IKE i IKZE-amIKE-Pytania i odpowiedzi w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.20, godz. 20:25
kontakt
amIKE_PROMOCJA_A.png

Skontaktuj się z namiamike@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 360
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Menadżer portfeli:

Pon.-Pt.: od 9:00-17:00

 Przyjdź do jednego z naszych oddziałów lub centrali.
Pytania i odpowiedzi

Jak mogę aktywować usługę?

W celu zapewnienia komfortu naszym Klientom, udostępniliśmy możliwość elektronicznej aktywacji usługi w trzech prostych krokach:
3KROKI_Amike2.png

W przypadku posiadania rachunku IKE/IKZE oraz Umowy Ramowej wystarczy: 1) zalogować się do rachunku; 2) w zakładce Dyspozycje wybrać opcję: Otwarcie rachunku; 3) następnie, wybrać przycisk [Aktywuj amIKE dla IKE] lub [Aktywuj amIKE dla IKZE]. 

Aktywację rachunku IKE/IKZE oraz usługi amIKE można wykonać również w oddziale DM BOŚ w trakcie podpisania Umowy Ramowej.

Nie masz rachunku IKE/IKZE?
Otwórz rachunek, aby aktywować usługę


otworz_rachunek.png
belka.png
Masz rachunek IKE/IKZE?
Aktywacja usługi w menu
[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

zaloguj.png

Czy mogę kontrolować stan inwestycji po aktywacji usługi amIKE?

Tak. Specjalnie dla klientów amIKE przygotowaliśmy możliwość podglądu stanu aktywów oraz historii operacji finansowych dla zarządzanego rachunku IKE/IKZE. Struktura i wartość aktywów, w postaci czytelnego wykresu kołowego, widoczna jest w zakładce "Portfel" - opcja "Wyciąg". Z kolei opcja "Historia finansowa" umożliwia wyświetlenie historii operacji bez transakcji, listy wpłat i wypłat oraz dywidend.

Jaka jest minimalna kwota aktywów, którą mogę powierzyć w zarządzanie?

Nie ma ograniczenia co do wysokości powierzonych nam aktywów niezbędnej do zawarcia umowy o zarządzanie IKE/IKZE. Jednakże jeśli wartość aktywów nie przekracza kwoty 20 000 zł, w przypadku strategii IKE/IKZE Równowaga/Dekada/Dynamika, wówczas będą one w portfelu zarządzane zgodnie ze strategią IKE/IKZE Ochrona i tam będą inwestowane w obligacje skarbowe. Jeśli na skutek dopłaty lub wzrostu wartości aktywów tam zawartych, wartość portfela wzrośnie do 20 000 zł, wówczas portfel zostanie dostosowany do danej strategia wybranej przez Klienta. W strategii IKE/IKZE Ochrona do kwoty 1 000 zł w portfelu jest tylko gotówka, a aktywa nie są inwestowane w żadne instrumenty finansowe. Szczegółowy opis strategii został zamieszczony na stronie internetowej i stanowi w załącznik do regulaminu.

Czy mogę powierzyć do zarządzania część środków zgromadzonych na rachunku IKE/IKZE?

Nie ma takiej możliwości. Ale można otworzyć zarówno rachunek IKE i rachunek IKZE, a następnie wybrać dwie różne strategie inną w przypadku zarządzania aktywami na rachunku IKE, a inną w przypadku zarządzania aktywami na rachunku IKZE.

Na ile usługa amIKE jest ryzykowna?

Ze względu na obecność akcji w strategiach portfel jest narażony na wahania wartości aktywów, związane ze zmiennością cen na rynku. Poziom ryzyka związany jest z daną strategią. Każda ze strategii związana jest z innym poziomem ryzyka, opisanym w strategii opisach ryzyka będących załącznikiem do regulaminu, dostępnych również na stronie internetowej.

Na swoim rachunku IKE/IKZE posiadam już akcje. Czy będą Państwo nimi zarządzać nadal czy portfel będzie przebudowany?

Po zawarciu umowy o zarządzanie, zarządzający podejmą działania w celu dostosowania składu portfela do modelowego portfela obowiązującego w wybranej przez Klienta strategii inwestycyjnej IKE/IKZE.

Czy w usłudze amIKE zachowam zniżki z tytułu prowizji maklerskich?

Posiadane przez Klienta zniżki z tytułu prowizji maklerskich dotyczą jedynie zleceń, które Klient składa samodzielnie. Wszyscy Klienci amIKE korzystają z obniżonej prowizji maklerskiej w stosunku do prowizji standardowej. Dodatkowo brak jest limitów minimalnej prowizji.

Stawki prowizji maklerskich dla Klientów amIKE:
Prowizja od transakcji dla rynku akcji - 0,30%, bez limitu 5 zł.
Prowizja od transakcji na rynku Catalyst - 0,10%, bez limitu 5 zł.

Wszystkie opłaty i prowizje maklerskie zawiera Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

Czy opłata za Zarządzanie amIKE jest uzależniona od czasu trwania umowy?

Tak, biorąc pod uwagę długoterminowy cel inwestycji, po okresie 5 lat/10 lat opłata za Zarządzanie ulega obniżeniu. Przykładowo dla strategii DEKADA opłata zostanie zmniejszona z 2,5% do 2,0% po 5 latach i 1,5% po 10 latach. 

