Kurs giełdowy - Część 10-Jednostki indeksowe w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.21, godz. 23:34
kontakt

Standardy jednostek indeksowych

Nazwa skrócona jednostki indeksowej

MW20

Gdzie:

M - rodzaj instrumentu

W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego

Kod jednostki indeksowejNadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowy Indeks WIG20
Mnożnik0,1 zł
Wartość jednostki indeksowejMnożnik * wartość instrumentu bazowego
Jednostka notowaniaW złotych polskich za jednostkę indeksową
Ostatni dzień obrotu

Przedostatni dzień sesyjny przypadający w grudniu 2025 r.

W sytuacji szczególnej Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień wygaśnięciaDzień, w którym po raz ostatni zostaje ustalony kurs rozliczeniowy. Pierwszy dzień sesyjny po ostatnim dniu obrotu.
Kurs rozliczeniowy

Ustalany:

a) w trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia. Jeżeli ten dzień nie jest dniem sesyjnym, kurs rozliczeniowy ustalany jest w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia;

b) w dniu wygaśnięcia.

Kursem rozliczeniowym jest średnia arytmetyczna wyliczana ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości, pomnożona przez mnożnik.

Cena rozliczeniowaRówna wartości kursu rozliczeniowego.
Prawa przysługujące właścicielom jednostekWłaścicielowi przysługuje prawo wykonania jednostki indeksowej i otrzymania od wystawcy jednostki zapłaty kwoty rozliczenia ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej.
Kwota rozliczeniaRównoważna cenie rozliczeniowej jednostki indeksowej.
Zasady wykonania jednostki indeksowejOkreślone przez KDPW_CCP. W wyniku wykonania posiadacz jednostki otrzymuje kwotę rozliczenia.
Dzień wykonania

Dzień w którym posiadacz jednostki wykona swoje prawo lub dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia, w przypadku gdy jednostka nie zostanie wykonana wcześniej. Wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia - do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli:

a) dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem;

b) trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia.

Dzień rozliczeniaNastępny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego.
Sposób rozliczeniaPieniężne w złotych polskich.
Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestoraWnoszony jest wyłącznie przez inwestorów otwierających krótkie pozycje. Minimalna wysokość jest określona przez KDPW_CCP Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.
Informacje zawarte w materiale informacyjnym mogą ulec zmianie.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.