Wykresy i aplikacje do AT-AmiBroker-Opis w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.03.23, godz. 04:05
Amibroker

Wstęp

Program oferuje m.in.:
 • rozbudowany zestaw narzędzi graficznych,
 • bogaty wybór najpopularniejszych wskaźników dostępnych poprzez interfejs drag&drop,
 • język formuł - AFL (AmiBroker Formula Language),
 • możliwość tworzenia własnych wskaźników,
 • funkcje skanowania rynku w poszukiwaniu sygnałów transakcyjnych,
 • testowanie historyczne w celu oceny systemów transakcyjnych i ich optymalizacji,
 • możliwość tworzenia własnych indeksów i statystyk,
 • jednoczesne wykorzystanie wielu skal czasowych,
 • obsługa licznych źródeł i formatów danych, GPW i giełdy światowe.
 • rozbudowane możliwości konfiguracji,
 • dodawanie nowych funkcji dzięki aktualizacjom,
 • szybkość działania w porównaniu do konkurencyjnych programów.

main.png

UWAGA! Program w angielskiej wersji językowej. Do pracy wymaga połączenia z internetem.

Baza danych online - plugin Statica

Amibroker wymaga jednorazowego skonfigurowania bazy z danymi. Można tworzyć wiele baz danych dla różnych źródeł.

Opis dotyczy bazy online aktualizowanej poprzez dedykowany plugin w programie bossaStatica4 lub Notowania3PRO (Statica).

Notowania dla programu AmiBroker dostarczane są w czasie rzeczywistym w formacie, który umożliwia obserwację wykresów minutowych (Amibroker wersja Standard) oraz w wyższych interwałach czasowych i prowadzenie na nich analizy technicznej, z uwzględnieniem liczby otwartych pozycji (LOP) dla kontraktów terminowych i opcji. Opisywane rozwiązanie jest w pełni bezobsługowe (dotyczy to także danych historycznych).

1. Konfiguracja bazy online.

Przed skonfigurowaniem bazy danych należy zainstalować i aktywować program wg instrukcji . Podczas aktywacji dodawane są pluginy do Amibrokera do obsługi baz online Staticy.  

W przypadku, gdy program Amibroker był już wcześniej aktywowany i następuje zmiana programu Notowania3PRO na bossaStatica4 to należy skopiować plik notowania 4.dll z katalogu C:\Statica\bossaStatica4\Plugin do katalogu C:\Program Files\AmiBroker\Plugins  

Po uruchomieniu programu AmiBroker z menu File należy wybrać New i następnie Database.

nowa_baza.png

 

 

W polu Database folder należy wskazać ścieżkę docelową folderu, w którym utworzona ma być nowa baza użytkownika. Nazwa docelowego folderu będzie również nazwą bazy danych. Zaznaczona pozycja Load this database at sturtup będzie powodować automatyczny start definiowanej bazy przy starcie programu AmiBroker. Tak przygotowane ustawienia należy potwierdzić przyciskiem Create. W ten sposób zostanie utworzona nowa baza programu AmiBroker.

 

BazaCreate.png

 

Kolejnym krokiem jest wybór źródła danych z rozwijanej listy Data source:
 • Statica data Plug-in 4 (dla bossaStatica4)
 • Statica data Plug-in 2 (dla Notowania3PRO)

Następnie w polu Local data storage zalecamy wybór opcji Enable.

W polu Number of bars... należy określić liczbę rekordów np. 10000 - im więcej rekordów tym więcej danych będzie pobieranych i wyświetlanych co moze mieć wpływ na wydajność komputera, a także na obciążenie łącza internetowego.

Z kolejnego rozwijanego menu Base time interval należy wybrać pozycję interwału jaki ma posiadać tworzona baza.

Wersja Standard Amibrokera wyświetla namniejszy interwał na poziomie 1 minuty. Dane End-of-Day to dane dzienne.

 

BazaSettings.png

 

Przed ukończeniem konfiguracji bazy należy zmienić ustawienia Intraday settings w taki sposób, aby pozycja Allow mixed EOD/Intraday data była włączona.

