów: PAP, PAP Biznes, ESPI, EBI.
 • Możliwość prezentacji depesz PAP na wykresach.
 • Dostęp do pełnego arkusza zleceń dla pakietów ZielonyMax.
 • Przeliczanie koszyka zleceń wg. współczynników lub wartości.
Więcej: Podręcznik użytkownika bossaNOL3 wersja 3.1


2013.04.04 NOL wer. 3.0.29.214

Zmiany:Więcej informacji o aktualizacji


2012.06.29 NOL wer. 3.0.29.158

Zmiany:
 • zmiana katalogu instalacji programu C:/bossanol3
 • obsługa zleceń za pomocą klawiatury
 • dodana możliwość zmiany aktywnego rachunku do okna "Wyciąg"
 • zawężenie listy wyboru papierów do kontekstu aktywnego rachunku (Kasowy, Derywaty)
 • rozszerzone zapamiętywanie zleceń w koszyku
 • wyliczanie bazy na kontraktach terminowych
 • automatyczne dodawanie papierów do zakładki Portfel
 • opcjonalne wyłączenie negatywnych komunikatów
 • rozszerzenie interfejsu bossaAPI - obsługa 5 ofert

Więcej informacji o aktualizacji

 

2011.02.11 NOL wer. 3.0.29.76

Zmiany:
 • modyfikacji limitu aktywacji
 • linki Kupno/Sprzedaż (K/S) na wyciągu
 • zmiana domyślnego pulpitu
 • zakładki predefiniowane

Więcej informacji o aktualizacji


2010.10.08 NOL wer. 3.0.29.73

Zmiany:
 • poprawki dot. problemów z ładowaniem modułu zleceń dla połączeń mobilnych
 • poprawki dot. bossaAPI m.in. wykrywanie wyłączenia lub rozłączenia NOL3 bossa.pl
 • dodanie kolumny [prowizja] w oknie [Składanie zleceń] dla rachunków akcyjnych
 • logowania modułu zleceń na aktywny rachunek
 • sortowanie wg. statusów grup w oknie [Bieżące zlecenia] 
 • sortowanie domyślne w oknie [Bieżące zlecenia]

Więcej informacji o aktualizacji


2010.06.07 NOL3 wer. 3.0.29.44

Zmiany:
 • bossaAPI – interfejs programowania aplikacji (API) to unikalne narzędzie na polskim rynku giełdowym, dostępne tylko w NOL3 bossa.pl. Dzięki API można podłączyć własną aplikację do systemu DM i uzyskać dostęp do składania i anulowania zleceń, odczytywania statusów zleceń, sprawdzania stanu wyciągów, notowań, definiowania własnych list walorów itd. Więcej informacji o bossaAPI
 • szablony zleceń – przyspieszenie składania zleceń poprzez automatyczne wypełnianie pola ilość wg zdefiniowanego szablonu. Opcja dostępna tylko w NOL3 bossa.pl
 • aktualizacja daty w zleceniach z koszyka – automatyczna aktualizacja daty w zleceniach z koszyka na bieżącą
 • przyspieszenie definiowania i wysyłania zleceń – szybsze i łatwiejsze przechodzenie, edytowanie pól w oknie składanie zleceń i zatwierdzanie zleceń klawiszem Enter. UWAGA! Osoby, które wyłączyły potwierdzanie wysyłania zleceń powinny zapoznać się z opisem funkcji.
 • nowe wtyczki dla przeglądarek – obsługa przeglądarek Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz poprawiony ActiveX dla Internet Explorera
 • edycja walorów – możliwość wyboru automatycznego sortowania instrumentów i autodoposowania kolumn w tabeli notowań przy dodawaniu walorów
 • w menu Walory dodanie skrótu klawiszowego – szybkie dodanie waloru do tabeli klawiszem – INS, usunięcie z tabeli - DEL
 • zmiana nazwy programu na nazwę skróconą NOL3 bossa.pl - program NOL3 to nie tylko aplikacja do notowań, ale także inne opcje dostępne tylko w DM BOŚ: pełny moduł zleceń (wyciąg z rachunku, składanie zleceń, lista zleceń, wizjer) oraz bossaAPI – interfejs do podłączania własnych aplikacji
 • detekcja opóźnień – informacja o problemach z jakością połączenia internetowego
 • poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników  

Więcej informacji o aktualizacji


2010.01.26 - zmiany w instalatorze NOL3

Zmiany:
 • Dostosowanie instalatora do przeglądarek Firefox 3.6x oraz Opera do wersji 10.10.


