Giełda-Opłaty i prowizje-Opłaty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2018.10.21, godz. 01:17
kontakt

Tabela opłat i prowizji w DM BOŚ SA - akcje


TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH
DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA
- RYNEK KASOWY

(obowiązuje od 16.04.2018 r.)

Tabela nr 1: PROWIZJE
Lp.Tytuł prowizjiDyspozycje składane osobiście lub telefonicznieDyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1.Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW, Bondspot lub NewConnect, z wyłączeniem obligacji0,95% (min. 5 PLN) 0,38% (min. 5 PLN)
2.Transakcje odwrotne dotyczące instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1. zawarte w tym samym dniu (tzw. transakcje daytrading)nie dotyczy
0,15% (min. 5 PLN)*
3.Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na GPW lub Bondspot0,35% (min. 5 PLN) 0,19% (min. 5 PLN)
4.Realizacja transakcji szczególnych, w tym pakietowych0,29% wartości zlecenia 0,29% wartości zlecenia
5.Realizacja „Zleceń do dyspozycji maklera” maksymalnie 2,5% wartości zlecenia maksymalnie 2,5% wartości zlecenia
6.
Prowizje zawarte w punktach 1- 5 podlegają negocjacji

(*) początkowo prowizja naliczana według standardowej stawki, zwrot nadpłaconej kwoty prowizji następuje po rozliczeniu transakcji, zgodnie z zasadą D+2 - po dwóch dniach roboczych od dnia jej zawarcia

 

Tabela nr 2: OPŁATY
Lp.Tytuł opłatyRachunek tradycyjnyRachunek internetowy*
1.Otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – dotyczy również umowy IKE i umowy IKZE
bezpłatnie
2.Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – dotyczy również umowy IKE i umowy IKZE
bezpłatnie
3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 4 PLN miesięcznie**bezpłatnie
4.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w ramach umowy IKE lub umowy IKZE bezpłatnie
5.Wznowienie świadczenia usług przez DM w związku z jego zawieszeniem w trybie §109 ust. 7 Regulaminu DM bezpłatnie, po wniesieniu zaległych opłat
6.Prowadzenie rachunku z ograniczonym dostępem do serwisów informacyjnychPakiet żółty:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży
(dla osób fizycznych)***
nie dotyczy bezpłatnie
 7. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień osoby fizyczne
Pakiet zielony1:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży
nie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 10.000 PLN
lub 10 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 50 opcji miesięcznie
w przeciwnym wypadku 19 PLN****
Pakiet Zielony1+:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania
nie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 25.000 PLN lub 20 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 75 opcji miesięcznie
w przeciwnym wypadku 49 PLN miesięcznie****
Pakiet zielony5:
5 najlepszych ofert
kupna/sprzedaży
nie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 60.000 PLN lub 50 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 100 opcji miesięcznie,
w przeciwnym wypadku 116 PLN miesięcznie****
Pakiet Zielony5+:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania
nie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 85.000 PLN lub 70 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 200 opcji miesięcznie,
w przeciwnym wypadku 169 PLN miesięcznie****
Pakiet zielony Max: wszystkie oferty kupna/sprzedażynie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 165.000 PLN lub 120 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 500 opcji miesięcznie,
w przeciwnym wypadku 329 PLN miesięcznie****
 osoby prawne
Pakiet Zielony5:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży 
 nie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 135.000 PLN lub 60 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 150 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 262 PLN miesięcznie (****) 
Pakiet Zielony5+:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania 
 nie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 150.000 PLN lub 70 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 200 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 299 PLN miesięcznie (****) 
Pakiet Zielony Max:
wszystkie oferty kupna/sprzedaży 
 nie dotyczybezpłatnie, gdy obroty przekroczą 190.000 PLN lub 120 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 500 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 379 PLN miesięcznie (****) 
8.Wykonanie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych przez DM)
bezpłatnie
9.Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klientaz tytułu obsługi linii kredytowej na zakup papierów wartościowych prowadzonej przez BOŚ SA bezpłatnie
prowadzony przez BOŚ S.A.od 5.000 PLN – bezpłatnie, do 5.000 PLN – 3 PLN bezpłatnie
w Polsceod 5.000 PLN – bezpłatnie, do 5.000 PLN – 3 PLNod 500 PLN – bezpłatnie,
do 500 PLN – 1 PLN
za granicą refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM
10.Wypłaty gotówkowe z rachunków pieniężnych w centrali DM do 20.000 PLN włącznie
bezpłatnie
awizowane powyżej 20.000 PLNbezpłatnie
nieawizowane powyżej 20.000 PLN
0,15% kwoty wypłaty
10a.
Wypłaty gotówkowe z rachunków pieniężnych w Punktach Obsługi Klienta innych niż centrala DMdo 30.000 PLN włącznie bezpłatnie
awizowane powyżej 30.000 PLN
bezpłatnie
nieawizowane powyżej 30.000 PLN
0,15% kwoty wypłaty
11.Nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej0,3% kwoty wypłaty
12.Negocjowane oprocentowanie rachunku pieniężnego 12 PLN miesięcznie**
13.Przeniesienie instrumentów finansowych bez przeniesienia prawa własności (opłata pobierana od każdego rodzaju instrumentu finansowego)
w ramach DM
bezpłatnie
do innego biura maklerskiego lub banku0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
13a.Przeniesienie instrumentów finansowychna podstawie umowyzastawu i innych zabezpieczeńProwizja pobierana z rachunku pieniężnego Klienta lub płacona przez stronę składającą dyspozycję
0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
14.Przeniesienie instrumentów finansowych z IKE lub IKZE do innego podmiotu w ramach wypłaty transferowej0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
15.Wypłata, wypłata transferowa, zwrot środków, wypowiedzenie umowy maklerskiej IKE lub umowy maklerskiej IKZE przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy maklerskiej IKE lub umowy maklerskiej IKZE
150 PLN
15a.Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminembezpłatnie
15b.Realizacja dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych
0,38% wartości wykupywanych certyfikatów, nie mniej niż 30 PLN
16.Przechowywanie papierów wartościowych (opłata kwartalna)dla portfela o wartości do 1.000.000 PLN bezpłatnie
dla portfela o wartości powyżej 1.000.000 PLN (opłaty nie pobiera się od Inwestorów, którzy w danym kwartale zawarli transakcje o wartości nie mniejszej niż 50% wartości portfela)negocjowana, nie mniej niż 150% opłaty pobieranej przez KDPW
17.Potwierdzone zaświadczenie o stanie rachunku pieniężnego i/lub papierów wartościowych wsteczdo jednego roku 10 PLN
powyżej jednego roku50 PLN
powyżej dwóch lat

