Opłaty i dokumenty

Zapoznaj się z aktualnymi dokumentami i sprawdź z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie.
 

Uwaga!

Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji) opłatami:

  • opłata skarbowa 
  • podatek transakcyjny
  • lub inne koszty odpowiednio do regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach

Wybrane prowizje

    Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Akcje i ETFy zagraniczne

USA, Niemcy, Wielka Brytania
od 0,29% wartości zlecenia
(min. 14 PLN/ 4 EUR/ 4 USD/ 4 GBP)

 

Francja, Holandia, Belgia
od 0,29% wartości zlecenia
(min. 19 PLN/ 5 EUR/ 5 USD/ 5 GBP)

Szwajcaria
od 0,29% wartości zlecenia
(min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP)
Kanada
od 0,29% wartości zlecenia
(min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP)

*Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38 PLN (1 EUR = 4,4384 PLN). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. obniża czasowo do dnia 08.12.2023 r. prowizję minimalną od zleceń zawieranych na rynkach zagranicznych.

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji. Opłata minimalna oznacza minimalną wartość prowizji, która zostanie naliczona od wszystkich transakcji zawartych w jednym dniu w ramach jednego zlecenia.

Uwaga! Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji) opłatami jak np.: opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inne koszty odpowiednio do regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach.

Dodatkowe opłaty:

  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 0,5 % dla akcji spółek brytyjskich ustalana od wartości transakcji kupna i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna (tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty),
  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 % dla akcji spółek irlandzkich ustalana od wartości transakcji kupna i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna(tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty),
  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 GBP dla akcji od transakcji kupna i sprzedaży, gdy wartość transakcji brutto przekracza 10 000 GBP (tzw. opłata PTM levy), opłata pobierana jest najpóźniej w momencie rozliczenia odpowiednio traksakcji kupna lub sprzedaży (tzw. opłata PTM levy)
  • w USA w wysokości 0,00278% ustalana od wartości transakcji sprzedaży i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji sprzedaży (SEC Fee U.S.A.),
  • we Francji w wysokości 0,3% od wartości transakcji kupna, dotycząca akcji spółek posiadających siedzibę we Francji, których rynkowa kapitalizacja przekracza (na dzień 1 grudnia poprzedniego roku) 1 miliard EUR (tzw. Financial Transaction Tax, FTT.

 

Wybrane opłaty

    Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Otwarcie rachunku bezpłatnie
2. Przelewy na rachunek bankowy Klienta w Polsce w PLN bezpłatnie (poniżej kwoty 500 PLN – 1 PLN) w walucie EUR w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA): 1 EUR + koszt prowizji banku BOŚ S.A., który jest nie większy niż 15 PLN w walutach obcych innych niż w ramach SEPA: 1EUR/1GBP/1USD + koszt prowizji banku BOŚ S.A., który jest nie większy niż 0,25% wartości przelewu, min. 40 PLN, max 250 PLN
3. Przeniesienie zagranicznych papierów wartościowych bez zmiany własności (opłata pobierana od każdego rodzaju zagranicznych papierów wartościowych)
Opłata zawiera koszt transferu ponoszony przez DM na rzecz Zagranicznego depozytariusza.
w ramach DM - bezpłatnie z DM do innego podmiotu - 0,5% wartości rynkowej przenoszonych zagranicznych papierów wartościowych, nie mniej niż 125 PLN/30 EUR/30 USD/27 GBP od zagranicznego papieru wartościowego do DM z innego podmiotu - 65 PLN/15 EUR/15 USD/13 GBP od zagranicznego papieru wartościowego
4. Opłata offline - dodatkowa opłata pobierana od zleceń składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Internetu 40 PLN/10 EUR/35 USD/9 GBP
5. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego bezpłatnie
1/1