Kurs giełdowy - Część 10-Kontrakty na EUR (standard) w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.18, godz. 21:02
kontakt

Standard kontraktów terminowych na kurs EURO

Nazwa skrócona kontraktuFEURkr,
gdzie:
F - rodzaj instrumentu
EUR - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym
k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy)
r - ostatnia cyfra roku wykonania
Kod KontraktuNadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowyKurs EUR/PLN
Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu)1.000 EUR
Jednostka notowaniaW złotych polskich (PLN) (za 100 EUR)
Miesiące wykonania3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
Ostatni dzień obrotuDzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny, przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.
Notowanie serii kontraktów wygasających w tym dniu kończy się o godzinie 10.30. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięciaDzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.
Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu nowej seriiPierwszy dzień sesyjny przypadający po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów.
W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.
Dzienny kurs rozliczeniowyDzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.
Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.
Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.
Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.
W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.
Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.
W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Ostateczny kurs rozliczeniowyKurs średni EURO ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100.Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 EUR).
Dzienna cena rozliczeniowaDzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.
Ostateczna cena rozliczeniowaOstateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu.
Dzień rozliczeniaNastępny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowejBezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczeniaPieniężne w złotych polskich.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.