Giełda-Kredyty-Warunki kredytowania w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2018.05.24, godz. 19:40
kontakt

Warunki kredytowania

Warunki kredytowania – wnioski / umowy/ zabezpieczenia/uruchomienia/spłaty

Wniosek o udzielnie kredytu można złożyć osobiście w siedzibie DM BOŚ SA lub poprzez obsługę rachunku inwestycyjnego [Dyspozycje] -> [Kredyty] -> [Wniosek kredytowy]. Podpisanie Umowy kredytu następuje w Banku Ochrony Środowiska S.A., Centrum Bankowości Prywatnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80 C lub we wskazanym oddziale Banku BOŚ S.A.

 1. Kredyt może zostać wykorzystywany na zakup papierów wartościowych na rynku zorganizowanym, w obrocie pierwotnym, w ofercie publicznej oraz na refinansowanie papierów wartościowych zakupionych za środki własne do 50% ich wartości.
 2. Minimalna kwota umowy kredytu nie może być niższa niż 10.000 PLN.
 3. Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach zawartego w umowie limitu kredytowego.
 4. Maksymalna kwota umowy kredytu wynosi 200% środków własnych* (łączna wartość gotówki, należności ze sprzedaży oraz papierów wartościowych z przypisanymi wagami ryzyka), znajdujących się na rachunku kredytobiorcy w DM BOŚ SA. w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu. Wyżej wymieniona wartość środków własnych do wyznaczenia maksymalnej kwoty umowy kredytu jest korygowana przez współczynnik, który w zależności od wyniku finansowego Klienta (na rachunku kasowym) w okresie do 24 miesięcy wstecz licząc od dnia złożenia wniosku może przyjmować wartości 0,85 lub 0,95 lub 1. W przypadku nowych Klientów wartość w/w współczynnika określa się w oparciu o prognozę zmiany indeksu WIG w okresie ważności umowy kredytu.
 5. Maksymalna kwota uruchomienia kredytu wynosi 200% wartości środków własnych na rachunku Klienta w dniu złożenia Dyspozycji uruchomienia kredytu ( zasilenia rachunku maklerskiego środkami z kredytu).
 6. Wartość papieru wartościowego do wyliczenia poziomu zabezpieczenia kredytu stanowi iloczyn ostatniego kursu zamknięcia oraz aktualnej wagi ryzyka danego papieru wartościowego.
 7. BOŚ SA przyjmuje, z zastrzeżeniem pkt.6 następujące wagi ryzyka do kursów zamknięcia papierów wartościowych:
  1. Waga 1 - akcje spółek wchodzących w skład WIG20, MIDWIG oraz obligacje Skarbu Państwa notowane GPW,
  2. Waga 0 - akcje spółek o małej płynności obrotu i słabej kondycji finansowej znajdujące się na liście restrykcyjnej, papiery wartościowe nie notowane na GPW, prawa poboru, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, obligacje innych podmiotów niż Skarb Państwa,
  3. Waga zawarta w przedziale (0:0,8) - wszystkie nie wymienione wyżej papiery wartościowe notowane na GPW.
 8. W uzasadnionych przypadkach papierom wartościowym mogą zostać przyznane inne od wymienionych w pkt.7 ust. 1),2),3) wagi ryzyka.
 9. Lista papierów wartościowych z przyznanymi wagami ryzyka jest aktualizowana i podawana do wiadomości Klientów w okresach nie krótszych niż jeden miesiąc kalendarzowy.
 10. Środki z kredytu przeznaczane na pokrycie składanych zleceń kupna są uruchomiane przez DM BOŚ S.A. na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji. Dyspozycje mogą być składane osobiście, telefonicznie oraz przez internet.
 11. Środki z kredytu przeznaczane na opłacenie transakcji zawartych z odroczonym terminem płatności są uruchomiane przez DM BOŚ w oparciu o posiadane pełnomocnictwo (nie jest wymagana odrębna dyspozycja Klienta).
 12. Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku Klienta w DM BOŚ S.A (po rozliczeniu sesji giełdowej) są przekazywane do Banku w celu spłaty kredytu (nie jest wymagana odrębna dyspozycja Klienta, DM BOŚ wykonuje spłaty w oparciu o posiadane pełnomocnictwo).
 13. Odsetki od kredytu są płatne w miesięcznych okresach obrachunkowych wyłącznie od rzeczywistego wykorzystania limitu kredytowego (wysokość i okres korzystania ze środków z kredytu), poprzez przelew środków z rachunku Klienta w DM BOŚ S.A bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. Odsetki są wymagalne od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykorzystano kredyt. Termin płatności odsetek upływa 10-go dnia każdego miesiąca (płatność za m-c poprzedni).

 

Terminy przyjmowania przez DM BOS S.A. dyspozycji Klientów dotyczących bieżącej obsługi kredytów:

 • Uruchomienia środków z kredytu:   od godz. 8:00 do godz. 17:05
 • Spłaty kredytu:                            od godz. 8:00 do godz. 17:10 (w przypadku wystąpienia opóźnienia w rozliczeniu sesji giełdowej dyspozycja spłaty kredytu może zostać przyjęta i wykonana po rozliczeniu sesji).
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.