Instrumenty finansowe

Zgodnie z polskim prawem oraz unijną Dyrektywą MiFID instrumenty finansowe stanowią: papiery wartościowe, oraz instrumenty niebędące papierami wartościowymi.

Do tych pierwszych należą m.in.: akcje, prawa poboru, prawda do akcji, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne, ETF, kwity depozytowe.

Do drugiej grupy zalicza się m.in.: instrumenty pochodne, takie jak opcje, kontrakty terminowe, swapy, certyfikaty strukturyzowane (ETP), kontrakty na różnice (CFD) oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej
1/1