Rynki zagraniczne-ETF w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.20, godz. 02:00
kontakt
ETF (Exchange Traded Fund)

ETF (Exchange Traded Fund) jest to otwarty fundusz inwestycyjny, którego celem jest odzwierciedlanie zachowania określonego instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym mogą być indeksy, surowce, waluty lub inne instrumenty. Funkcjonowanie ETF jest regulowane przepisami prawa, a tytuły uczestnictwa notowane są na giełdach na podobnych zasadach jak akcje.

ETF na GPW

Pierwszym ETF-em notowanym na Giełdzie Warszawskiej był ETFW20L, który odzwierciedla 1/10 wartości indeksu WIG20. Tytuły uczestnictwa notowane są w polskich złotych, w systemie notowań ciągłych. ETFW20L został wyemitowany przez LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Société Générale. Następnie pojawiły się ETFy na indeks DAX oraz S&P500.

ETF w DM BOŚ

   Tylko w DM BOŚ

Za pośrednictwem DM BOŚ można uzyskać dostęp do ETFów notowanych na największych giełdach - we Frankfurcie, Londynie, Paryżu, Amsterdamie. Łącznie na tych rynkach notowanych znacząca liczba ETFów, co daje szerokie możliwości inwestowania i stosowania różnych strategii inwestycyjnych. Rachunek inwestycyjny w DM BOŚ daje dostęp do wszystkich tych rynków i oczywiście możliwość handlowania tymi ETFami przez Internet.  

Zalety ETF

 1. Prosty sposób na zróżnicowanie portfela - jeden instrument odzwierciedla zachowanie różnych instrumentów bazowych (indeksów, branż, towarów, walut, z dźwignią lub typu inverse).
 2. Przejrzysta strategia inwestycyjna - celem subfunduszu jest wierne naśladowanie zmian instrumentu bazowego.
 3. Płynność - instrument notowany na giełdzie, może być kupowany i sprzedawany na każdej sesji, za pośrednictwem rachunku maklerskiego.
 4. Niskie opłaty za zarządzanie - kilkukrotnie niższe od średnich opłat pobieranych przez tradycyjne TFI.
 5. Długa sesja - od godziny 9.00 (Europa) do godziny 22.00 (USA).

Ryzyka inwestowania w ETF

 1. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej przez uczestnika funduszu stopy zwrotu z tytułów uczestnictwa wynikająca z braku możliwości przewidzenia przyszłych zmian wartości poszczególnych składników portfela inwestycyjnego funduszu.
 2. Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności:
  1. ryzyko likwidacji - zgodnie z obowiązującym prawem fundusz ETF może ulec likwidacji - może to być wynikiem wystąpienia okoliczności zapisanych w przepisach prawnych lub może być rezultatem decyzji emitenta;
  2. ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej - fundusz ETF może w trakcie swojej działalności zmienić realizowaną politykę inwestycyjną;
  3. ryzyko usunięcia funduszu ETF z giełdy - fundusz może zostać wycofany z obrotu giełdowego, co znacząco utrudniłoby handel certyfikatami.
 3. Ryzyko występowania znaczącej różnicy pomiędzy wartością tytułu uczestnictwa ustalaną w obrocie na rynku regulowanym, a wartością tytułu wynikającą z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę tytułów, czyli różnica pomiędzy ceną giełdową, a wartością księgową certyfikatu.
 4. Ryzyko walutowe - wynikające z różnicy, jaka może wystąpić pomiędzy oficjalną walutą funduszu ETF (czyli walutą, w jakiej inwestuje on środki finansowe i w jakiej określana jest wartość jego tytułów uczestnictwa), a walutą obrotu (czyli walutą, w jakiej tytuły uczestnictwa funduszu są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym).
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.