100 PLN

powyżej trzech lat200 PLN
18.Przeniesienie własności papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej (opłata od każdej umowy), także na podstawie instrukcji rozrachunkowych 0,5% wartości rynkowej lub kurs transakcji jeśli jest wyższy niż rynkowy przenoszonych instrumentów finansowych,
nie mniej niż 100 PLN
19.Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności
(nie dotyczy umów kredytowych zawieranych za pośrednictwem DM BOŚ SA na nabywanie papierów wartościowych)
0,2% wartości rynkowej instrumentów finansowych, nie mniej niż 200 PLN
20.Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się na koncie sponsora emisji30 PLN
21.Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela lub
akcji na okaziciela na akcje imienne (opłata pobierana od każdego rodzaju papieru wartościowego)
10 PLN
22.Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla papierów znajdujących się na rachunku Klienta30 PLN
23.Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA 20 PLN
24.Wydanie duplikatu informacji podatkowej PIT8Cza okres poprzedniego roku kalendarzowego
10 PLN
za wcześniejszy okres50 PLN
25.Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy dokument lub zaświadczenie)
30 PLN
26.
Sporządzenie wydruku historii rachunku pieniężnego i/lub rachunku papierów wartościowych, w tym o zawartych transakcjachza okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej bezpłatnie
za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej 10 PLN
za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) 50 PLN za każdy kolejny rok
27.Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM
8 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
 27a.Inne opłaty naliczone przez KDPW
100% opłaty KDPW
28.Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM odsetki ustawowe
29.Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych.
30.Opłaty i warunki zawarte w punktach 1-27 podlegają negocjacji.
31.Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami.

W miesiącu otwarcia rachunku pakiety zielone są bezpłatne.

(*) Do czasu rejestracji Klienta na stronie internetowej bossa.pl w celu uzyskania haseł dostępowych opłaty pobierane są w wysokości określonej dla rachunku tradycyjnego.

(**) Opłata pobierana z dołu, do 10-tego dnia danego miesiąca.

(***) W przypadku braku logowania do rachunku internetowego z pakietem żółtym przez okres powyżej 30 dni DM ma prawo odłączyć dostęp do notowań przekazywanych w czasie rzeczywistym. Notowania zostaną automatycznie przywrócone przy następnym logowaniu do rachunku.

(****) Opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień (pakiety Zielone) pobierane są za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy (minimalny okres rozliczeniowy) według następujących zasad:

  1. za najwyższy pakiet wybrany w ciągu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą;
  2. z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, za najwyższy pakiet wybrany zgodnie z punktem a);
  3. obroty zwalniające Klienta z opłaty o której mowa w pkt. 7 powinny zostać wygenerowane w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata (zgodnie z punktem a).
  4. w przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień (pakiety Zielone) w terminie, o którym mowa w pkt b, DM zastrzega sobie prawo przełączenia Klienta na pakiet Żółty. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pakiet Zielony także za miesiąc, w którym nastąpiło przełączenie Klienta na pakiet Żółty;
  5. w przypadku nieuiszczenia przez Klienta przez okres co najmniej jednego miesiąca, innych należnych DM opłat lub prowizji lub innych zobowiązań należnych wobec DM lub BOŚ, DM ma prawo do podjęcia działań opisanych w punkcie d) do czego Klient upoważnia DM.

W przypadku osób prawnych pobierana jest jedna opłata obliczona zgodnie z punktami a)-c) albowiem dostęp do serwisów informacyjnych bez opóźnień przysługuje wyłącznie jednemu użytkownikowi umocowanemu do działania na rachunku w imieniu osoby prawnej.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.