Dla Emitentów-GPW-Inne usługi w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.17, godz. 21:37
kontakt
Inne usługi
Inne usługi realizowane przez DM BOŚ na rynku regulowanym:
 • doradztwo przy przeprowadzaniu fuzji i przejęć (M&A),
 • organizowanie wezwań publicznych,
 • przeprowadzanie przymusowego wykupu akcji,
 • pełnienie funkcji animatora Emitenta

Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu złożonych operacji na rynku kapitałowym. Doradzamy również przy operacjach typu: wyjście z inwestycji, wydzielanie i podział spółek publicznych, zmiana struktury finansowania, przeprowadzanie ofert wzajemnej wymiany akcji, a także w zakresie wycofywania spółek z obrotu giełdowego.

Towarzyszymy naszym klientom w realizacji zarówno krótko- jak i długoterminowych celów strategicznych związanych z rynkiem kapitałowym i strukturą finansowania działalności.

Fuzje i przejęcia (M&A)

DM BOŚ SA oferuje wsparcie klientów w ramach przeprowadzania operacji łączenia, zakupu lub sprzedaży spółek (Mergers & Aquisitions), w ramach:

 • wstępnej analizy i wyceny przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji,
 • opracowania strategii negocjacji, określenia struktury finansowania transakcji oraz wsparcia podczas negocjacji,
 • przeprowadzenia transakcji.

Współpracujemy z klientami na każdym etapie realizacji projektu z obszaru M&A. (od momentu określenia potencjalnych celów inwestycyjnych, przez opracowanie strategii przejęcia lub połączenia, jak również ustalenie ceny transakcyjnej). Dla potrzeb przejęcia sporządzamy wycenę papierów wartościowych podmiotów przejmowanych.

Publiczne wezwania

DM BOŚ organizuje publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Klientów.


Przygotowanie i obsługa ww. procesu obejmuje:
 • doradztwo przy opracowaniu strategii wezwania,
 • nadzór całego procesu i koordynacja działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w transakcję,
 • monitoring dopełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji,
 • określenie procedury dla innych domów maklerskich,
 • przygotowanie tekstu wezwania i innych wymaganych ogłoszeń,
 • obsługę przeprowadzenia transakcji wezwania,
 • rozliczenie zapisów złożonych w ramach wezwania.

Przymusowy wykup akcji

Przymusowy wykup akcji, zwany potocznie squeeze-out (tzw. wyciśnięcie), umożliwia wykup akcjonariuszy mniejszościowych Emitenta. Celem instytucji przymusowego wykupu jest umożliwienie dominującym akcjonariuszom wykluczenie drobnych udziałowców w sytuacji, gdy blokują oni swoimi głosami prace spółki, np. poprzez nieustanne zaskarżanie uchwał, czy egzekwowanie prawa do informacji. Zdarza się również, iż spory między akcjonariuszami większościowymi i mniejszościowymi niekiedy utrudniają rozwój firmy, czy też znalezienie inwestora strategicznego.

W celu wykluczenia samowoli akcjonariusza większościowego wprowadzono bezwzględne ograniczenia ustawowe dotyczące przymusowego wykupu. Akcjonariusze większościowi, którzy zamierzają przymusowo wykupić akcje mniejszościowych akcjonariuszy muszą spełnić kilka wymogów:
 • muszą reprezentować nie mniej niż 95 proc. kapitału zakładowego,
 • każdy z nich musi posiadać co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego,
 • nie może ich być więcej niż pięciu.

DM BOŚ SA zapewnia możliwość ogłoszenia przymusowego wykupu w terminie oczekiwanym przez klienta przy zachowaniu bezpieczeństwa obrotu oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Animator emitenta

Celem działania Animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. Animatorzy nie mogą składać zleceń, w wyniku których doszłoby do zawarcia transakcji w której animator występowałby jako sprzedający i kupujący jednocześnie.

Emitenci, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności mogą przystąpić do Programu Wspierania Płynności. W ramach przystąpienia do w/w programu emitent danego instrumentu finansowego zobowiązany jest m.in. do zawarcia umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta, na warunkach nie gorszych niż określone przez Giełdę obowiązki właściwe dla Animatorów Rynku.

Skorzystanie przez Emitenta z oferty DM BOŚ SA na świadczenie usług Animatora Emitenta w znaczący sposób pozwoli zwiększyć płynność obrotów akcjami co korzystnie wpłynie na wizerunek spółki.

Obecnie DM BOŚ SA pełni rolę animatora dla ponad 60 instrumentów (akcje, instrumenty pochodne), zarówno na GPW jak i rynku NewConnect. DM BOŚ SA był wielokrotnie nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność animatora.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.