Nie. Niestety nawet ujawnienie adresu mailowego w Rejestrze nie będzie wystarczające dla złożenia takiej dyspozycji drogą mailową.

Dyspozycja powinna być złożona osobiście w POK DM BOŚ lub za pośrednictwem Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy, po zawarciu odpowiedniej umowy między akcjonariuszem a DM BOŚ.

Tak, ale wyłącznie na adres do doręczeń ujawniony w Rejestrze akcjonariuszy. Taki adres akcjonariusz jest zobowiązany przekazać emitentowi papierów wartościowych. Na adres inny niż określony w rejestrze korespondencja nie będzie wysyłana.

Zwracamy uwagę, że złożenie dyspozycji związanej z wystawieniem świadectwa rejestrowego powinno się odbyć osobiście w POK DM BOŚ lub za pośrednictwem Aplikacji  - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy, po zawarciu odpowiedniej umowy między akcjonariuszem a DM BOŚ.

Koszt wystawienia dokumentu na wniosek akcjonariusza ponosi Spółka.

Wysokości opłat znajdują się w Tabeli opłat i prowizji DM BOŚ SA – Rejestr akcjonariuszy.

Za każdy dokument pobierana jest odrębna opłata. W przypadku gdy akcjonariusz wykonuje operację za pośrednictwem Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy (po zawarciu odrębnej umowy przez akcjonariusza) część operacji będzie bezpłatna. 

Aplikacja - CRA umożliwi Akcjonariuszowi w szczególności:

 • złożenie dyspozycji o wystawienie imiennego świadectwa rejestrowego
 • pozyskanie informacji o aktualnym stanie rejestru akcjonariuszy  
 • pozyskanie informacji o strukturze akcjonariatu spółki
 • dokonanie wpisu do Rejestru na wniosek osób mających interes prawny
 • dokonanie blokady papierów wartościowych w Rejestrze akcjonariusza

Aplikacja - CRA umożliwi Emitentowi w szczególności:

 • pobranie aktualnego stanu Rejestru akcjonariuszy
 • pozyskanie informacji o strukturze akcjonariatu spółki
 • rozliczenie kwoty dywidendy pomiędzy akcjonariuszy
 • otrzymanie informacji o zmianie stanu Rejestru akcjonariusza
 • komunikację on-line z prowadzącym Rejestr
 1. O ile akcjonariusz nie podpisze odrębnej umowy, to wszelkie sprawy związane z Rejestrem będzie mógł załatwić osobiście w oddziałach DM BOŚ.
 2. Akcjonariusze, którzy wskazali adres email jako dopuszczalną formę kontaktu ze Spółką oraz z podmiotem prowadzącym Rejestr, będą mogli część działań związanych z rejestrem zrealizować za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Po podpisaniu odrębnej umowy z DM BOŚ, akcjonariusz może otrzymać elektroniczny dostęp do Rejestru akcjonariuszy i wtedy większość operacji będzie mógł realizować online za pomocą Aplikacji – Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Ewentualne podpisanie takiej umowy to dobrowolna decyzja akcjonariusza.

DM BOŚ poinformuje na swojej stronie internetowej o udostępnieniu Aplikacji CRA dla akcjonariuszy i o możliwości zawarcia przez nich odpowiedniej umowy z DM BOŚ. 

Dane dotyczące emisji, akcjonariuszy oraz ewentualnych obciążeń papierów wartościowych ujawnianych w Rejestrze akcjonariuszy przekazywane są w oddzielnych plikach, których strukturę przygotowuje DM BOŚ. Pliki każda spółka może pobrać po zalogowaniu się do Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Przygotowane przez spółkę pliki będą "wprowadzane" do Rejestru również za pośrednictwem Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Instrukcja wypełniania plików z danymi znajduje się na naszej stronie internetowej 

Tak. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana podać wszystkie dane o emisjach (serie akcji, ilość itp.), a w przypadku akcjonariuszy tylko o tych, którzy zostali prawidłowo zidentyfikowani.

W przyszłości, nawet po otwarciu rejestru z dniem 1 marca 2021 r. Spółka będzie mogła uzupełniać dane o kolejnych zidentyfikowanych akcjonariuszach, po ewentualnym przekazaniu wymaganych dokumentów.

Spółka jest zobowiązana dokonać pięciu wezwań w terminach i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.

Niedokonanie tych wezwań może stanowić podstawę do odmowy otwarcia Rejestru.

Nie. Tacy akcjonariusze nie będą mogli być ujawnieni w Rejestrze do czasu kiedy złożą akcje w Spółce.

Tak. W takim przypadku, przed dokonaniem wpisu do Rejestru nowo zidentyfikowanych akcjonariuszy, koniecznie będzie przedstawienie dokumentów i informacji, które potwierdzą status danego podmiotu jako akcjonariusza Spółki. W szczególności mogą to być dokumenty akcji, które zachowują moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Zakres wymaganych informacji i dokumentów może się różnić w zależności od danego, indywidualnego przypadku.

Aby możliwe było złożenie wniosku o dostęp do rejestru należy potwierdzić adres e-mail i numer telefonu oraz posiadać aktywną umowę ramową.

1/1