IKE i IKZE-Wprowadzenie do IKE i IKZE-Limit i zakres inwestycji w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.02.17, godz. 02:26
kontakt

Limit i zakres inwestycji

Limit wpłat na IKE

Wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Limit wpłat w danym roku nigdy nie może być niższy od limitu określonego w roku poprzedzającym - inaczej mówiąc, w przypadku spadku płac limity te ulegają "zamrożeniu".

Wpłata na rachunek IKE powinna być dokonana przez właściciela IKE, a przelew na IKE - pochodzić z rachunku bankowego właściciela IKE. Limit wpłat do IKE nie ma zastosowania do wpłat pochodzących z przyjęcia wypłat transferowych. Jeśli zatem przeniesiemy na IKE nasze środki z PPE (Pracowniczy Program Emerytalny), nie wpływa to na limit wpłat na IKE w danym roku. Na wysokość dostępnego w danym roku limitu nie wpływają również (nie pomniejszają go) otrzymywane przez nas dywidendy, odsetki od obligacji czy też wartość przydzielonych nam praw poboru.
W 2019 roku limit wpłat IKE wynosi 14 295 zł.
 

Limit wpłat na IKZE

Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
W 2019 roku limit wpłat IKZE wynosi 5 718 zł.
Do limitu wpłat do IKZE nie są wliczane wypłaty transferowe.

Zakres inwestycji

Katalog instrumentów, jakie możemy nabywać, obejmuje głównie instrumenty finansowe o małym lub niskim ryzyku - akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane i inne instrumenty notowane na rynku regulowanym (GPW). Nie możemy inwestować w bardziej ryzykowne instrumenty pochodne (kontrakty terminowe czy opcje), jak również zawierać transakcji na rynkach zagranicznych. Lista instrumentów, w jakie można inwestować w DM BOŚ, określona jest w odrębnej regulacji Domu Maklerskiego.

Inwestować możemy agresywnie, zawierając nawet wielokrotne transakcje w ciągu jednego dnia, jak też zawierać transakcje sporadycznie – tylko co jakiś czas. Technicznie, sposób zawierania transakcji jest taki sam, jak na zwykłym rachunku maklerskim. Ograniczeniem jest jednak to, iż zlecenia zakupu muszą być pełnopłatne (brak odroczenia płatności i możliwości korzystania z kredytów). Poza brakiem dostępu do kontraktów terminowych czy opcji, nie skorzystamy również z krótkiej sprzedaży.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.