W fazie przed otwarciem sesji giełdowej, wraz z wprowadzaniem każdego kolejnego zlecenia do centralnego arkusza zleceń, kalkulowany jest na bieżąco teoretyczny kurs otwarcia (TKO).

  • Ostatni znany TKO staje się kursem otwarcia dla danego papieru.

Wyznaczając wartość tego kursu system kieruje się kolejno zasadami:

  • maksymalizacji wolumenu obrotu (jak najwięcej akcji musi zmienić właściciela), 
  • minimalizacji różnicy między liczbą papierów wartościowych w zleceniach sprzedaży i kupna możliwych do zrealizowania przy danym kursie (minimalizacja nadwyżki między kupnem i sprzedażą), 
  • minimalizacji różnicy między kursem określanym i kursem odniesienia (jak najmniejsza różnica między aktualnie ustalanym kursem, a kursem poprzednim).

W ustalaniu kursu biorą udział kolejno zlecenia:

  1. po każdej cenie - PKC 
  2. po cenie rynkowej na otwarcie - PCR 
  3. z limitem ceny - Limit

Zlecenia maklerskie są realizowane zgodnie z priorytetem ceny i czasu przyjęcia do arkusza zleceń.

Zlecenia PKC i PCR mają pierwszeństwo realizacji przed zleceniami z limitem ceny, niezależnie od czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń.

W przypadku zleceń z limitem ceny pierwszeństwo w realizacji mają:

  • w przypadku zleceń kupna - zlecenia z wyższym limitem ceny 
  • w przypadku zleceń sprzedaży - zlecenia z niższym limitem ceny

Zlecenia z tym samym limitem ceny są przyjmowane do arkusza zleceń, a następnie realizowane zgodnie z priorytetem czasu, zlecenia przyjęte wcześniej są realizowane w pierwszej kolejności.

W fazach otwarcia, zamknięcia oraz w trakcie równoważenia wszystkie zlecenia maklerskie realizowane są po tej samej cenie równej odpowiednio kursowi jednolitemu, otwarcia, zamknięcia lub kursowi wyznaczonemu w wyniku równoważenia. W tych fazach zlecenie są realizowane z zgodnie z priorytetem ceny, a następnie zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia.

W przypadku zleceń LIMIT równym, odpowiednio, kursowi jednolitemu, otwarcia, zamknięcia lub kursowi wyznaczonemu w wyniku równoważenia, o kolejności realizacji zleceń decyduje priorytet czasu przyjęcia.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1