Automaty Bossa-bossaAPI w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2017.11.20, godz. 10:35
kontakt

Regulamin Konkursu "bossaAPI - Twój automat na giełdzie"

1.Postanowienia Ogólne

1.1.Konkurs został przygotowany z myślą o klientach DM BOŚ, zajmujących się amatorsko oraz profesjonalnie programowaniem. Celem konkursu jest opracowanie przez klientów DM BOŚ działającego projektu oprogramowania wykorzystującego interfejs programowania aplikacji bossaAPI służącego wspomaganiu inwestowania na rynkach kapitałowych.

1.2.Konkurs prowadzony jest przez Organizatora Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Konkursu jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, NIP: 526 – 10 – 26 - 828, KRS 0000048901, zwany dalej Organizatorem.

1.3.Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
•"Regulaminie", rozumie się przez to Regulamin Konkursu "bossaAPI - Twój automat na giełdzie",
• "Umowie" lub "Umowie świadczenia usług maklerskich", rozumie się przez to "Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń",
• "Serwisie", rozumie się przez to serwis internetowy Organizatora http://bossa.pl,
• "Konkursie", rozumie się przez to konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
• "Kliencie Organizatora", rozumie się przez to osobę fizyczną krajową lub zagraniczną, osobę prawną krajową lub zagraniczną lub jednostkę organizacyjną krajową lub zagraniczną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Organizatorem Umowę o świadczenie usług maklerskich.

2.Uczestnictwo w Konkursie

2.1.Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.3. i 4.5. Regulaminu w Konkursie, mogą wziąć udział wszystkie osoby będące Klientami Organizatora spełniające łącznie następujące warunki:
a)posiadają u Organizatora rachunek pieniężny i rachunek papierów wartościowych na podstawie zawartej z Organizatorem Umowy świadczenia usług maklerskich,
b)aktywowały dostęp do ww. rachunków przez Internet,
c)dokonały instalacji i korzystają z aplikacji bossaNOL3,
d)zaakceptowały niniejszy Regulamin.

2.2.Osoby, które spełniają warunki określone w pkt 2.1. Regulaminu oraz przystąpią do Konkursu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej zwane będą dalej "Uczestnikami", a każda z osobna "Uczestnikiem".

2.3.Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

2.4.Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.

2.5.Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3.Czas trwania Konkursu

Konkurs będzie trwać w dniach 6.09.2010 r. - 31.03.2011 r., dzień 31.03.2011 r. jest ostatnim dniem przyjmowania Prac Konkursowych. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną przez Organizatora w dniu 01.06.2011 r. na stronie Serwisu Organizatora.

4. Zasady Konkursu

4.1.Zadaniem Uczestników Konkursu będzie opracowanie i przedstawienie Komisji Konkursowej Pracy Konkursowej polegającej na stworzeniu oprogramowania, działającego zgodnie z założeniami dokumentacji opracowanej przez Uczestnika, wykorzystującego interfejs programowania aplikacji bossaAPI, wspomagającego inwestowanie klienta Organizatora na rynkach kapitałowych. Dokumentacja interfejsu programowania aplikacji bossaAPI znajduje się na stronie: http://bossa.pl/narzedzia/automaty/bossapi/.

4.2.W Konkursie nie mogą brać udziału zespoły osób lub grupy osób.

4.3.Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Prac Konkursowych. Każda zgłaszana Praca Konkursowa jest traktowana jako oddzielne zgłoszenie.

4.4.Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę niezależnie od ilości zgłoszonych Prac Konkursowych.

4.5.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie rejestracji na stronie: http://bossa.pl/narzedzia/automaty/bossapi/konkurs/ oraz wypełnienie Zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie.

4.6.W Zgłoszeniu Uczestnictwa w Konkursie należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, a także złożyć inne wymagane oświadczenia, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla celów niezbędnych do realizacji Konkursu.

4.7.Prace Konkursowe powinny być dostarczone do siedziby Organizatora w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs bossaAPI - Twój automat na giełdzie". Prace Konkursowe powinny być zapisane na płycie CD/DVD, zawierać dokumentacje w języku polskim oraz załączony kod źródłowy. Prace Konkursowe mogą być dostarczane osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Organizatora: Dom Maklerski BOŚ SA, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa w terminie określonym pkt 3 Regulaminu - „Czas trwania Konkursu”, przy czym liczy się data wpływu Pracy Konkursowej do Organizatora a nie data nadania przesyłki pocztowej.

