Rynek zagraniczny

Bossa Zagranica to dostęp do rynków kasowych giełd całego świata. Akcje spółek Facebook, Google, Apple, Coca Cola są od dziś równie łatwo dostępne jak akcje z Giełdy Papierów Wartościowych.

Rodzaje instrumentów

Akcje

to papier wartościowy dający akcjonariuszowi (posiadaczowi akcji) poza prawem współwłasności części majątku spółki, prawo do m.in. uczestnictwa i głosu w walnym zgromadzeniu, dywidendy, majątku spółki przy jej likwidacji.

ETF

Exchange Traded Fund to otwarte fundusze inwestycyjne, których celem jest odzwierciedlanie zachowania instrumentu bazowego. Tytuły uczestnictwa notowane są na giełdach na podobnych zasadach jak akcje.

ADR

American Depository Receipts amerykańskie kwity depozytowe, które są emitowane przez amerykańskie instytucje finansowe w celu umożliwienia inwestorom amerykańskim inwestowania kapitału w akcje spółek zagranicznych

GDR

Global Depository Receipts globalne kwity depozytowe. Certyfikat wystawiany przez instytucję finansową w celu poświadczenia akcji złożonych w depozycie banku - emitenta certyfikatu.

 

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Dostępne Rynki

Inwestuj na rynkach całego świata, wybierz giełdę dostępną w DM BOŚ i sprawdź godziny jej otwarcia wg czasu polskiego.

pomarańczowa ikona walut

USA

15:30 - 22:00

Wielka Brytania

9:00 - 17:30

Francja

9:00 - 17:30

Kanada

15:30 - 22:00

Belgia

9:00 - 17:30

Holandia

9:00 - 17:30

Szwajcaria

09:00 -17:30

Niemcy

9:00 - 17:30

ikona ziemi

Aplikacja do notowań Infront

Dostępna dla Klientów korzystających z pakietów zagranicznych.

Umożliwia odbiór notowań w czasie rzeczywistym oraz opóźnionym.

Rodzaje zleceń:

 • zlecenia z limitem ceny (Limit Order) - realizowane po określonym limicie lub lepszym
 • zlecenia bez limitu ceny PKC (Market Order) - realizowane po bieżącej cenie rynkowej
 • limit aktywacji
 • ważność do końca sesji giełdowej
 • ważność do określonej daty

Uwaga! Maksymalny termin ważności zlecenia nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zlecenia lub do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Termin ważności zleceń bez określonego limitu realizacji (zlecenia typu PKC) oraz zlecenia bez określonego limitu realizacji z dodatkowym warunkiem zawierającym limit aktywacji (zlecenia typu stop loss) nie może przekraczać terminu najbliższej sesji odpowiednio na wskazanym Rynku zagranicznym, czyli mogą to być zlecenia jednodniowe.
Na LSE – London Stock Exchange nie można składać zleceń z określonym limitem realizacji i dodatkowym warunkiem wykonania: limit aktywacji (zlecenia typu stop limit).
Na Toronto Stock Exchange nie można składać zleceń typu stop (stop loss, stop limit).

Wpłaty środków w walutach

USD
74 1540 1157 2115 6610 4333 0057

EUR
47 1540 1157 2115 6610 4333 0058

GBP
60 1540 1157 2115 6610 4333 0018 

 

kod BIC/SWIFT BOŚ Banku: EBOSPLPWXXX

 

W opisie przelewu konieczne jest zawarcie numeru rachunku oraz imienia i nazwiska właściciela rachunku. 

Otwórz rachunek, wybierz giełdę i inwestuj
w walutach PLN, USD, EUR lub GBP

KID

Wyszukiwarka
funduszy
ETF

W ofercie ETF-y akcyjne, obligacyjne, surowcowe.
Zapoznaj się z kluczowymi informacjami (KID) potrzebnymi do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Akcje i ETFy zagraniczne - wybrane prowizje

USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia od 0,29 % 
(min. 19 PLN/ 5 EUR/ 5 USD/ 5 GBP*)  Promocja
Szwajcaria od 0,29 %
(min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP*)
Kanada od 0,29 %
(min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP*)

(*) Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38PLN (1 EUR = 4,4384PLN). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. obniża czasowo do dnia 31.12.2021 r. prowizję minimalną od zleceń zawieranych na rynkach zagranicznych.

