Rynek i inwestycje w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.02.21, godz. 05:38
479x59_A.gif
kontakt

Rynek i inwestycje

W każdym kraju funkcjonuje rynek, na którym przedmiotem wymiany jest kapitał w formie finansowej. Rynek ten, zwany rynkiem finansowym, umożliwia podmiotom posiadającym wolne środki pieniężne udostępnianie ich podmiotom zgłaszającym na nie popyt w zamian za osiągnięcie określonych przyszłych korzyści. Rynek kapitałowy jest częścią tak rozumianego rynku finansowego. Zawierane są na nim transakcje obejmujące takie instrumenty finansowe, których termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok. Wśród instrumentów tych znaczące miejsce zajmują papiery wartościowe tzn. dokumenty, z których wynikają dla jego właściciela określone prawa majątkowe np. prawo udziału w spółce, prawa do otrzymywania odsetek. Dokonywane nimi transakcje handlowe odbywają się na rynku papierów wartościowych.

W co można inwestować?

Rynek papierów wartościowych umożliwia Ci wybór inwestowania w różne instrumenty. Możesz zdecydować się na inwestycje w papiery wartościowe - akcje, obligacje, bony skarbowe; prawa do papierów wartościowych - prawo poboru, prawo do nowych akcji lub też w specyficzne instrumenty finansowe jakimi są instrumenty pochodne (np. warranty, kontrakty). Ich cena zależy od wartości tzw. instrumentu bazowego np. papieru wartościowego, indeksu giełdowego, waluty, wskaźnika ekonomicznego.
Więcej na temat instrumentów pochodnych w dziale [kontrakty].
Więcej informacji na temat instrumentów, które możesz kupić na giełdzie na stronie [instrumenty].

Gdzie można inwestować?

Inwestowanie na rynku papierów wartościowych daje szerokie możliwości podejmowania decyzji. Swoje pieniądze możesz zainwestować w papiery wartościowe nabywane na rynku pierwotnym, bądź też na rynku wtórnym: giełdowym (Giełda) lub pozagiełdowym (BondSpot).

Inwestując na rynku pierwotnym stajesz się pierwszym nabywcą papierów wartościowych emitowanych i sprzedawanych inwestorom przez różne podmioty (Skarb Państwa, spółki akcyjne, gminy). Kupując papiery wartościowe od Emitenta przyczyniasz się do bezpośredniego zasilenia Emitenta środkami finansowymi niezbędnymi do dalszego rozwoju i prowadzenia działalności.

Sprzedaż tak nabytych papierów wartościowych możliwa jest bez pośrednictwa Giełdy, po samodzielnym znalezieniu nabywcy i zapłaceniu opłaty skarbowej (2%), bądź też za jej pośrednictwem, ale pod warunkiem, że na Giełdzie odbywa się już handel danym papierem.

Bardzo istotnym segmentem rynku papierów wartościowych jest rynek wtórny. To na nim możesz zbyć papiery wartościowe kupione wcześniej od Emitenta lub też zakupić papiery wartościowe od innych inwestorów. Rynek ten umożliwia zatem wtórny obrót papierami wartościowymi, prawami do nich oraz instrumentami pochodnymi. Najważniejszą instytucją rynku wtórnego jest Giełda.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.