Doradztwo Inwestycyjne-Profile inwestycyjne w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.17, godz. 03:22
kontakt

Skontaktuj sie z namidoradztwo@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 243
tel. (+48) 22 50 43 227
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Maklerzy dostepni są:

Pon.-Pt.: od 8:30-17:05

Profile inwestycyjne

Pierwszym krokiem wymaganym do podpisania umowy jest wypełnienie przez Klienta krótkiego Testu Odpowiedniości usługi (w tym celu skontaktuj sie z Zespołem Doradztwa DM BOŚ). Na podstawie wyniku testu, Zespół Doradztwa DM BOŚ proponuje politykę inwestycyjną zgodną z potrzebami i sytuacją danego Klienta oraz dostosowaną do profilu ryzyka Klienta. Dzięki takiej procedurze, portfel który rekomendujemy, odpowiada preferencjom inwestycyjnym konkretnego Klienta.

Proponujemy trzy podstawowe Profile inwestycyjne:

 StrategiaCel inwestycyjny
Sposób realizacjiSzczegóły
KonserwatywnaOchrona realnej wartości zainwestowanych środków oraz osiąganie dochodów z inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym ryzyku.Lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne np. obligacje, fundusze rynku pieniężnego, depozyty, przy ograniczonej ekspozycji na instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y.

ZrównoważonaMaksymalizacja dochodów przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.Zakłada lokowanie środków zarówno w instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y, jak też instrumenty dłużne np. obligacje, fundusze rynku pieniężnego, depozyty. Proporcje pomiędzy powyższymi klasami aktywów mogą się zmieniać w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej przez Zespół Doradztwa.

Akcyjna
(Aktywnej alokacji)

Wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
Aktywne lokowanie środków głównie w instrumenty udziałowe np. akcje, ETF-y, z uwzględnieniem przez Zespół Doradztwa aktualnej sytuacji rynkowej


Dodatkowo wspólnie z Klientem możemy uzgodnić Indywidualną Politykę Inwestycyjną, zgodną z jego profilem inwestycyjnym, określonym na podstawie Testu Odpowiedniości.

Po ustaleniu odpowiedniej polityki inwestycyjnej, Klient może zawrzeć z DM BOŚ umowę o Doradztwo Inwestycyjne. Zawarcie umowy wiąże się z otwarciem rachunku maklerskiego przeznaczonego do składania zleceń i zawierania transakcji wynikających z przekazanych rekomendacji inwestycyjnych.

Formuła świadczenia usługi przez DM BOŚ i korzystania z niej przez Klienta jest bardziej szczegółowo opisana w części Pytania i Odpowiedzi.

Zapoznaj się z przykładowym portfelem stworzonym przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A.:*Przykładowy portfel jest informacją o charakterze promocyjnym i historycznym, nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Zobacz również:

Dlaczego warto?
Pytania i odpowiedzi
Tabela opłat

Informacja o ryzyku wiążącym się z usługami doradczymi DM BOŚ S.A. 

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM BOŚ S.A. wskazuje, iż cena instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Należy w tym zakresie wskazać m. in. na zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne oraz podatkowe. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi Doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

1. ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta DM BOŚ S.A. poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości. W ankiecie tej klient przekazuje podstawowe informacje dotyczące poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji. Ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej DM BOŚ S.A.;
2. ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych. W szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
3. ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Podejmując decyzję inwestycyjną korzystający z usługi Doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie DM BOŚ S.A. lub instrumenty finansowe, w których obrocie DM BOŚ S.A. pośredniczy.

Istotne informacje

Informacje, które Klient otrzymał od DM BOŚ S.A. w ramach świadczenia usług doradczych nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia korzyści czy zysków z rekomendowanej przez DM BOŚ S.A. transakcji. Ostateczną decyzję dotyczącą nabycia lub zbycia instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji.

Poza przepisami prawa, sposób świadczenia usług Doradztwa Inwestycyjnego przez DM BOŚ S.A. określa w szczególności:

1. umowa o doradztwo inwestycyjne zawarta pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem,
2. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych,
3. Tabela opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,
4. Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. wydane na podstawie postanowień Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych.

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne.

DM BOŚ S.A. informuje, że uzyskał wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej w zakresie czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).

Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych i w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A., nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Na potrzeby przygotowania tych informacji nie pozyskiwano żadnych informacji od klientów. Zawarte w przykładowych portfelach prezentacje składników tych portfeli oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do zachowania klienta w zakresie prezentowanych instrumentów finansowych, w szczególności w zakresie działań zmierzających do uzyskania zwrotu z inwestycji. Opisy polityk inwestycyjnych prezentowanych portfeli wzorcowych dostępne są na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.