Kroki notowań

Kursy poszczególnych instrumentów ustalane są z różną dokładnością. Od tego również zależy minimalny krok notowań (tik), czyli minimalna wartość, o którą może zmienić się cena danego instrumentu.

W przypadku akcji, praw do akcji, praw poboru, ETF-ów i niektórych kontraktów terminowych mogą to być cztery miejsca po przecinku, choć szczegółowe zasady zależą od ceny oraz płynności danego instrumentu.

W pozostałych przypadkach mogą to być dwa miejsca po przecinku (np. obligacje) lub z dokładnością do jedności (np. kontrakty terminowe na indeks).

Zasady ustalania kroków notowań dla akcji

Kursy akcji oraz ETF-ów określane są z dokładnością do 0,0001 zł. Krok notowań zależy jednak od ceny akcji oraz ich płynności. Krok notowań poniżej jednego grosza będzie dotyczył akcji o najniższej cenie nominalnej.

Podstawą do ustalenia tabeli kroku notowania jest średnia dzienna liczba transakcji na rynku o zasadniczym znaczeniu dla płynności dla danej akcji oraz od limitu ceny w zleceniu. Na podstawie szacowania średniej liczby transakcji w okresie podlegającym takiemu szacowaniu giełda wylicza Średnia Dzienna Liczba Transakcji (ŚDLT). Wyliczona wartość ŚDLT zostaje naniesiona na tabelę kroku notowań i na tej podstawie instrument zostaje przypisany do odpowiedniego pasma płynności. Jednocześnie na podstawie aktualnej ceny instrumentu – trafia do odpowiedniego wiersza z tabeli odnoszącego się do minimalnej wartości zmiany ceny (kroku notowania) przy danym zakresie cenowym.

kroki_notowan_sdlt

ŚDLT - Średnia Dzienna Liczba Transakcji, cena = kurs notowania danego instrumentu.

W przypadku akcji notowanych z dokładnością większą niż 1 grosz przy wyliczaniu wartości zlecenia (iloczyn limit x ilość) należy pamiętać o odpowiednich zaokrągleniach.

1111

Limit

Wartość

Wartość zlecenia po zaokrągleniu

0.9885

1098.2235

1098.22

1

Limit

Wartość

Wartość zlecenia po zaokrągleniu

0.9885

0.9885

0.99

Ilość Limit Wartość Wartość zlecenia po zaokrągleniu
1111 0.9885 1098.2235 1098.22
1 0.9885 0.9885 0.99

Metoda zaokrągleń: kwoty mniejsze niż 0.005 są pomijane, kwoty równe i większe niż 0.005 są zaokrąglane w górę.

Zmiana kroku notowania

Zmiana kroku notowania może mieć miejsce w przypadku np. zdarzeń korporacyjnych split/resplit w wyniku których nastąpi zmiana płynności instrumentu. Może to także nastąpić na podstawie nowego szacowania dziennej średniej liczby  transakcji przez właściwy organ (dla spółek krajowych - KNF).

W innych przypadkach przydzielone pasmo płynności obowiązuje do końca okresu, tj. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a dla spółek dopuszczonych w okresie ostatnich czterech tygodni danego roku kalendarzowego, do dnia 31 marca drugiego roku kalendarzowego. 

Aby sprawdzić krok notowań dla instrumentu należy:

  • Znaleźć Instrument w Tabeli kroków notowań: Zakładka Instrumenty - kolumna Nazwa instrumentu.
  • Określić Numer tabeli kroków notowań przypisanej dla danego Instrumentu: Zakładka Instrumenty - kolumna Numer tabeli korków notowań.
  • Przejść do zakładki Tabele kroków notowań. Informacja o krokach notowań dla Instrumentu znajduje się w Tabeli kroków notowań o numerze, do której przypisany jest Instrument.

Kroki notowań w kontraktach na akcje

W przypadku kontraktów terminowych na akcje krok notowania jest niezależny od wysokości kursu kontraktu terminowego i wynosi 0,0001 zł, przy czym kurs kontraktu nie może być niższy niż 1 grosz. Oznacza to, że dokładność notowań kontraktów na akcje może być wyższa niż samych akcji.

Przykład

Akcje KGHM przy cenie 100 złotych notowane są z dokładnością do 0,0500, czyli cena może się zmieniać ze 100,0000 na 100,0500 zł.

W tym samym czasie kontrakt na akcje KGHM będzie notowany np. po 100,0001 zł.

Wartość kontraktu terminowego jest iloczynem ceny kontraktu oraz liczby akcji przypadających na jeden kontrakt, z dokładnością do 0,0001 zł.

Standardowy mnożnik w przypadku kontraktów na akcje wynosi 100 lub 1000 akcji. Przy cenie kontraktu na akcje 95,0321, jego wartość (1 kontrakt = 100 akcji) wyniesie 9503,21 zł.

Kroki notowań w kontraktach na waluty

W przypadku kontraktów terminowych na waluty minimalny krok notowań wynosi 0,0001 jednostki danej waluty. Należy pamiętać, że od 1 marca 2019 roku zmienił się sposób podawania notowań. Przed tą datą kurs kontraktów podawany był za 100 jednostek waluty, np. 432,11 PLN, zaś po tej dacie jest podawany za 1 jednostkę 4,3211 PLN.

Wielkość kontraktów pozostała bez zmian i wynosi 1000 jednostek waluty (np. 1000 EUR, 1000 USD). Wartość kontraktu wystarczy ustalić mnożąc jego kurs przez 1000, np. 4,3211 PLN * 1000 = 4321,10 PLN.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1