Kroki notowań

Kursy poszczególnych instrumentów ustalane są z różną dokładnością. Od tego również zależy minimalny krok notowań (tik), czyli minimalna wartość, o którą może zmienić się cena danego instrumentu.

W przypadku akcji, praw do akcji, praw poboru, ETF-ów i niektórych kontraktów terminowych mogą to być cztery miejsca po przecinku, choć szczegółowe zasady zależą od ceny oraz płynności danego instrumentu.

W pozostałych przypadkach mogą to być dwa miejsca po przecinku (np. obligacje) lub z dokładnością do jedności (np. kontrakty terminowe na indeks).

Zasady ustalania kroków notowań dla akcji

Kursy akcji oraz ETF-ów określane są z dokładnością do 0,0001 zł. Krok notowań zależy jednak od ceny akcji oraz ich płynności. Krok notowań poniżej jednego grosza będzie dotyczył akcji o najniższej cenie nominalnej.

Podstawą do ustalenia tabeli kroku notowania jest średnia dzienna liczba transakcji na rynku o zasadniczym znaczeniu dla płynności dla danej akcji oraz od limitu ceny w zleceniu. Na podstawie szacowania średniej liczby transakcji w okresie podlegającym takiemu szacowaniu giełda wylicza Średnia Dzienna Liczba Transakcji (ŚDLT). Wyliczona wartość ŚDLT zostaje naniesiona na tabelę kroku notowań i na tej podstawie instrument zostaje przypisany do odpowiedniego pasma płynności. Jednocześnie na podstawie aktualnej ceny instrumentu – trafia do odpowiedniego wiersza z tabeli odnoszącego się do minimalnej wartości zmiany ceny (kroku notowania) przy danym zakresie cenowym.

1

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

zmienna wielkość kroku notowania

0

0,01

0,01

0,01

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

-

0,0001

2

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

zmienna wielkość kroku notowania

0

50

0,01

50

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

-

0,05

3

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

stała wielkość kroku notowania

0

1

4

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

stała wielkość kroku notowania

0

-

0,01

5

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

stała wielkość kroku notowania

0

-

0,005

6

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

stała wielkość kroku notowania

0

-

0,0001

7

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

zmienna wielkość kroku notowania

0

10

0.01

10

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

20

0.02

20

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

50

0.05

50

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

100

0.10

100

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

200

0.20

200

Opis

Cena minimalna

Cena maksymalna

Krok notowania

0.50

  Opis Cena minimalna Cena maksymalna Krok notowania
1 zmienna wielkość kroku notowania 0 0,01 0,01
0,01 - 0,0001
2 zmienna wielkość kroku notowania 0 50 0,01
50 - 0,05
3 stała wielkość kroku notowania 0 1
4 stała wielkość kroku notowania 0 - 0,01
5 stała wielkość kroku notowania 0 - 0,005
6 stała wielkość kroku notowania 0 - 0,0001
7 zmienna wielkość kroku notowania 0 10 0.01
10 20 0.02
20 50 0.05
50 100 0.10
100 200 0.20
200 0.50

ŚDLT - Średnia Dzienna Liczba Transakcji, cena = kurs notowania danego instrumentu.

W przypadku akcji notowanych z dokładnością większą niż 1 grosz przy wyliczaniu wartości zlecenia (iloczyn limit x ilość) należy pamiętać o odpowiednich zaokrągleniach.

1111

Limit

Wartość

Wartość zlecenia po zaokrągleniu

0.9885

1098.2235

1098.22

1

Limit

Wartość

Wartość zlecenia po zaokrągleniu

0.9885

0.9885

0.99

Ilość Limit Wartość Wartość zlecenia po zaokrągleniu
1111 0.9885 1098.2235 1098.22
1 0.9885 0.9885 0.99

Metoda zaokrągleń: kwoty mniejsze niż 0.005 są pomijane, kwoty równe i większe niż 0.005 są zaokrąglane w górę.

Zmiana kroku notowania

Zmiana kroku notowania może mieć miejsce w przypadku np. zdarzeń korporacyjnych split/resplit w wyniku których nastąpi zmiana płynności instrumentu. Może to także nastąpić na podstawie nowego szacowania dziennej średniej liczby  transakcji przez właściwy organ (dla spółek krajowych - KNF).

W innych przypadkach przydzielone pasmo płynności obowiązuje do końca okresu, tj. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a dla spółek dopuszczonych w okresie ostatnich czterech tygodni danego roku kalendarzowego, do dnia 31 marca drugiego roku kalendarzowego. 

Aby sprawdzić krok notowań dla instrumentu należy:

  • Znaleźć Instrument w Tabeli kroków notowań
  • Określić Numer tabeli kroków notowań przypisanej dla danego Instrumentu: Zakładka Instrumenty - kolumna Numer tabeli korków notowań.
  • Przejść do zakładki Tabele kroków notowań. Informacja o krokach notowań dla Instrumentu znajduje się w Tabeli kroków notowań o numerze, do której przypisany jest Instrument.

Kroki notowań w kontraktach na akcje

W przypadku kontraktów terminowych na akcje krok notowania jest niezależny od wysokości kursu kontraktu terminowego i wynosi 0,0001 zł, przy czym kurs kontraktu nie może być niższy niż 1 grosz. Oznacza to, że dokładność notowań kontraktów na akcje może być wyższa niż samych akcji.

Przykład

Akcje KGHM przy cenie 100 złotych notowane są z dokładnością do 0,2000, czyli cena może się zmieniać ze 100,0000 na 100,2000 zł.

W tym samym czasie kontrakt na akcje KGHM będzie notowany np. po 100,0001 zł.

Wartość kontraktu terminowego jest iloczynem ceny kontraktu oraz liczby akcji przypadających na jeden kontrakt, z dokładnością do 0,0001 zł.

Standardowy mnożnik w przypadku kontraktów na akcje wynosi 100 lub 1000 akcji. Przy cenie kontraktu na akcje 95,0321, jego wartość (1 kontrakt = 100 akcji) wyniesie 9503,21 zł.

Kroki notowań w kontraktach na waluty

W przypadku kontraktów terminowych na waluty minimalny krok notowań wynosi 0,0001 jednostki danej waluty. Należy pamiętać, że od 1 marca 2019 roku zmienił się sposób podawania notowań. Przed tą datą kurs kontraktów podawany był za 100 jednostek waluty, np. 432,11 PLN, zaś po tej dacie jest podawany za 1 jednostkę 4,3211 PLN.

Wielkość kontraktów pozostała bez zmian i wynosi 1000 jednostek waluty (np. 1000 EUR, 1000 USD). Wartość kontraktu wystarczy ustalić mnożąc jego kurs przez 1000, np. 4,3211 PLN * 1000 = 4321,10 PLN.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1