2008.12.26 - zmiany na serwerze NOL3

Zmiany:
 • Wdrożenie połączenia szyfrowanego dla komunikacji NOL3 - serwer NOL3 (port 443, serwer nol.bossa.pl, certfikat VeriSign).

2008.05.16 - zmiany na serwerze NOL3Zmiany:
 • Dodano dwa nowe składniki w funkcji Zarządzania alarmami: ilość instrumentów w najlepszej ofercie kupna (WOL K - 1) oraz sprzedaży (WOL S - 1).

2008.04.22 NOL3 wer. 3.0.27.30

Zmiany:
 • Powiększono rozmiar oraz dodano pasek przewijania w oknie komunikatu systemowego,
 • Poprawki modułu Zlecenia w NOL3.

2008.03.28 NOL3 wer. 3.0.27.25

Zmiany:
 • eksport/import pulpitu na serwer - Pulpit można wyeksportować, a nastepnie zaimportować z serwera zamiast zapisywać lokalnie na dysku. Opcja dostępna w Pulpit->Export/Import do/z serwera,
 • powiadamianie o transakcji - Po zrealizowaniu zlecenia może wyświetlić się okno powiadomienia oraz dodatkowo może pojawić się powiadomienie dźwiękowe. Powiadomienie jest dostępne dla wszystkich rachunków klienta - np. na rachunku akcyjnym pojawi się komunikat o realizacji zlecenia na rachunku kontraktowym. Opcja dostępna z menu kontekstowego dla okna Bieżące zlecenia - Włącz powiadomienia. Ustawienia opcji we Właściwości->Ustawienia->Opcje zleceń->Powiadomienie o transakcji,
 • filtrowanie zleceń w liście rozwijanej wg papieru - okno Bieżące zlecenia - Zmieniono filtrowanie wg papieru ze statycznego na dynamiczne czyli dostępne będą tylko te instrumenty na które złożono zlecenia,
 • filtrowanie zleceń w liście rozwijanej wg statusu - okno Bieżące zlecenia - Możliwość filtrowania po statusach zleceń (aktywne, anulowane itd.) - jest to lista statyczna czyli będzie zawierała pełną listę statusów. Ikona usuń wszystkie zlecenia w oknie Składanie zleceń - Usuwa wszystkie zlecenia przygotowane do wysłania na giełdę w oknie Składanie zleceń,
 • pytanie o usunięcie zakładki - Zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem zakładki, także odłączonej,
 • informacja o spółce - Po zaznaczeniu spółki i wybraniu opcji Narzędzia->Informacja o spółce wyświetli się okno Centrum Spółek i Papierów z listą komunikatów, informacjami i wynikami finansowymi spółki. Informacje dostępne tylko dla pakietów zielonych,
 • długie nazwy instrumentów w DDE - Zamiast nazw skróconych instrumentów (np. AGO) przekazywanych przez DDE można ustawić pełną nazwę (np. Agora). Ustawienia opcji we Właściwości->Ustawienia->DDE. Wymaga ponownego uruchomienia NOL3. Domyślnie są ustawione nazwy skrócone,
 • komunikaty systemowe w wizjerze w oknie informacyjnym - Komunikat wysyłany przez DM BOŚ do klienta na wizjer pojawi się dodatkowo w NOL3 w wyskakującym oknie. Komunikat pojawi się także po uruchomieniu,
 • w tabeli z notowaniami wprowadzono wyróżnianie dotyczące:
  • kolorowania tła wybranych kolumn (kolumny limit K, limit S, ostatnie transakcje, LOP),
  • kolorowania czcionek (dynamiczne kolorowanie, gdy nastąpi zmiana/statyczne kolorowanie gdy brak zmiany - wartości TKO i ofert skumulowanych),
  • boldowanie czcionek i wyliczania wzrostu/spadku wartości także dla innych kolumn,
 • w domyślnych pulpitach - opisy opcji w profilu opcje, we wszystkich profilach kolory do statusów zleceń, uaktualniono WIG20, kontrakty, opcje.

