Przeniesienie Papierów Wartościowych z rachunku prywatnego na rachunek Fundacji jest możliwe na podstawie umowy cywilnoprawnej. Opłata za wykonanie umowy wynosi 0,5% wartości rynkowej lub kurs transakcji jeśli jest wyższy niż rynkowy przenoszonych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN. 

Fundacja Rodzinna w organizacji również może posiadać numer REGON oraz NIP.  Fundacje Rodzinne powinny wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP oraz z wnioskiem do właściwego urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON.

Opłata za otwarcie rachunku papierów wartościowych dla osób prawnych wynosi 100PLN Opłata pobierana jest po zawarciu umowy.
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 20PLN. 

Z dokumentacji niezbędnej do otwarcia rachunku dla rachunku Fundacji Rodzinnej w organizacji wymagamy: 
- aktu założycielskiego
-statutu Fundacji
- potwierdzenia nadania numeru NIP oraz REGON
-potwierdzenia złożenia wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych
oraz wpisu Beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Z dokumentacji niezbędnej do otwarcia rachunku dla rachunku Fundacji Rodzinnej wymagamy: 
- aktu założycielskiego
-statutu Fundacji
- potwierdzenia nadania numeru NIP oraz REGON
-wyciągu z rejestru Fundacji Rodzinnych
oraz wpisu Beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 

Aby założyć rachunek maklerski dla Fundacji Rodzinnej w organizacji należy dokonać rejestracji na stronie: https://www.bossa.pl/bossa/registrationjp.
W pierwszej kolejności należy podać dane podmiotu otwierającego rachunek. Następnie, na końcu formularza rejestracyjnego należy podać dane osób, które będą w imieniu Fundacji podpisywać umowę. 
Ważne aby skorzystać z opcji „Dodaj pełnomocnika/reprezentanta”.
Podczas rejestracji na stronie internetowej DM BOŚ S.A. konieczne będzie podanie ważnego kodu LEI. W celu uzyskania kodu LEI należy na stronie https://lei.kdpw.pl/  postępować zgodnie z załączoną instrukcją.

Dywidenda jest wypłacana Fundacji Rodzinnej w kwocie brutto co oznacza, że otrzymują kwotę bez potrącania podatku od zysków kapitałowych. 

Tak, DM BOŚ oferuje rachunki inwestycyjne dla Fundacji Rodzinnych w organizacji jak i dla już zarejestrowanych Fundacji. 

1/1