Dyrektywa w pewnym stopniu kontynuuje i modyfikuje wymogi jakie już zostały zaimplementowane na podstawie dyrektywy MIFID I z 2010 roku. 
MIFID II jest regulacją bardziej złożoną i wprowadza m.in. nowe zasady dotyczące struktury rynku, ochrony inwestorów, modelu doradztwa inwestycyjnego i dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Jest również odpowiedzią na gwałtownie rosnącą rolę platform internetowych jako kanału sprzedaży, kontaktu z Klientem oraz miejsca składania zleceń i informacji o stanie rachunku maklerskiego.

Czym jest MIFID II?

MIFID II to zespół regulacji prawnych mających zastosowanie w Unii Europejskiej, których bazą są poniższe regulacje:

 Dyrektywa MIFID IIDyrektywa MIFID II 2

Rozporządzenie MiFIRRozporządzenie MiFIR

Cele MIFID II

Głównym celem nowych przepisów MIFID II jest podwyższenie ochrony inwestorów na rynkach kapitałowych, większa przejrzystości działalności firm inwestycyjnych jak również ujednolicenie zasad obrotu, rozliczeń, raportowania w skali Unii Europejskiej. Realizacja wskazanych celów oznacza dla firm inwestycyjnych obowiązek udostępnienia Klientom dodatkowych informacji zarówno przed jak i po zawarciu transakcji.

Cele MIFID II

Wraz z MIFID II pojawią się nowe mechanizmy raportowania do właściwego organu nadzoru oraz do instytucji organizujących obrót instrumentami finansowymi takich jak GPW. Zmieni się także zakres raportów, przekazywanych do organów nadzoru.

Dla całej Unii to kolejny krok do ujednolicenia rynku usług finansowych.

Główne zmiany dla Klientów

 • Wybrane zmiany w zasadach obrotu na giełdzie 
  • zmiany w krokach notowań,
  • minimalna wartość zlecenia WUJ,
  • potwierdzenia dla zleceń z limitem poza widełkami statycznymi.

Więcej na temat zmian w obrocie na giełdzie »

DM BOŚ wypełniając obowiązki wynikające z regulacji MIFID II przyjął również następujące rozwiązania:

 • Ankieta/test rynku docelowego

Celem ankiety jest pozyskanie informacji umożliwiających DM BOŚ zarządzanie produktem. Ankieta będzie udostępniona w procesie otwarcia Umowy Ramowej i składa się z pytań o wiedzę i doświadczenie, tolerancję na ryzyko i sytuację finansową w kontekście zdolności do poniesienia strat.

 • Publikacja informacji KID na stronie www

Key Information Document (KID) ma za zadanie ułatwić zrozumienie i porównanie różnych instrumentów finansowych przeznaczonych dla Klientów indywidualnych. KID to zwięzłe dokumenty, które zapewnią inwestorom informacje dotyczące cech, ryzyk i kosztów produktów inwestycyjnych. Głównym zadaniem dokumentu KID jest pomoc inwestorowi detalicznemu w podjęciu świadomej decyzji o transakcjach dotyczących bardziej złożonych instrumentów finansowych.

Informacje KID udostępnione będą przez DM BOŚ S.A. na stronach bossa.pl (instrumenty giełdowe) i bossafx.pl (instrumenty z bossafx). Dodatkowo powiadomienie o zmianie KID będzie można otrzymać na wskazany adres e-mail z adresu info@bossainfo.pl

 • Udostępnienie informacji o kosztach ex ante i ex post

DM BOŚ do Tabeli opłat i prowizji dołączy dodatkową informację ex ante o kosztach przykładowych transakcji, ich wpływie na zwrot z inwestycji oraz prognozy wahań kosztów. Celem prezentacji ex ante kosztów usługi maklerskiej jest dostarczenie Klientom narzędzi wyjaśniających wpływ skumulowanych kosztów związanych z transakcjami na ostateczny wynik finansowy inwestycji Klienta.

Informacja o kosztach ex post będzie będzie publikowana nie rzadziej niż raz w roku.

 • Informacje o zawartych transakcjach

DM BOŚ udostępni dodatkową informację o zawartych transakcjach na rachunkach giełdowych. 
Będzie ona możliwa do pobrania jako plik PDF w opcji [ Portfel- >Historia papierów->Zestawienie transakcji] i będzie zawierać zestawienie transakcji z danej sesji. Dodatkowo inwestor może otrzymywać powiadomienie na adres e-mail o wygenerowaniu ww. pliku.

Drugą opcją jest otrzymywanie oddzielnych powiadomień o zawarciu każdej transakcji na adres e-mail. Powiadomienia będą wysyłane z adresu: info@bossainfo.pl

 • Rejestrowanie komunikacji z Klientem

Zakres rejestrowania komunikacji z Klientem (np. dyspozycji składanych przez Klienta – zlecenia) zostanie rozszerzony o zapisywanie rozmów i korespondencji związanej z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem usług przez Dom Maklerski.

 • Obowiązek posiadania kodu LEI

Od 3 stycznia 2018 r. warunkiem otwarcia rachunku maklerskiego i złożenia zlecenia w DM BOŚ, przez Klientów będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, będzie posiadanie kodu LEI - zgodnie z zasadą „No LEI no Trade”.

 • Obowiązek przekazywania informacji o transakcjach Klientów do ARM i APA

DM BOŚ zgodnie z wymaganiami dotyczącymi raportowania do ARM (Approved Reporting Mechanism/Zatwierdzony Mechanizm Sprawozdawczy) i APA (Approved Publication Arrangement/Zatwierdzony podmiot publikujący) przygotuje infrastrukturę raportowania. W celu wypełnienia obowiązków raportowych, DM BOŚ będzie wymagał podania przez Klientów dodatkowych informacji (np. kod LEI) o składającym zlecenie jak i o parametrach zlecenia (np. kto podjął decyzję inwestycyjną).

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1