Rynek i inwestycje-Prawo do dywidendy w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.26, godz. 03:05
479x59_A.gif
kontakt

Prawo do dywidendy

Prawo do dywidendy jest to najważniejsze prawo majątkowe akcjonariusza. Może on to prawo zrealizować jeżeli spółka w danym roku obrotowym wypracowała zysk i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę jaką jego cześć przeznaczy na wypłatę dywidendy.

Podejmując uchwałę o podziale zysku między dotychczasowych akcjonariuszy WZA zobowiązane jest określić:

  1. wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję,
  2. dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  3. dzień wypłaty dywidendy.

Dywidenda jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadają akcje spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli dotychczas nie byliśmy posiadaczami akcji spółki, która zdecydowała się na wypłatę dywidendy, możemy nabyć akcje z prawem do dywidendy na giełdzie. Ostatnim dniem uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy jest dzień sesji giełdowej, dla której rozliczenie transakcji na niej zawartych przypada w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

Inwestor chcąc skorzystać z prawa do dywidendy musi kupić akcje z prawem do dywidendy najpóźniej ostatniego dnia uprawniającego do ich nabycia z ww. prawem. Nie musi jednak "trzymać" tych akcji aż do dnia ustalenia prawa do dywidendy. Następnego dnia po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy może akcje sprzedać zachowując prawo do wypłaty dywidendy.

Wszystkie zlecenia na akcje "z prawem do dywidendy", które nie zostały zrealizowane ostatniego dnia uprawniającego do nabycia akcji z prawem do dywidendy (D) zostają po sesji anulowane.
Na następnej sesji giełdowej kurs akcji podawany jest z oznaczeniem "bd" (bez dywidendy).
Kursem odniesienia na pierwszą sesję po dniu D jest:

  1. w systemie notowań ciągłych - ostatni kurs zamknięcia pomniejszony o wartość dywidendy na jedną akcję,
  2. w systemie notowań jednolitych - ostatni kurs jednolity pomniejszony o wartość dywidendy na jedną akcję.

Przykład 1

Emitent podał, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 8 czerwca 2005 r.

Ostatni dzień uprawniający
do nabycia akcji
z prawem do dywidendy
D
Można sprzedać
akcje zachowując
prawo do dywidendy
D+1
Dzień ustalenia
prawa do dywidendy
D+2
6.06.2005 (poniedziałek)7.06.2005 (wtorek)8.06.2005 (środa)

Po sesji w dniu ustalenia prawa do dywidendy (D+2) nastąpiło rozliczenie w KDPW transakcji zawartych na giełdzie w dniu D. Inwestor ma akcje zapisane na koncie 210, czyli koncie stanu posiadania w KDPW i jest uprawniony do dywidendy z akcji spółki.

Przykład 2

Emitent podał, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (D) będzie 27 czerwca 2005 r.

Ostatni dzień uprawniający
do nabycia akcji
z prawem do dywidendy
D
Można sprzedać
akcje zachowując
prawo do dywidendy
D+1
  Dzień ustalenia
prawa do
dywidendy
D+2
23.06.2005
(czwartek)
24.06.2005
(piątek)
25.06.2005
(sobota)
26.06.2005
(niedziela)
27.06.2005
(poniedziałek)

Po sesji w dniu ustalenia prawa do dywidendy (D+2) nastąpiło rozliczenie w KDPW transakcji zawartych na giełdzie w dniu D. Inwestor ma akcje zapisane na koncie 210, czyli koncie stanu posiadania w KDPW i jest uprawniony do dywidendy z akcji spółki.

Przykład 3

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę o przeznaczeniu całości wypracowanego zysku na dywidendę. W uchwale określono:

  1. wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję - 2 PLN
  2. dzień ustalenia prawa do dywidendy - 20 czerwca 2005 r.
  3. dzień wypłaty dywidendy - 29 lipca 2005 r.

Inwestor posiadał na rachunku 300 akcji Spółki X.

papier110120127,130,511210
Spółka X30000300

W dniu ustalenia prawa do dywidendy 20 czerwca 2005r. otrzymał prawo do wypłaty dywidendy w wysokości:

liczba posiadanych akcji * 2 PLN - 19 % podatku od dywidendy

W dniu 29 lipca 2005r. nastąpiła wypłata dywidendy dla akcjonariuszy.

Rachunek inwestora został zasilony o 486 PLN (300 * 2 PLN - 19 % = 486 PLN)

Należny podatek od dywidendy wyniósł 114 PLN.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.