Szczegóły zawiera Tabela opłat i prowizji za Zarządzanie.

Czy mogę dokonywać częstszych dopłat do portfela niż jeden raz w roku?

Tak, częstotliwość dopłat nie jest w żaden sposób ograniczona. Ważne jest, aby nie przekroczyć ustalonego rocznego limitu dopłat przewidzianych w przepisach prawa, który jest odrębny dla IKE i dla IKZE. 

Limity dopłat i zakres inwestycji

Co w przypadku, gdy wpłacę większą kwotę niż dopuszczalna w danym roku?

W takiej sytuacji, Dom Maklerski poinformuje o tym fakcie i dokona zwrotu nadwyżki środków na rachunek bankowy Klienta.

Czy mogę podzielić środki znajdujące się na jednym rachunku IKE/IKZE i wybrać kilka strategii?

Nie, niestety nie ma takiej możliwości. Można wybrać inną strategię dla rachunku IKE i dla rachunku IKZE, natomiast nie można dla środków znajdujących się na jednym rachunku wybrać więcej niż jednej strategii.

Czy mogę zmieniać strategie?

TAK. Swobodna zmiana strategii IKE/IKZE dostępna jest dla Klientów o profilu inwestycyjnym zrównoważonym lub akcyjnym. Aby zmienić strategię wystarczy, po zalogowaniu do rachunku, wypełnić Formularz Informacji o Kliencie. Następnie Klient podpisuje aneks do umowy o zarządzanie.

Czy w skład portfela mogą/będą wchodzić obligacje korporacyjne?

Nie, nie przewidujemy inwestowania w ten typ instrumentów finansowych.

Czy będę otrzymywał okresowy raport usługi zarządzania rachunkiem IKE/IKZE?

Tak. Klienci posiadający usługę zarządzania aktywami IKE/IKZE otrzymują szczegółowy kwartalny raport z inwestycji. Raport ten dostępny jest w zakładce "Portfel" - opcja "Raporty kwartalne" i zawiera m.in. tak kluczowe informacje jak: wartość początkowa i końcowa aktywów w danym okresie, stopa zwrotu, skład portfela oraz historia operacji na portfelu.

Czy mogę dokonywać wypłat, wypłat transferowych i zwrotów oraz częściowych zwrotów ze swojej strategii IKE/IKZE?

W czasie obowiązywania umowy o zarządzanie Klient jest uprawniony do dokonywania wypłat, wypłat transferowych, zwrotów oraz częściowych zwrotów po uprzednim poinformowaniu Domu Maklerskiego o zamiarze wykonania powyższych czynności, na zasadach określonych w odpowiednich umowach i regulaminach.

Czy mogę zrezygnować z usługi zarządzania?

Tak, w każdej chwili można zrezygnować z usługi zarządzania IKE/IKZE i rozwiązać umowę o zarządzanie. W przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie Dom Maklerski oddaje rachunek IKE/IKZE do dyspozycji Klienta.

Czy muszę dokonywać regularnych wpłat na IKE/IKZE?

Nie. W przypadku braku wpłat zarządzamy środkami które już są na rachunku IKE/IKZE.

Czy można dokonać częściowego zwrotu środków z IKE?

Tak, można dokonać częściowego zwrotu na zasadach określonych w przepisach oraz w odpowiednich umowach i regulaminach. Należy zwrócić uwagę, że częściowego zwrotu można dokonać tylko ze środków które pochodziły z wpłat na IKE.

Czy można dokonać częściowego zwrotu środków na IKZE?

Nie. Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tylko zwrotu

Czym się różni wypłata od zwrotu i częściowego zwrotu?

Wypłata z IKE

Ponieważ IKE ma służyć gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnienia następującego warunku:

  • dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wypłata z IKZE

W przypadku IKZE, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Wypłata może być dokonana jednorazowo lub ratalnie. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Złożenie dyspozycji wypłaty (jednorazowej bądź w ratach) powoduje, iż otwarcie kolejnego IKE/IKZE nie będzie już możliwe.

Zwrot i częściowy zwrot

Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKE/IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tzw. „zwrotu"(IKE i IKZE) lub „częściowego zwrotu"(tylko IKE). Dokonując zwrotu wycofujemy wszystkie środki zgromadzone na IKE/IKZE, a w przypadku „częściowego zwrotu" (tylko dla IKE)- części posiadanych przez nas środków. Może się to odbywać tylko w formie pieniężnej, więc jeśli nie posiadamy na rachunku odpowiedniej kwoty powinniśmy zadbać o sprzedaż całości lub części posiadanych walorów.

Częściowy zwrot może być dokonany tylko i wyłącznie ze środków pochodzących z wpłat na IKE. Wykonanie częściowego zwrotu następuje w ciągu 30 dni, od dnia złożenia odpowiedniego wniosku.

W przypadku „zwrotu” środków z IKZE (z IKZE nie można dokonać „częściowego zwrotu”) zwrócona kwotę trzeba będzie doliczyć do podstawy opodatkowania za dany rok kalendarzowy. Dokonanie „zwrotu” jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

 

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.  

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.