Pytania i odpowiedzi

Za pośrednictwem rachunku zagranicznego w DM BOŚ można inwestować co do zasady we wszystkie akcje (również ADRy oraz GDRy) oraz ETFy notowane na giełdach do których DM BOŚ zapewnia dostęp. W DM BOŚ nie ma czegoś takiego jak zamknięty katalog instrumentów w które można inwestować, jest to lista otwarta.

 

Ograniczenia w inwestowaniu:

 

 • spółki "non-DTC eligible" (Depository Trust Company), czyli spółki, którymi nie można obracać w handlu elektronicznym – najczęściej takie wykluczenie spotyka spółki o bardzo niskiej jednostkowej cenie akcji (tzw. penny stocks);
 • spółki typu komandytowego (Limited Partnership) – ograniczenia ze względów podatkowych; 
 • dual listing – w przypadku notowania spółki o tym samym ISINie na kilku rynkach, w ofercie DM będzie dostępna tylko na jednym rynku (co do zasady na rynku macierzystym); 
 • waluta notowania – dostępne będą tylko instrumenty notowane w walucie bazowej na danej giełdzie, czyli w USD na rynkach amerykańskich, w EUR na Xetrze itp.

Za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ można inwestować na rynkach zagranicznych w czterech walutach: PLN, USD, EUR, GBP. Transakcje kupna zawierane są w walutach notowań instrumentów, ale rozliczane są w walucie wskazanej przez klienta (posiadanej przez klienta na rachunku). Jeżeli klient wskaże walutę rozliczenia taką jak waluta notowań transakcja zostanie rozliczona bez żadnego przewalutowania. Na potrzeby transakcji rozlicznej w innej walucie niż waluta notowań będzie następowało automatyczne przewalutowanie środków z waluty blokowanej -> waluta notowań przy transakcji kupna, oraz z waluta notowań -> waluta blokowana przy transakcjach sprzedaży. W operacji przewalutowania będzie zastosowany średni kurs Reutersa (tzw. midreuters) używany przez KBC Securities (pośrednik w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych) odpowiednio powiększony lub pomniejszony o połowę spreadu z chwili księgowania transakcji. Wielkość spreadu stosowanego przez brokera zagranicznego (w pojedynczej transakcji nalicza się połowę spreadu):

 

 • USD/PLN ok. 1,35 gr
 • EUR/PLN ok. 1,6 gr
 • GBP/PLN ok. 1,88 gr
 • EUR/USD ok. 0,02 USD   USD/EUR ok. 0,02 EUR 
 • EUR/GBP ok. 0,02 GBP   GBP/EUR ok. 0,02 EUR 
 • USD/GBP ok. 0,05GBP    GBP/USD ok. 0,05 USD 
 •  

Odchylenia od wskazanych powyżej wartości mogą wynosić około 0,1 gr (ze względu na zmienność kursów walutowych).

Zlecenie zagranica

 

Przy składaniu dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży wykorzystując niniejszy formularz dostępne są następujące opcje do wyboru: 

 

 • [Giełda] pozwala za pomocą rozwijanej listy na wybór rynku zagranicznego, na którym notowany jest zagraniczny papier wartościowy będący przedmiotem składanego zlecenia oraz dodatkowa lista wyboru umożliwiająca wybór grupy papierów wartościowych na tym rynku zagranicznym.

 

 • Przycisk [Moje papiery] jest to ikona przekierowująca do podstrony pozwalającej na zdefiniowanie przez użytkownika listy własnych zagranicznych papierów wartościowych.

 

 • Pole [Kurs blokady] – bieżący kurs pojedynczej jednostki walutowej wybranej zagranicznej waluty bazowej wyrażony w PLN, który jest aktualizowany co 30 min na podstawie notowań par walutowych pobranych z platformy bossaFX - odpowiednio modyfikowany ze względu na ryzyko kursowe. 
  Więcej informacji w sekcji: Środki blokowane pod zlecenie .
  Uwaga! Bieżący kurs waluty ma charakter jedynie pomocniczy, wszystkie transakcje rozliczane są według kursu walutowego określonego przez brokera zagranicznego.

 

 • Pole [Kurs] to kurs odniesienia dla zagranicznego papieru wartościowego wyznaczany przez giełdę po sesji lub rano przed rozpoczęciem notowań.