4.8.Prace Konkursowe mogą być przygotowane w dowolnym języku programowania oraz technice. Komisja Konkursowa ma prawo odrzucić Prace Konkursowe, które do poprawnego działania wymagają zakupu przez Organizatora dodatkowych licencji na oprogramowanie firm trzecich. Powyższe wyłączenie nie obejmuje licencji na następujące aplikacje: Metastock, Amibroker, Reuters, InteractiveBrokers, Metatrader, Microsoft Office, oprogramowanie firmy Statica, eSignal.

4.9.Zgłaszane Prace Konkursowe muszą być wynikiem samodzielnej pracy Uczestnika i nie mogą istnieć żadne ograniczenia prawne dotyczące prezentacji i/lub ich zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Pracy Konkursowej lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń lub zastrzeżeń przez osoby trzecie dotyczących naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz prawa do Pracy Konkursowej. W przypadku nie przedstawienia dowodów lub przedstawienia dowodów lub wyjaśnień uznanych przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia roszczeń lub zastrzeżeń przez osoby trzecie w stosunku do Uczestnika, któremu przyznano i wypłacono już Nagrodę, Organizator ma prawo żądać zwrotu wypłaconej Nagrody i naprawienia poniesionej szkody.

4.10.Zgłaszane Prace Konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać prawa do wizerunku publicznego ani prywatności żadnej osoby (żyjącej lub zmarłej) lub w jakikolwiek inny sposób naruszać praw osobistych oraz majątkowych innych osób, nie mogą zawierać treści naruszających dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste innych osób lub zasady porządku publicznego. Prace takie będą automatycznie wyłączane z udziału w Konkursie a Uczestnik naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

4.11.Każdy Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż Praca Konkursowa będzie całkowicie oryginalna, nie będzie stanowić opracowań innych utworów i że nie zostaną w niej wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa autorskie przysługiwałyby osobom trzecim.

4.12.W przypadku gdy zgłaszane Prace Konkursowe zawierają elementy, których Uczestnik nie jest właścicielem, powinien do przesyłanej dokumentacji załączyć uprawnienie do korzystania z elementów, których Uczestnik nie jest właścicielem oraz dodatkowo na żądanie Komisji Konkursowej przedstawić oryginał dokumentów, z których wynika uprawnienie Uczestnika do korzystania z takiego elementu pod rygorem wykluczenia Pracy Konkursowej z udziału w Konkursie i ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

4.13.Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, kiedy praca zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.14.Uczestnik oświadcza i zapewnia, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do jego pracy lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

4.15.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac Konkursowych niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i/lub niespełniających warunków określonych w punkcie 4.7. niniejszego Regulaminu.

4.16.Za prawidłowo zgłoszone Prace Konkursowe uznane zostaną wyłącznie Prace Konkursowe spełniające postanowienia niniejszego Regulaminu, zgłoszone przez osoby spełniające kryteria bycia Uczestnikiem w terminie określonym postanowieniami Regulaminu.

4.17.Zwycięzcami Konkursu mogą zostać uznani wyłącznie Uczestnicy Konkursu, którzy spełnili wymagania określone w Regulaminie i których Praca Konkursowa zostanie uznana przez Organizatora za najciekawszą i najbardziej przydatną dla Klientów Organizatora.

4.18.Konkurs kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

5.Komisja konkursowa

5.1.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców Konkursu czuwa 8 osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, w której zasiadają specjaliści Organizatora. Do Komisji Konkursowej zostali zaproszeni:
•Radosław Olszewski,
•Przemysław Sobotowski,
•Michał Dłubak,
•Piotr Jakubowski,
•Cezary Rejczyk,
•Mirosław Skiba,
•Michał Wojciechowski,
•Grzegorz Zalewski.

5.2.Spośród prawidłowo zgłoszonych i niewykluczonych Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców Konkursu – autorów najciekawszych i najbardziej przydatnych dla Klientów Organizatora, w ocenie Komisji Konkursowej - Prac Konkursowych przyznając jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.

5.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.

6.Nagrody w Konkursie

6.1.Dla Zwycięzców Konkursu Organizator przewidział następujące nagrody:
•nagroda główna – 10 tys. zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
•2 nagrody dla Uczestników wyróżnionych w Konkursie – po 5 tys. zł brutto każda (słownie: pięć tysięcy złotych).
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.

6.2.W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - od wartości Nagród Organizator potrąci kwotę w wysokości 10% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i wpłaci na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku przedsiębiorców – wartość Nagród stanowi przychód przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

6.3.Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie internetowej Organizatora w dniu 01.06.2011 r. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej i/lub nagród dla Uczestników wyróżnionych w Konkursie.