 

 EOD_Intraday.png

 

Zatwierdzenie przyciskiem OK w oknie Database settings kończy konfigurację pluginu i bazy.

2. Pobieranie danych.

Pierwsze otwarcie wykresu spowoduje wyświetlenie notowań z bieżącej sesji, po czym rozpocznie się proces pobierania danych historycznych dla wybranego waloru. Jednorazowo plugin dostarcza dane zgodnie z limitem zależnym od podstawowego interwału bazy programu AmiBroker.

Plugin jednorazowo pobiera dane w zakresie:

 • interwał: zakres sesji
 • tickowy: 30
 • minutowy: 90
 • dzienny: bez ograniczeń
Proces pobierania danych odbywa się automatycznie za każdym razem, gdy uruchamiany jest program AmiBroker i dotyczy wszystkich wykresów domyślnie otwieranych podczas startu programu. Funkcjonalność pluginu pozwala na pobieranie notowań historycznych w trakcie pracy programu AmiBroker. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy w polu statusu pluginu należy wybrać pozycję Pobierz dane...


pobierz.png


...a następnie wskazać walor oraz datę od której mają zostać pobrane dane poprzez program Notowania 3 PRO.


pobierz2.png

W tym przypadku również obowiązują limity ilości pobieranych danych. Proces może być powtarzany, aż do osiągnięcia limitu ustalonego w ustawieniach bazy programu AmiBroker. Aktualną ilość rekordów zgromadzonych w bazie można sprawdzić wskazując Database information na pasku. Proces pobierania danych sygnalizowany jest niebieskim kolorem w polu statusu pluginu oraz opisem POBIERANIE.

3. Nazwy instrumentów.

Domyślnie plugin działa w oparciu o nazwy instrumentów podawane jako skróty. To znaczy, rozpoznaje walory, których nazwy w programie AmiBroker podawane są zgodnie z systemem skrótów nazw przyjętym przez GPW. Na przykład: ZWC dla spółki Żywiec. Istnieje możliwość przełączenia trybu działania pluginu, tak aby zamiast skrótów użytkownik mógł posługiwać się nazwami walorów. Na przykład: TPSA dla spółki Telekomunikacja Polska, czy CENTKLIMA dla spółki Centrum Klima. W tym celu należy zaznaczyć pozycję Długie nazwy w menu pluginu. 

 

 nazwy.png

 

4. Otwieranie wykresów.

Warunkiem poprawnego działania programu AmiBroker wraz z programem Notowania 3 PRO jest prawidłowa kolejność ich uruchamiania. Pierwszy w kolejności jako źródło notowań jest program Notowania 3 PRO.

Po jego uruchomieniu i pomyślnym połączeniu można przystąpić do uruchomienia programu AmiBroker. Poprawność połączenia sygnalizowana jest kolorem kontrolki w prawym dolnym rogu.

Kolor zielony i komunikat OK oznacza pomyślne połączenie. Kolor niebieski i komunikat POBIERA oznacz pobieranie danych z serwera. Kolor czerwony i komunikat ERR oznacza błąd w połączeniu.

Z menu Symbol należy wybrać symbol New i podać skrót instrumentu, którego wykres kursu użytkownik chce otworzyć.

Jako nazwy należy podawać skróty (np. TPS dla Telekomunikacji, FW20Z09 dla kontraktów na WIG20, WIG20 dla indeksu), a w przypadku włączenia opcji Długie nazwy nazwy instrumentu (np. TPSA dla Telekomunikacji).

 

 Nazwa.png

 

Po dodaniu nowego instrumentu będzie on widoczny na liście dostępnych walorów. W celu należy rozwinąć listę folderu All w oknie Symbols.

Po kliknięciu na symbolu z listy, program AmiBroker pobierze dane do wyświetlenia wykresu z serwera. Fakt pobierania danych jest widoczny jako niebieska kontrolka i komunikat POBIERA.

main.png

Po pobraniu danych, wykres jest automatycznie odświeżany zgodnie z zawieranymi transakcjami.

Baza danych (EOD) pobierana z serwisu bossa.pl

Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać dodatkowo z bazy danych pobieranej z serwera bossa.pl i zapisywanej na dysku komputera. Baza jest zalecana przy testach historycznych na dużej liczbie danych.

