Rynki zagraniczne-Rodzaje instrumentów w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.25, godz. 06:33
kontakt

Rodzaje instrumentów

AKCJE

Na zagranicznych rynkach finansowych, akcja jest jednostką rozliczeniową dla różnych instrumentów finansowych, w szczególności spółek akcyjnych, ale również spółek komandytowych i hipotecznych funduszy powierniczych (REIT – Real Estate Investment Trusts). Wspólną cechą tych instrumentów jest udział kapitałowy. Głównym dochodem z akcji jest dywidenda.

Istnieje kilka rodzajów ceny akcji (nominalna, księgowa), ale najbardziej podstawową jest cena transakcyjna, po jakiej można sprzedać akcje na giełdzie. Rzeczywista transakcja sprzedaży akcji pomiędzy kupującym, a sprzedającym jest zwykle uważana, jako najlepsze źródło rzeczywistej wartości akcji, w tym konkretnym momencie. Dlatego płynność rynku na jakim akcje są notowane jest ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji.

Co do zasady konstrukcja prawna akcji, pod kątem praw i obowiązków, które są notowane na rynkach zagranicznych jest zbliżona do konstrukcji akcji polskich. Jednak mimo wszystko w pewnych obszarach mogą występować znaczne różnice, zwłaszcza jeśli chodzi o różne procedury czy postępowania, np. postępowanie upadłościowe, wybór organów reprezentacyjnych.

ADR/GDR

ADR (American Depository Receipts) – amerykańskie kwity depozytowe, które są emitowane przez amerykańskie instytucje finansowe w celu umożliwienia inwestorom amerykańskim inwestowania kapitału w akcje spółek zagranicznych.

GDR (Global Depository Receipts) - globalne kwity depozytowe. Certyfikat wystawiany przez instytucje finansową w celu poświadczenia akcji złożonych w depozycie banku - emitenta certyfikatu.

Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu. Kwity te są emitowane i stanowią przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. Jest to zbywalny dokument reprezentujący prawo własności papierów wartościowych, w szczególności akcji, ale też obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na zagranicznym rynku kapitałowym. Kwity depozytowe są emitowane przez bank będący depozytariuszem tych papierów wartościowych.

Kwity depozytowe mogą być wystawiane jako amerykańskie kwity depozytowe ADR lub globalne kwity depozytowe GDR. ADR są wystawiane i notowane w USD.

Kwity ADR są podporządkowane regułom rynku amerykańskiego, a GDR regułom innych krajów. Ze względu na rodzaj emisji wyróżniamy emisję niesponsorowaną i sponsorowaną. Pierwsza odbywa się bez udziału remitenta akcji, a jej mechanizm polega na tym, że inwestor zagraniczny np. bank inwestycyjny, kupuje określony pakiet akcji danej spółki na rynku lokalnym. Akcje te są następnie składane w banku depozytowym, który na tej podstawie emituje kwity depozytowe, z których każdy odzwierciedla prawo do jednej lub kilku zdeponowanych akcji emitującej je spółki. Kwit ten staje się prawomocnym papierem wartościowym na rynku innego kraju. Wyemitowane przez bank depozytowy w emisji niesponsorowanej kwity depozytowe są przekazywane inwestorowi deponującemu akcje, który może je następnie odsprzedawać innym inwestorom. Bardziej popularne są emisje sponsorowane. Odbywają się one na podstawie formalnej umowy, którą spółka-emitent zawiera z bankiem depozytowym, w którym kwity depozytowe mają być emitowane. Z inicjatywą emisji sponsorowanej wychodzi zwykle spółka emitująca akcje, która wspólnie z bankiem depozytowym ustala sposób przeprowadzenia emisji oraz jej strukturę.

ETF

Exchange Traded Fund - to otwarte fundusze inwestycyjne, których celem jest odzwierciedlanie zachowania określonego instrumentu bazowego. Tytuły uczestnictwa notowane są na giełdach na podobnych zasadach jak akcje.
Więcej o ETFach

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.