Po określeniu profilu ryzyka Klienta i zawarciu umowy, Klient otrzymuje od nas portfel rekomendowany w ramach określonej Polityki Inwestycyjnej, zidentyfikowanej jako odpowiednia dla danego Klienta. Portfel rekomendowany to lista instrumentów finansowych – spółek oraz jednostek funduszy inwestycyjnych – zawierająca rekomendowane przez nas udziały procentowe każdego instrumentu w portfelu Klienta. Portfele rekomendowane przesyłane są jednocześnie za pośrednictwem e-mail, oraz jako ‘komunikat powitalny’ na rachunek maklerski.

Rekomendowany portfel zawiera takie informacje. Tam, gdzie rekomendujemy złożenie ‘zlecenia oczekującego’ (cena w zleceniu kupna niższa od ceny bieżącej danego instrumentu, lub cena w zleceniu sprzedaży wyższa od ceny bieżącej danego instrumentu), jest to wyraźnie zaznaczone w przesłanej Tabeli. W pozostałych przypadkach – tj. tam, gdzie takiej ceny nie podajemy – rekomendujemy skuteczne zawarcie transakcji po cenach bieżących.

Nie. Klient usługi Doradztwa sam podejmuje decyzje odnośnie uwzględnienia otrzymanych od DM BOŚ rekomendacji w swoim portfelu.

Nie. 300 000 PLN to minimalna wartość całości aktywów na wszystkich rachunkach Klienta w DM BOŚ uprawniająca do podpisania umowy o Doradztwo Inwestycyjne.

Podstawowym rodzajem instrumentów finansowych stanowiących przedmiot rekomendacji inwestycyjnych Zespołu Doradztwa są akcje poszczególnych spółek notowanych na głównym parkiecie GPW. Regulamin usługi Doradztwa dopuszcza także inne rodzaje instrumentów finansowych – np. obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETFy, akcje notowane na rynkach zagranicznych.

W zdecydowanie największej mierze kierujemy się analizą fundamentalną, inne czynniki traktując jedynie w sposób pomocniczy.

Częstotliwość przekazywania rekomendacji inwestycyjnych uzależniona jest od wydarzeń rynkowych. Podjęcie decyzji o sporządzeniu i przekazaniu rekomendacji inwestycyjnej leży w gestii Zespołu Doradztwa i jest dokonywane każdorazowo gdy w ocenie Zespołu Doradztwa uzasadniają to okoliczności rynkowe. Co do zasady rekomendacje są aktualizowane raz w  miesiącu.

Zespół Doradztwa rekomenduje określony konkretny portfel inwestycyjny. Jeżeli nasz Klient oczekuje dodatkowych informacji, to prosimy o kontakt.

Zespół Doradztwa przekazuje Klientom skład rekomendowanego portfela, stąd też wyjściowym składem portfela dla świadczenia usługi Doradztwa jest gotówka, nie papiery wartościowe. Klient ma możliwość realizowania swoich strategii inwestycyjnych na rachunku akcyjnym, a zarazem możliwość budowania portfela w oparciu o otrzymywane rekomendacje inwestycyjne na oddzielnym rachunku otwartym w związku z usługą Doradztwa. Podział środków pomiędzy tymi rachunkami leży w gestii Klienta.

Nie. Z rachunku wydzielonego dla usługi Doradztwa można wypłacać i wpłacać pieniądze , jak też dokonywać transferów papierów wartościowych, podobnie jak na innych rachunkach papierów wartościowych Klienta prowadzonych przez DM BOŚ.

Tak. Klient ma również możliwość nabywania instrumentów finansowych stanowiących przedmiot rekomendacji inwestycyjnych na innych swoich rachunkach. W długoterminowym modelu współpracy oczekujemy, że transakcje będące wynikiem przekazanych rekomendacji inwestycyjnych będą realizowane za pośrednictwem rachunku wydzielonego dla usługi Doradztwa.

Nie. Zespół Doradztwa nie jest uprawniony do wydawania rekomendacji na każdy istniejący papier wartościowy, natomiast Klient może uzyskać od Zespołu Doradztwa informacje dotyczące charakterystyki danego instrumentu finansowego.

Nie, jednakże rekomendacje inwestycyjne Zespołu Doradztwa kierowane do Klienta dostosowane do jego potrzeb i sytuacji powstają również w oparciu o rekomendacje ogólne i inne opracowania analityków DM BOŚ. W ramach Umowy o świadczenie usługi doradztwa DM BOŚ nie dystrybuuje innych rekomendacji i analiz przygotowanych przez analityków DM BOŚ. Natomiast Klient po spełnieniu warunków określonych zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ ma możliwość otrzymywania analiz i rekomendacji na podstawie umowy o opracowania.

Nie. Usługa doradztwa nie ma związku z pakietem notowań z którego korzysta Klient. Od transakcji zrealizowanych na rachunku objętym usługą doradztwa pobierane są prowizje maklerskie w wysokości przypisanej do rachunku maklerskiego Klienta.

Rekomendacje inwestycyjne przekazywane przez Zespół Doradztwa z reguły nie zawierają z góry założonego terminu wyjścia z inwestycji. Rekomendację sprzedaży części lub całości danej pozycji Zespół Doradztwa przekazuje wtedy, gdy w ocenie Zespołu Doradztwa jest to uzasadnione okolicznościami rynkowymi.

Nie. Usługą Doradztwa oraz opłatą (dopiero po zakończeniu okresu Promocji) objęte są tylko te aktywa, które Klient będzie przechowywał na rachunku otwartym w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi Doradztwa.

Zawieszenie świadczenia usługi można osiągnąć poprzez transfer (pomiędzy rachunkami Klienta w DM BOŚ – bez opłat) lub sprzedaż papierów wartościowych z rachunku wydzielonego dla usługi Doradztwa; usługa pozostaje w takim przypadku aktywna, nie naliczają się żadne opłaty z jej tytułu ponieważ zgodnie z Tabelą opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez DM BOŚ opłata jest pobierana od wartości portfela zdeponowanego na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego. Klient w dowolnym momencie może wznowić świadczoną usługę transferując środki na właściwy rachunek objęty usługą doradztwa inwestycyjnego.

Usługę Doradztwa Klient może wypowiedzieć w każdej chwili z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

1/1