Na rynku kapitałowym dokonuje się każdego dnia tysięcy transakcji różnego rodzaju instrumentami finansowymi. Wśród nich znaczące miejsce zajmują papiery wartościowe. Są to dokumenty lub zapisy elektroniczne, z których wynikają dla ich właścicieli określone prawa majątkowe np. prawo udziału w spółce, prawa do otrzymywania odsetek. Dokonywane nimi transakcje handlowe odbywają się na rynku papierów wartościowych.

W co można inwestować?

Rynek papierów wartościowych umożliwia inwestowanie w  instrumenty różnego rodzaju: akcje, obligacje, bony skarbowe; prawa do papierów wartościowych - prawo poboru, prawo do nowych akcji lub też w specyficzne instrumenty finansowe, jakimi są instrumenty pochodne (np. warranty, kontrakty terminowe, opcje). W przypadku instrumentów pochodnych ich cena zależy od wartości tzw. instrumentu bazowego, którym może być inny papier wartościowy, indeks giełdowy, surowiec lub jakiś wskaźnik ekonomiczny.

Zaczynasz inwestować?

Początki z nami nie muszą być trudne!

 

Więcej na temat instrumentów pochodnych w dziale kontrakty.
Więcej informacji na temat instrumentów, które możesz kupić na giełdzie na stronie instrumenty.

Gdzie można inwestować?

Transakcji na rynku papierów wartościowych można dokonywać na rynku giełdowym, np. Giełdzie Papierów Wartościowych (Giełda) w Warszawie lub pozagiełdowym (BondSpot). Jeszcze inną możliwość dają Alternatywne Systemy Obrotu np. rynek NewConnect.

Papiery wartościowe możemy nabywać na runku pierwotnym lub wtórnym.

Inwestując na rynku pierwotnym stajesz się pierwszym nabywcą papierów wartościowych emitowanych i sprzedawanych inwestorom przez różne podmioty (Skarb Państwa, spółki akcyjne, gminy). Kupując papiery wartościowe od Emitenta przyczyniasz się do bezpośredniego zasilenia Emitenta środkami finansowymi niezbędnymi do dalszego rozwoju i prowadzenia działalności.

Sprzedaż tak nabytych papierów wartościowych możliwa jest:

  • bez pośrednictwa giełdy, po samodzielnym znalezieniu nabywcy i zapłaceniu opłaty skarbowej (2%)
  • na giełdzie, pod warunkiem, że odbywa się na niej handel danym papierem

Bardzo istotnym segmentem rynku papierów wartościowych jest rynek wtórny. To na nim można zbyć papiery wartościowe kupione wcześniej od Emitenta oraz kupować i sprzedawać papiery wartościowe handlując z innymi inwestorami. W tym wypadku kapitał krąży już między kupującymi i sprzedającymi, nie ma zaś znaczenia dla emitenta. Na rynku wtórnym możliwy jest handel wszystkimi papierami wartościowymi, prawami do nich oraz instrumentami pochodnymi.

Najważniejszą instytucją rynku wtórnego jest Giełda.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1