Rynek Praw Majątkowych w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2018.12.14, godz. 08:29
kontakt

Rynek Praw Majątkowych (RPM)

Dom Maklerski BOŚ SA świadczy dla swoich klientów na RPM następujący zakres usług:

  • otwarcie i prowadzenie rachunku pieniężnego oraz związanego z nim pomocniczego rejestru praw majątkowych,
  • przyjmowanie dyspozycji sprzedaży lub zakupu praw majątkowych poprzez telefon lub faks,
  • przyjmowanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w Domu Maklerskim na wskazany rachunek bankowy poprzez telefon lub faks,
  • wystawianie zleceń sprzedaży lub kupna praw majątkowych na podstawie otrzymanych dyspozycji i przekazywanie tych zleceń do systemu giełdowego,
  • reprezentowanie Klienta przy realizacji transakcji na sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych,
  • dokonywanie wszystkich niezbędnych czynności w celu rozliczenia transakcji na koncie ewidencyjnym w Rejestrze,
  • rozliczanie finansowe zawartych transakcji - dotyczy transakcji zawieranych w systemie notowań ciągłych oraz pozasesyjnych gwarantowanych.
Wszystkie wymienione wyżej usługi Dom Maklerski wykonuje na podstawie zawartej z Klientem umowy świadczenia usług na RPM TGE. Zawarcie umowy może nastąpić  drogą korespondencyjną. W tym przypadku, po otrzymaniu danych niezbędnych do przygotowania umowy świadczenia usług, Dom Maklerski wysyła na adres Klienta wypełniony i gotowy do podpisania zestaw dokumentów wraz z regulaminem i niezbędnymi załącznikami. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez każdą ze stron podpisanego przez obie strony egzemplarza umowy.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.