2008.02.21 - zmiany na serwerze NOL3

Zmiany:
 • Przeniesiono wartości obrotu indeksów do kolumny wart obrotu z dotychczasowej oddzielnej kolumny wart obrotu indeksu.

2008.02.04 - zmiany na serwerze NOL3

Zmiany:
 • Wartości Kupna i Sprzedaży na indeksach - W polu limit K i limit S dla indeksów WIG20, mWIG40 i TECHWIG prezentowane są przeliczone wartości kupna i sprzedaży instrumentów wchodzących w skład tych indeksów z uwzględnieniem ich wag. Powyższe wartości są przekazywane przez GPW i kwotowane razem z indeksami,
 • Automatyczne tłumaczenie nazw własnych dla opcji - Dla opcji dostępny jest składnik Opis Zakładki ->Modyfikuj, który tłumaczy nazwy własne opcji z możliwością sortowania. Przykładowo dla opcji OW20C8240 pojawi sie następujący opis: call WIG20 2400 mar2008.

2007.11.27 NOL3 wer. 3.0.26.48

Zmiany:
 • W module transakcyjnym (Zlecenia) w oknie Składanie zleceń wyłączono komunikat: Zmieniono liczbę miejsc dziesiętnych w polu Limit.

2007.10.30 NOL3 wer. 3.0.26.47

Zmiany:
 • oferty skumulowane w oknie Szczegóły waloru,
 • poprawki w obsłudze serwera proxy,
 • poprawki modułu Zlecenia w NOL3,
 • możliwość przejścia pomiędzy oknami Zakładek i Walorów,
 • zmiany sortowania papierów po dodaniu do tabeli.

Uwaga! Wprowadzono sortowanie alfabetyczne instrumentów w tabeli w przypadku użycia opcji Walory->Modyfikuj. W przypadku użycia polecenia Walory->Dodaj lub klawisza INS instrument jest dodawany we wskazanym miejscu (DEL - usuwany), bez zmian w sortowaniu tabeli.

2007.09.17 NOL3 wer. 3.0.26.25

Zmiany:
 • Poprawki w aplikacji i w module Zlecenia.

2007.07.26 NOL3 wer. 3.0.26.21

Zmiany:
 • Nowa platforma transakcyjna - nowy moduł Zlecenia:
  • okno Składanie zleceń - możliwość przygotowania kilku zleceń na raz, koszyk zleceń, kalkulator,
  • okno Bieżące zlecenia - automatyczna aktualizacja i możliwość podglądu statusu zleceń oraz rozbudowane możliwości filtrowania i sortowania,
  • okno Wyciąg - automatyczna aktualizacja pozycji portfela,
  • okno Wizjer z mozliwością filtrowania,
  • okno Transakcje z mozliwością filtrowania,
 • Nowy Ticker - automatyczne odswieżanie kursów w trakcie wyświetlania, zmniejszenie obciążenia procesora,
 • Ukrywanie okien aplikcji do ikony w zasobniku (Systray) - łatwiejsze zarządzanie oknami,
 • Nowa Tabela Transakcji - możliwość autoprzewijania, zapisywanie do pliku,
 • Aktywacja zleceń z koszyka za pomocą alarmów,
 • Interfejs DDE dostosowany do Excela 2007.

2007.04.24 NOL3 wer. 3.0.25.46

Zmiany:
 • Odłączanie zakładek poza główna tabelę -
 • Otwieranie Wykresów bezpośrednio z NOL3 -
 • Autodopasowanie kolumn -

2006.12.22 NOL3 wer. 3.0.24

Zmiany:
 • Dodanie skumulowanego wolumenu oraz średniej ceny dla limitów kupna i sprzedaży,
 • Dodanie pliku pomocy,
 • Pogrubianie czcionki dla wrostów i spadków (domyślne dla zdefiniowanych pulpitów),
 • Opcja zawsze na wierzchu (w menu kontekstowym, także dla głównego okna programu),
 • Status opisowy dla instrumentu (np. zawieszony itp),
 • Aktywność rynku - dodanie kolumny z procentowymi zmianami,
 • Automatyczne zapisywanie zmian przy wyjściu z programu (domyślne dla zdefiniowanych pulpitów).

2006.07-26 NOL3 wer. 3.0.23

 • wersja początkowa
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.