Kurs giełdowy - Część 10-Kontrakty na mWIG40 w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:27
kontakt

Standardy kontraktów na mWIG40

Nazwa skrócona kontraktuFW40krr
Gdzie:
F - rodzaj instrumentu
W40 - skrót nazwy instrumentu bazowego
k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony przez Giełdę)
rr - ostatnie 2 cyfry roku wykonania
Kod kontraktuNadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowyIndeks mWIG40
Mnożnik10 PLN
Wartość kontraktuMnożnik * kurs kontraktu
Jednostka notowaniaPunkty indeksowe
Minimalny krok notowania1 punkt indeksowy
Wartość minimalnego kroku notowania10 PLN
Miesiące wykonaniaTrzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
Ostatni dzień obrotuDzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. W sytuacjach szczególnych Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięciaDzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu nowej seriiPierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. W przypadku pierwszych serii w danej klasie określany jest przez Giełdę.
Dzienny kurs rozliczeniowy

Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.

Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.

Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.

Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.

W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.

W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.

Ostateczny kurs rozliczeniowyOstateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu mWIG40 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej.
Dzienna cena rozliczeniowaDzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik.
Ostateczna cena rozliczeniowaOstateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik.
Dzień rozliczeniaNastępny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu)
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowejBezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczeniaPieniężne w złotych polskich.
Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestoraMinimalna wysokość jest określona przez KDPW. Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.

Informacje zawarte w materiale informacyjnym mogą ulec zmianie.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.