Tabela nr 1: Opłaty

Lp. Tytuł prowizji Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Otwarcie rachunku bezpłatnie
2. Prowadzenie rachunku bezpłatnie
3. Przelewy na rachunek bankowy Klienta w Polsce w PLN bezpłatnie (poniżej kwoty 500 PLN – 1 PLN) w walutach obcych do innego banku krajowego lub zagranicznego (opłata pobierana w walucie przelewu) 1EUR/1GBP/1USD + zwrot kosztów zgodnie z taryfą Banku BOŚ S.A.
4. Przeniesienie zagranicznych papierów wartościowych bez zmiany własności (opłata pobierana od każdego rodzaju zagranicznych papierów wartościowych)
Opłata zawiera koszt transferu ponoszony przez DM na rzecz Zagranicznego depozytariusza.
w ramach DM - bezpłatnie z DM do innego podmiotu - 0,5% wartości rynkowej przenoszonych zagranicznych papierów wartościowych, nie mniej niż 125 PLN/30 EUR/30 USD/27 GBP od zagranicznego papieru wartościowego do DM z innego podmiotu - 65 PLN/15 EUR/15 USD/13 GBP od zagranicznego papieru wartościowego
5. Opłata offline - dodatkowa opłata pobierana od zleceń składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Internetu 40 PLN/10 EUR/35 USD/9 GBP*

Tabela nr 2: Prowizje

Lp. Instrument Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Akcje i ETFy zagraniczne USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia
0,29% wartości zlecenia
(min. 19 PLN/ 5 EUR/ 5 USD/ 5 GBP*) Promocja
Szwajcaria
0,29% wartości zlecenia
(min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP*)
Kanada
0,29% wartości zlecenia
(min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP*)

(*) Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38PLN (1 EUR = 4,4384PLN). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. obniża czasowo do dnia 31 marca 2023 r. prowizję minimalną od zleceń zawieranych na rynkach zagranicznych.

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji. Opłata minimalna oznacza minimalną wartość prowizji, która zostanie naliczona od wszystkich transakcji zawartych w jednym dniu w ramach jednego zlecenia.

Uwaga! Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji) opłatami jak np.: opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inne koszty odpowiednio do regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach.

Dodatkowe opłaty:

  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 0,5 % dla akcji spółek brytyjskich ustalana od wartości transakcji kupna i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna (tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty),
  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 % dla akcji spółek irlandzkich ustalana od wartości transakcji kupna i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna(tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty),
  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 GBP dla akcji od transakcji kupna i sprzedaży, gdy wartość transakcji brutto przekracza 10 000 GBP (tzw. opłata PTM levy), opłata pobierana jest najpóźniej w momencie rozliczenia odpowiednio traksakcji kupna lub sprzedaży (tzw. opłata PTM levy)
  • w USA w wysokości 0,00229% ustalana od wartości transakcji sprzedaży i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji sprzedaży (SEC Fee U.S.A.),
  • we Francji w wysokości 0,3% od wartości transakcji kupna, dotycząca akcji spółek posiadających siedzibę we Francji, których rynkowa kapitalizacja przekracza (na dzień 1 grudnia poprzedniego roku) 1 miliard EUR (tzw. Financial Transaction Tax, FTT.
1/1