Prosto z rynku

SUWARY

Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 r.

MERIT INVESTMENTS ASI SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku

ECC GAMES S.A.

Aktualizacja informacji dotyczącej gry DRIFT21 w wersji na konsole Xbox i PlayStation

SFERANET SA (8/2023) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-06

SFERANET SA (7/2023) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego 2023 roku

Aktualne wskaźniki giełdowe

IMPERIO ASI S.A.

Podpisanie umowy wsparcia do umowy wspólników Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszy Cosma Group S.A. oraz umowy pożyczki z Cosma Cannabis Sp. z o.o.

MILTON ESSEX S.A.

uzyskanie patentu przez Spółkę w Japonii

Wskaźniki referencyjne - SARON

Frozen Way S.A.

Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący "House Flipper - Pets DLC" w wersji na konsole

AMICA

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze

E-MUZYKA SA (2/2023) Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-muzyka S.A.

E-MUZYKA S.A.

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-muzyka S.A.

LENTEX

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z Akcji Spółki

ART GAMES STUDIO SA (2/2023) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych

MI: Ostatni most w Krakowie na ostatniej prostej (komunikat)

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Wniesienie do UOKIK skargi oraz m.in. wniosku o pilną kontrolę spółki GPW S.A. przez Głównego Akcjonariusza Taxus Fund S.A. będącego jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A. oraz wniosku o stwierdzenie z Urzędu nieważności wykluczenia akcji Taxus Fund S.A. z obrotu na NewConnect

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie głównie na plusach; w tle polityka monetarna

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

ManyDev Studio S.E.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego

Stawka Polonia spadła we wtorek do 6,50 proc.

GPW: Komunikat - zmiany w Regulaminie Giełdy

Silvair wyemituje papiery dłużne zamienne na akcje o wartości do 5 mln USD

VABUN S.A.

Podpisanie umowy wsparcia do umowy wspólników Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszy Spółki

CD PROJEKT SA

Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok

GPW: Komunikat - GHELAMCO INVEST Sp. z o.o

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki NO GRAVITY GAMES S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki BIOCELTIX S.A.

1/1