6.4.W przypadku wyboru Pracy Konkursowej danego Uczestnika w Konkursie, Uczestnik ten zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem numeru telefonu i poprzez wiadomość e-mail na wskazany podczas rejestracji udziału w Konkursie adres e-mailowy w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową.

6.5.Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli Organizatora w siedzibie Organizatora w Warszawie lub zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników wskazane w Umowie świadczenia usług maklerskich. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie przez Uczestnika do Organizatora w terminie 7 dni roboczych od uzyskania informacji o wygranej, informacji o sposobie odebrania Nagrody oraz oświadczenia o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych Uczestnika lub rachunków bankowych Uczestnika, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych doręczonych Organizatorowi w sposób zgodny z Umową świadczenia usług maklerskich.

6.6.W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę nagrody w ustalonym z Organizatorem terminie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub niemożliwości przekazania Nagrody Uczestnikowi z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, prawo do Nagrody konkursowej wygasa a Uczestnik nie ma prawa do żadnych roszczeń z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności roszczenia o wypłatę nagrody.

6.7.Nagroda konkursowa będzie wypłacana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości jej zamiany na nagrodę rzeczową lub inną nagrodę.

6.8.W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody i przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.

7.Wykorzystanie projektów konkursowych

7.1.Zgłaszana przez Uczestnika Praca Konkursowa musi być oryginalną i samodzielną pracą danego Uczestnika. Zgłaszając swoją Pracę Konkursową Uczestnik gwarantuje, że jest on jej wyłącznym autorem, przysługuje mu całość praw autorskich osobistych i majątkowych oraz że jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez żadnych ograniczeń. Autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych pozostają własnością Uczestników Konkursu. Niezależnie od powyższych postanowień Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej licencji wyłącznej, na następującym polu eksploatacji:
• w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą Serwisu Organizatora dla Klientów Organizatora bez możliwości korzystania ze Zwycięskich Prac Konkursowych przez innych klientów Organizatora, oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w tym w zakresie promocji i marketingu interfejsu programowania aplikacji bossaAPI, w szczególności w Serwisie Organizatora, drukowanych materiałach promujących Konkurs oraz w ofercie Organizatora.

7.2.Ponadto Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przeglądanie, ocenianie, testowanie i inne analizowanie Zgłoszonych Prac Konkursowych i zawartych w nich treści.

7.3.Uczestnikowi nie przysługują żadne opłaty kompensacyjne za wykorzystanie Pracy Konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

8.Ograniczenia odpowiedzialności

8.1.Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody.

8.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, spóźnione, nieczytelne, zmienione lub źle skierowane Prace Konkursowe.

8.3.Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w przypadku, gdy jego Praca Konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń na podstawie działania interfejsu programowania aplikacji bossaAPI w przypadku korzystania przez Uczestnika ze zgłoszonej przez siebie Pracy Konkursowej podczas trwania niniejszego Konkursu oraz po jego zakończeniu.

8.5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe lub innego rodzaju nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika w wyniku uczestnictwa w Konkursie lub w wyniku pobrania dowolnych materiałów związanych z Konkursem.

9.Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora: Dom Maklerski BOŚ SA, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja - bossaAPI - Twój automat na giełdzie”. Reklamacje mogą być zgłoszone w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, lecz nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia terminu trwania Konkursu określonego w pkt 3 niniejszego Regulaminu (liczy się data stempla pocztowego). Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie 14 dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub widomości e-mail z odpowiedzią na adres wskazany przez Uczestnika lub adres korespondencyjny zawarty w Umowie świadczenia usług maklerskich. Reklamacje niespełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

10.Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.929 z późń. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców oraz w celach związanych z prawidłowym rozliczeniem podatkowym. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, organy nadzoru finansowego, organy rynku finansowego, sądy, organy egzekucyjne, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa. Uczestnikowi przysługują uprawnieniach określone w art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępniania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

11.Postanowienia końcowe

11.1.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, zmiany terminu ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, zmiany sposobu składania zgłoszeń konkursowych oraz zmiany grupy osób uprawnionych do uczestnictwa w Konkursie.

11.2.W szczególnych przypadkach Organizator Konkursu ma prawo nie przyznać nagród lub nagrody. Jednocześnie Uczestnik Konkursu nie ma prawa do odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania jakiejkolwiek nagrody określonej w niniejszym Regulaminie.

11.3.Organizator nie zwraca Prac Konkursowych.

11.4.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

11.5.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.