Doradztwo Inwestycyjne-Tabela opłat w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 06:37
kontakt

Skontaktuj sie z namidoradztwo@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 243
tel. (+48) 22 50 43 227
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Maklerzy dostepni są:

Pon.-Pt.: od 8:30-17:05

Tabela opłat

W okresie promocyjnym do 31.03.2019 Klienci mogą skorzystać z usługi i ocenić jej przydatność w realizacji własnych celów inwestycyjnych bez dodatkowych opłat.

Tabela opłat za usługi Doradztwa Inwestycyjnego
świadczone przez
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

(obowiązuje od 27.03.2015 r.)

Lp. Tytuł opłaty Wysokość opłat
 Tabela nr 2: OPŁATY
1.Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem na podstawie Umowy o doradztwo inwestycyjne1 zł 0 zł + VAT rocznie
promocja4)
2.
Przechowywanie krajowych i/lub zagranicznych instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego2) Profil KlientaWartość portfela3)Miesięczna wysokość opłaty za przechowywanie papierów wartościowych1)
Konserwatywnydo 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja4)
Powyżej 300 tys.0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja4)
Zrównoważonydo 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja4)
Powyżej 300 tys.0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja4)
Aktywnej alokacji (akcyjny)do 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja4)
Powyżej 300 tys.0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja4)
Indywidualnydo 300 tys. 0,15% 0% wartości akcji,
0,05% 0% wartości obligacji
promocja4)
Powyżej 300 tys.0,125% 0% wartości akcji,
0,04% 0% wartości obligacji
promocja4)
3.Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy dokument lub zaświadczenie)
30 PLN
4.
Sporządzenie wydruku historii rachunku pieniężnego i/lub rachunku papierów wartościowych, w tym o zawartych transakcjach:
za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej
bezpłatnie
za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej
10 PLN
za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy)
50 PLN za każdy kolejny rok
5.Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
6.
Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DModsetki ustawowe
7.
Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych.
8.Opłaty i warunki zawarte w punktach 1 - 7 podlegają negocjacji.
9.Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami.

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW, rynkach zagranicznych, Bondspot lub NewConnect, zgodnie z właściwą dla danego rachunku maklerskiego Tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

1) Opłata pobierana z dołu, do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

2) Pobranie opłaty zgodnie z tym punktem wyłącza stosowanie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. opłat z tytułu przechowywania środków wskazanych we właściwych Tabelach opłat i prowizji obowiązujących w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. od środków zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego.

3) Wartość akcji/obligacji – średnia wartość akcji/obligacji w danym miesiącu kalendarzowym wyliczana jako suma wartości akcji/obligacji w dniach wg. kursów zamknięcia podzielona przez liczbę dni w miesiącu.

4) Promocja obowiązuje do 31.03.2019 r.

Informacja o ryzyku wiążącym się z usługami doradczymi DM BOŚ S.A. 

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM BOŚ S.A. wskazuje, iż cena instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Należy w tym zakresie wskazać m. in. na zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne oraz podatkowe. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi Doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

1. ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta DM BOŚ S.A. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości. W ankiecie tej klient przekazuje podstawowe informacje dotyczące poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji. Ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej DM BOŚ S.A.;
2. ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych. W szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
3. ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Podejmując decyzję inwestycyjną korzystający z usługi Doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie DM BOŚ S.A. lub instrumenty finansowe, w których obrocie DM BOŚ S.A. pośredniczy.

Istotne informacje

Informacje, które Klient otrzymał od DM BOŚ S.A. w ramach świadczenia usług doradczych nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia korzyści czy zysków z rekomendowanej przez DM BOŚ S.A. transakcji. Ostateczną decyzję dotyczącą nabycia lub zbycia instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji.

Poza przepisami prawa, sposób świadczenia usług Doradztwa Inwestycyjnego przez DM BOŚ S.A. określa w szczególności:

1. umowa o doradztwo inwestycyjne zawarta pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem,
2. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych,
3. Tabela opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
4. Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. wydane na podstawie postanowień Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych.

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne.

DM BOŚ S.A. informuje, że uzyskał wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej w zakresie czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych i w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A., nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Na potrzeby przygotowania tych informacji nie pozyskiwano żadnych informacji od klientów. Zawarte w przykładowych portfelach prezentacje składników tych portfeli oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do zachowania klienta w zakresie prezentowanych instrumentów finansowych, w szczególności w zakresie działań zmierzających do uzyskania zwrotu z inwestycji. Opisy polityk inwestycyjnych prezentowanych portfeli wzorcowych dostępne są na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.