Kurs giełdowy - Część 10-Kontrakty na indeksy (standard) w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.18, godz. 20:59
kontakt

Standard kontraktów terminowych na indeks WIG20

Nazwa skrócona kontraktuFW20krr / FW20krr20
Gdzie:
F - rodzaj instrumentu,
W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego,
k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony uchwałą Zarządu Giełdy),
rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania
20 - wartość mnożnika 20 PLN
Kod KontraktuNadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowyIndeks WIG20
Mnożnik10 PLN / 20 PLN (dla serii kontraktów wprowadzonych od 23 września 2013r.)
Wartość kontraktuMnożnik * kurs kontraktu
Jednostka notowaniaPunkty indeksowe
Miesiące wykonaniaCztery najbliższe miesiące z cyklu marzec (H), czerwiec (M), wrzesień (U), grudzień (Z).
Ostatni dzień obrotuDzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. W sytuacjach szczególnych Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięciaDzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.
W tym przypadku ten sam dzień co ostatni dzień obrotu
Pierwszy dzień obrotu nowej seriiPierwszy dzień sesyjny, po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.
Dzienny kurs rozliczeniowyDzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.
Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.
Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.
Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.
W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży, jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.
Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.
W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Ostateczny kurs rozliczeniowyOstateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu, jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20, w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu skrajnych, 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości.
Dzienna cena rozliczeniowaDzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik
Ostateczna cena rozliczeniowaOstateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik
Dzień rozliczeniaNastępny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu)
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowejBezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczeniaPieniężne, w złotych polskich
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.