Potrzebne pliki

* Instalator DopisywaczBossaEOD v3.0 BETA

Bezpośrednie linki do baz historycznych:

Adres strony głównej z danymi historycznymi: http://bossa.pl/notowania/daneatech/metastock/

Uruchamianie Dopisywacza
Dopisywacz można uruchomić na dwa sposoby, wykonując przycisk w Amibrokerze lub tworząc skrót do pliku startowego Dopisywacza.
 
Aby stworzyć przycisk wchodzimy w menu Tools > Customize> Tools, wpisujemy nazwę dla przycisku np. Dopisywacz_BossaEOD, a w Command wpisujemy ścieżkę do pliku Dopisywacz_BossaEOD.exe
 
Przy domyślnych ustawieniach Dopisywacza, ścieżka ta będzie następująca:
C:\Program Files\AmiBroker\BD_BossaEOD\Dopisywacz_BossaEOD\Dopisywacz_BossaEOD.exe
 
Przycisk pojawi się na dole menu Tools.
Można także stworzyć na pulpicie systemu operacyjnego bezpośredni skrót do tego pliku, który będzie pełnił taką samą funkcję jak stworzony przycisk w Amibrokerze. Wykonuje się go przez przeciągnięcie na pulpit - prawym klawiszem myszy - pliku DopisywaczBossaEOD.exe z folderu C:\Program Files\AmiBroker\DopisywaczBossaEOD i wybranie z menu Utwórz skróty tutaj.


Podstawowa konfiguracja
Przy pierwszym uruchomieniu programu DopisywaczBossaEOD program poinformuje o konieczności wybrania folderu z bazą danych w celu aktualizacji oraz zaznaczeniu grup notowań do aktualizacji. Program zostanie uruchomiony w oknie Ustawienia.

Wygląd okna Ustawienia:

1.png

 

Koniguracja bazy danych w Dopisywaczu

Jeśli posiadamy bazę danych z notowaniami z Bossa.pl należy:
sposób 1:
• przejść do okna Ustawienia
• kliknąć przycisk Wybierz bazę... (2)
• w oknie, które się otworzyło znaleźć folder bazy danych
• zatwierdzić klikając OK
• DopisywaczBossaEOD domyślnie zaznaczy te grupy notowań (5), których symbole wzorcowe są w bazie.
• kliknąć "zmień nazwy w Groups", aby dostosować nazwy grup w AmiBrokerze wg nazewnictwa DopisywaczaBossaEOD.
• jeśli baza ta nie jest domyślnie otwierana po uruchomieniu AmiBrokera należy zapoznać się z "co zrobić, aby baza domyślnie otwierała się po uruchomieniu AmiBrokera".
• teraz, aby aktualizować notowania wystarczy kliknąć w Amibrokerze, w menu Tools > DopisywaczBossaEOD (autoupdate).

sposób 2:
• przejść do okna Ustawienia,
• w AmiBrokerze otworzyć bazę danych, która ma być aktualizowana przez DopisywaczaBossaEOD
• kliknąć "wybierz obecną" (4),
• DopisywaczBossaEOD domyślnie zaznaczy te grupy notowań (5), których symbole wzorcowe są w bazie,
• kliknąć "zmień nazwy w Groups", aby dostosować nazwy grup w AmiBrokerze wg nazewnictwa DopisywaczaBossaEOD,
• Jeśli baza ta nie jest domyślnie otwierana po uruchomieniu AmiBrokera należy zapoznać się z "co zrobić, aby baza domyślnie otwierała się po uruchomieniu AmiBrokera".
• teraz, aby aktualizować notowania wystarczy kliknąć w Amibrokerze, w menu Tools > DopisywaczBossaEOD (autoupdate).


