Automaty Bossa-Zlecenia DDM+-Zastrzeżenia w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:24
kontakt

Zastrzeżenia

Przed rozpoczęciem korzystania ze Zleceń DDM+ Klient powinien zapoznać się z ograniczeniami i ryzykiem jakie wynikają z korzystania ze Zleceń DDM+, które zostały zastrzeżone w niniejszej Instrukcji. DM BOŚ dokłada należytej staranności aby zapewnić usługę najwyższej jakości, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z okoliczności za które DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności ani za szkody wynikające ze zdarzeń nadzwyczajnych o charakterze siły wyższej.
DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez KLienta ze Zleceń DDM +. DM BOŚ nie gwarantuje osiągnięcia zysku oraz ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.

W przypadku złożenia Zlecenia DDM+ kupna (sprzedaży) z "ceną uaktywnienia" niższą (wyższą) niż aktualny kurs, zlecenie takie zostanie natychmiast uaktywnione, ponieważ warunek w nim zawarty jest spełniony.

Zlecenia DDM+ (w przeciwieństwie do zleceń z limitem aktywacji) uaktywniają się tylko wtedy gdy zostaje zawarta transakcja po odpowiednim kursie. Zatem jeżeli taka transakcja będzie miała miejsce np. podczas fixingu na zamknięcie zlecenie uaktywni się, ale może zostać niewykonane na dogrywce.Zlecenia DDM+ nie są zapisywane do koszyka zleceń. W [Wizjerze] pokazywane są jedynie zlecenia brokerskie wystawione na podstawie Zleceń DDM+. Anulowanie Zlecenia DDM+ spowoduje anulowanie wszystkich aktywnych zleceń cząstkowych wystawionych na jego podstawie. Anulowanie zlecenia cząstkowego spowoduje również anulowanie wszystkich aktywnych zleceń cząstkowych dotyczących tego samego Zlecenia DDM+.

Serwer zleceń Stocks OnLine sprawdza pokrycie zleceń i blokuje środki przy wystawieniu zlecenia cząstkowego. Jeżeli wystawienie zlecenia cząstkowego jest niemożliwe ze względu na brak środków, Zlecenie DDM+ jest odrzucane.

Zlecenia DDM+ są monitorowane i przetwarzane w godzinach trwania sesji giełdowej, w związku z powyższym Klient zobowiązany jest do kontroli poprawności złożenia Zleceń DDM+ poza godzinami sesji.

Jeżeli GPW anuluje jedno/wszystkie ze zleceń, które zostało/y złożone na podstawie Zleceń DDM+, anulowane zostanie całe Zlecenie DDM+. Jeżeli jednak zlecenie główne zostało już w całości wykonane to anulacie będzie podlegało zlecenie podrzędne, o ile znajduje się w systemie giełdowym.

Sprawdzanie warunków aktywacji Zleceń DDM+ odbywa się na bieżąco w trakcie trwania sesji giełdowej, na podstawie strumienia danych giełdowych otrzymywanego od GPW. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, niewygenerowanie się lub błędne wygenerowanie zleceń na podstawie Zlecenia DDM+. W szczególności dotyczy to sytuacji wystąpienia przerw w notowaniach lub dostępie do serwerów DM BOŚ za które DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności.

Zlecenia DDM+ nie zawierają mechanizmów transakcyjnych stanowiących rekomendacje w rozumieniu Regulaminu sporządzania rekomendacji lub usługę zarządzania portfelem Klienta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu lub z innych ważnych powodów DM BOŚ ma prawo ograniczyć lub zawiesić przyjmowanie Zleceń DDM+ w trybie natychmiastowym, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem Serwera zleceń Stocks OnLine.

Zastrzeżenia do zleceń One Cancels Other:

  • Jeżeli zlecenie główne One Cancels Other zostanie zrealizowane poza widełkami zleceń podrzędnych, to odpowiednio zlecenie [Take Profit] lub [Stop Loss] zostanie natychmiast aktywowane i przesłane na giełdę z limitem PKC, natomiast drugie zlecenie podrzędne zostanie anulowane.
  • Jeżeli w zleceniu głównym One Cancels Other zostanie zmodyfikowany limit ceny, który spowoduje realizację zlecenia głównego poza widełkami zleceń podrzędnych, to odpowiednio zlecenie [Take Profit] lub [Stop Loss] zostanie natychmiast aktywowane i przesłane na giełdę z limitem PKC, natomiast drugie zlecenie podrzędne zostanie anulowane. 
  • W zleceniu One Cancels Other anulata zlecenia głównego powoduje również anulowanie zleceń podrzędnych.
  • Jeżeli zlecenie główne One Cancels Other zostało zrealizowane w całości to w celu anulowania zleceń podrzędnych należy w [Anulatach zleceń] anulować jedno ze zleceń podrzędnych, odpowiednio DDM+ OCO [SL]oraz DDM+ OCO [TP] co spowoduje anulowanie również drugiego zlecenia.
  • Zlecenie podrzędne One Cancels Other wysyłane jest na giełdę z limitem PKC, w związku z czym dla mało płynnych instrumentów zlecenie może zostać zrealizowane po niekorzystnym kursie.


Zastrzeżenia do zleceń One or Other:

  • Jeżeli bieżący kurs w chwili złożenia zlecenia One or Other znajduje się odpowiednio dla zlecenia [Take Profit] powyżej ceny uaktywnienia, dla zlecenia [Stop Loss] poniżej ceny uaktywnienia to odpowiednie zlecenie zostanie uaktywnione i przesłane na giełdę.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.