Doradztwo Inwestycyjne

Realizuj swoje plany inwestycyjne korzystając z konkretnych propozycji naszych specjalistów.
My podpowiadamy co kupić i sprzedać, Ty decydujesz. Realizację możesz również zlecić naszym maklerom.

Zapraszamy z portfelem aktywów o wartości od 300 tys. zł

Dlaczego warto?

Profesjonalna pomoc

Zespół Doradztwa zaproponuje politykę inwestycyjną zgodną z Twoimi potrzebami i sytuacją.

Pełna kontrola nad inwestycjami

Dowolnie dostosuj poziom zaangażowania w inwestycje i samodzielnie podejmuj decyzje w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Analizę spółek i bieżących informacji przekaż specjalistom oszczędzając swój czas. 

Inwestowanie przez Klienta w instrumenty finansowe na podstawie udzielonych Rekomendacji osobistych może wiązać się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego określonego w polityce inwestycyjnej.
Informacje, które Klient otrzymał od DM BOŚ S.A. nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancję osiągnięcia korzyści czy zysków z rekomendowanej przez DM BOŚ S.A. transakcji. Ostateczną decyzję dotyczącą nabycia lub zbycia instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji.

Promocja! Wypróbuj za darmo jedną z naszych strategii. 

  • Konserwatywna
  • Zrównoważona
  • Akcyjna
  • Indywidualna
mężczyzna słuchający muzyki

Pytania i odpowiedzi

Zespół Doradztwa przekazuje Klientom skład rekomendowanego portfela, stąd też wyjściowym składem portfela dla świadczenia usługi Doradztwa jest gotówka, nie papiery wartościowe. Klient ma możliwość realizowania swoich strategii inwestycyjnych na rachunku akcyjnym, a zarazem możliwość budowania portfela w oparciu o otrzymywane rekomendacje inwestycyjne na oddzielnym rachunku otwartym w związku z usługą Doradztwa. Podział środków pomiędzy tymi rachunkami leży w gestii Klienta.

Nie, jednakże rekomendacje inwestycyjne Zespołu Doradztwa kierowane do Klienta dostosowane do jego potrzeb i sytuacji powstają również w oparciu o rekomendacje ogólne i inne opracowania analityków DM BOŚ. W ramach Umowy o świadczenie usługi doradztwa DM BOŚ nie dystrybuuje innych rekomendacji i analiz przygotowanych przez analityków DM BOŚ. Natomiast Klient po spełnieniu warunków określonych zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ ma możliwość otrzymywania analiz i rekomendacji na podstawie umowy o opracowania.

Częstotliwość przekazywania rekomendacji inwestycyjnych uzależniona jest od wydarzeń rynkowych. Podjęcie decyzji o sporządzeniu i przekazaniu rekomendacji inwestycyjnej leży w gestii Zespołu Doradztwa i jest dokonywane każdorazowo gdy w ocenie Zespołu Doradztwa uzasadniają to okoliczności rynkowe. Co do zasady rekomendacje są aktualizowane raz w  miesiącu.

Nie. Usługa doradztwa nie ma związku z pakietem notowań z którego korzysta Klient. Od transakcji zrealizowanych na rachunku objętym usługą doradztwa pobierane są prowizje maklerskie w wysokości przypisanej do rachunku maklerskiego Klienta.

Nie. Zespół Doradztwa nie jest uprawniony do wydawania rekomendacji na każdy istniejący papier wartościowy, natomiast Klient może uzyskać od Zespołu Doradztwa informacje dotyczące charakterystyki danego instrumentu finansowego.

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
e-mail
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1