Aby stworzyć nową bazę danych EOD z notowaniami z Bossa.pl aktualizowanymi za pomocą DopisywaczaBossaEOD należy:
• przejść do okna Ustawienia,
• kliknąć "utwórz nową bazę danych" (8),
• wpisać nazwę bazy (zalecamy wpisanie przedrostka BD_nazwa). Baza domyślnie zostanie
utworzona w folderze AmiBrokera,
• zaznaczyć grupy notowań, które chcemy aby znalazły się w bazie (5),
• kliknąć "importuj pełne bazy notowań" (6), poczekać aż wszystkie pliki, dla wybranych grup
notowań, zostaną ściągnięte oraz zaimportowane,
• teraz, aby aktualizować notowania wystarczy kliknąć w Amibrokerze, w menu Tools > DopisywaczBossaEOD (autoupdate).

Zakładka Dopisywacz - Okno informacyjne, manualne wymuszenie aktualizacji

2.png

 

W oknie informacyjny pojawiają się takie informacje jak np.: grupa notowań jaka jest aktualizowna, data ostatniego słupka, symbol wzorcowy dla tej grupy.

Przyciskiem Aktualizuj notowania (4) możemy manualnie wymusić aktualizację notowań w bazie danych. Jeżeli włączona baza danych w AmiBrokerze nie jest domyślną bazą, ustawioną w DopisywaczuBossaEOD, to zostaniemy zapytani czy załadować domyślną bazę danych. Aktualna praca zostanie wcześniej automatycznie zapisana.
 
Informacje dodatkowe
• Dodatkowej funkcji "importuj pełne bazy notowań" można używać w każdej chwili, ale należy pamietać, że importowanie z pełnych baz nadpisuje wszystkie notowania, a nie tylko te, których brakuje. Więc jeśli zostały wykonane zmiany w wartości pojedyńczych słupków itp. to zmiany te zostaną przywrócone do oryginalnych stanów, do takich jak w plikach z notowaniami z Bossa.pl.
• Grupy notowań można dowolnie włączać i wyłączać. Te grupy, które wyłączyliśmy przestaną być aktualizowane.
• Zmiana nazw w Groups za pomocą funkcji "zmień nazwy w groups" można użyć w każdej chwili. Funkcja działa tylko na domyślniej bazie danych.
• Przycisk "załaduj do AmiBrokera" wymusza otwarcie w AmiBrokerze domyślnej bazy danych. Aktualny stan pracy zostaje wcześniej zapisany.
 
Aby baza domyślnie otwierała się po uruchomieniu AmiBrokera należy:
• Załadować bazę danych, która ma być uruchamiana wraz z AmiBrokerem
• Kliknąć w AmiBrokerze menu Tools > Preferences... > zakładka Data > kliknąć Current > Zastosuj

Autorzy skryptów
Pierwotnym autorem skryptów był p. Tomasz Janeczko, następnie do potrzeb polskiego rynku istotnych zmian w skryptach dokonał p. Marek Chłopek. Pliki wsadowe są także autorstwa p. Marka Chłopka.
 
Autorem programu DopisywaczBossaEOD jest p. Wojciech Filipek.

Opis najczęściej używanych funkcji programu

Ta część instrukcji zawiera opis najczęściej używanych funkcji programu w języku polskim.

Podstawy

Środowisko pracy

Bazy danych:

Język formuł AFL:

Więcej funkcji programu zostało opisanych na anglojęzycznej stronie programu http://www.amibroker.com/.

Strony internetowe

Strona główna producenta programu - www.amibroker.com (w języku angielskim)

Polska strona producenta programu - www.amibroker.com/poland.html

Strona programu DopisywaczBossaEOD p. Wojciecha Filipka - http://www.amizone.pl/dopisywacz-bossaeod.html

Szkolenia

Podmioty zewnętrzne prowadzące szkolenia:
 • Gazeta Giełdy Parkiet - cykliczne szkolenia stacjonarne
 • Pan Wojciech Filipek - indywidualne szkolenia internetowe oraz programowanie systemów transakcyjnych na zamówienie


Zastrzeżenia:
Organizatorzy powyższych szkoleń i prowadzący szkolenia ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prowadzone przez siebie szkolenia, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z jakością, merytoryczną treścią czy formą szkoleń należy kierować bezpośrednio do nich.

Pomoc techniczna

DM BOŚ oferuje pomoc techniczną dla klientów pod adresem makler@bossa.pl. W emailu proszę dodatkowo dopisać imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika (menu Help -> About Amibroker).

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.