 

 • Pole [Waluta rozliczenia] pozwala na wybranie waluty rozliczenia przy zleceniu kupna.

 

 • Lista/Pole [Papier] umożliwia wybór papieru z listy wszystkich papierów według określonej grupy dla wybranej giełdy/rynku zagranicznego. Pole umożliwia kontekstowe wyszukiwanie nazwy papieru po Symbolu, ISINie lub Nazwie.

 

 • Lista [K/S] określa rodzaj operacji: K – kupno, S – sprzedaż.

 

 • W polu [ilość], należy wprowadzić ilość zagranicznych papierów wartościowych będących przedmiotem dyspozycji/zlecenia.

 

 • W polu [limit], należy wprowadzić limit ceny zakupu lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych lub z listy poniżej wybrać inne określenie limitu PKC. Po wyborze zagranicznego papieru wartościowego obok pola limit pokazana zostanie waluta w jakiej notowany jest wybrany walor. 
  Uwaga! Limit ceny musi być określony w wybranej walucie zagranicznej, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy.

 

 • Przycisk [Pokaż zaawansowane] zawiera dodatkowe parametry zlecenia:
  - W polu [data do] należy wprowadzić odpowiednio datę ważności dyspozycji/zlecenia (pole [data do] jest aktywne tylko w przypadku wybrania z listy [ważne] opcji [do dnia]).Ikony kalendarza pozwalają na określenie daty ważności bez potrzeby ręcznego wprowadzania. Pole [data od] nie jest dostępne dla Rachunku zagranicznego
  - W polu [LimAkt] (limit aktywacji) należy wprowadzić odpowiednie wartości określające limit aktywacji zlecenia. Pola [WUJ] oraz [WMin] nie są dostępne dla Rachunku zagranicznego.

 

 • Za pomocą przycisku [Przelicz] można sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące składanej dyspozycji/zlecenia. Lista z symbolami walut pozwala na przeliczenie składanej dyspozycji według waluty, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy lub w PLN.

 

 • Po wypełnieniu dyspozycji/zlecenia użytkownik może przesłać je bezpośrednio do systemu maklerskiego DM za pomocą przycisku [Złóż zlecenie].

DM BOŚ nie bierze odpowiedzialności za przedstawione poniżej informacje. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych jest ustawa o podatku od osób fizycznych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym urzędem skarbowym. 

 

Jeśli inwestor osiąga dochody zarówno na giełdzie polskiej i giełdzie zagranicznej (np. w USA) należy zastosować odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednie przepisy umów w sprawie podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita. 

 

W sytuacji opisanej powyżej (inwestujemy w USA) należy zastosować przepisy Umowy polsko-amerykańskiej o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z art. 14 tej umowy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi. Wobec tego dochody giełdowe osiągnięte w USA będą w całości podlegały opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art. 30b ust 5a ustawy o podatku dochodowym, jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochody ze sprzedaży papierów wartościowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Zasadę tę stosuje się również w przypadku gdy podatnik uzyskuje dochody z giełdy wyłącznie za granicą. 

 

Dochodów z giełdy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym, wykazuje się je w odrębnym zeznaniu rocznym (PIT- 38), które składa się do 30 kwietnia. W tym też terminie należy wpłacić podatek.

 

W opisanej powyżej sytuacji podatnik zapłaci 19% podatku od łącznych dochodów z giełdy polskiej i amerykańskiej. 
Opisane powyżej zasady stosujemy analogicznie do pozostałych rynków zagranicznych. 

Jeśli interesujący nas instrument finansowy nie jest widoczny w wynikach wyszukiwania, a jest notowany na rynkach zagranicznych, należy przez zakładkę [Dyspozycje]-->[Inne]-->[Dodanie papieru] złożyć wniosek o dodanie papieru na giełdzie. We wniosku należy wskazać giełdę na której notowany jest dany instrument oraz jego nazwę (dane obligatoryjne). Dodatkowo można również wskazać ISIN instrumentu (dana fakultatywna) co ułatwi identyfikację instrumentu finansowego. Proces dodawania instrumentu finansowego co do zasady powinien trwać do kilku godzin, jednak czasem w szczególnie skomplikowanych przypadkach może się wydłużyć

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1