W celu aktualizacji danych osobowych należy wydrukować dyspozycję aktualizacji danych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

 

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
z dopiskiem na "WWiOK"

 

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

 

UWAGA!W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy załączyć kopię aktualnego dokumentu

 

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona.

 

W celu zmiany rachunku bankowego należy wydrukować dyspozycję aktualizacji rachunków bankowych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

 

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
z dopiskiem na "WWiOK"

 

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

W przypadku zablokowania dostępu do rachunku w następstwie trzykrotnego wpisania błędnego PIN-u (system wysyła emaila o blokadzie) należy:

  1. wypełnić formularz odblokowania rachunku,
  2. po akceptacji formularza zapisać nowy PIN,
  3. po weryfikacji wprowadzonych danych pracownik DM BOŚ prześle informację o odblokowaniu rachunku drogą emailową - można się zalogować używając nowego PIN-u.

W przypadku zagubienia danych dostępowych do rachunku (identyfikator, PIN i PUK) należy:

  1. wypełnić formularz odblokowania rachunku z zaznaczeniem opcji "Chcę wygenerować nowy Identyfikator i PUK",
  2. po akceptacji formularza zapisać nowe hasła dostępowe,
  3. po weryfikacji wprowadzonych danych pracownik DM BOŚ skontaktuje się telefonicznie (lub wyśle email) w celu potwierdzenia wygenerowania nowych danych.
1/1