FATCA

FATCA to ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (ang. Foreign Account Tax Compliance Act), uchwalona przez Amerykański Kongres w dniu 28 marca 2010 r.

Jej celem jest zobowiązanie zagranicznych instytucji finansowych (ang. FFIs - Foreign Financial Institutions) do przekazywania do USA danych o saldach rachunków oraz informacji o ich właścicielach – podatnikach USA. W ten sposób amerykańskie władze skarbowe (ang. IRS – Internal Revenue Service) stają się zdolne do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych tych osób.

Kolejnym celem FATCA jest zapobieżenie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych w celu ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

FATCA wprowadza sankcyjny podatek w wysokości 30% kwoty płatności brutto (przed potrąceniem podatku u źródła wynikającego z Umowy o Podwójnym Opodatkowaniu) uzyskiwanej ze źródeł w USA w przypadku, gdy instytucja finansowa, która prowadzi rachunek odbiorcy płatności, a także każda inna pośrednicząca w płatności instytucja finansowa, jest niezgodna z FATCA.

W celu wymuszenia stosowania FATCA przez instytucje finansowe mające siedzibę poza terytorium USA, USA zawarło umowy w sprawie wdrożenia ustawodawstwa FATCA z poszczególnymi państwami z całego świata. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, została podpisana w Warszawie dnia 7 października 2014 r. i ratyfikowana w lipcu 2015 r. Umowa ta została wdrożona Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. 2015, poz. 1712), która to ustawa weszła w życie 27 października 2015 r. (dalej „Ustawa FATCA”).

Obowiązki wynikające z ustawy FATCA

Ustawa FATCA nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych poprzez identyfikację swoich Klientów pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, które zostały zidentyfikowane do IRS za pośrednictwem polskich organów podatkowych.

Procedury identyfikacji i weryfikacji dotyczyć będą wszystkich Klientów DM BOŚ S.A.

Na podstawie przepisów Ustawy, DM BOŚ S.A. zobowiązany jest w szczególności do pozyskania oświadczenia o statusie podatkowym od:

  1. Klientów, którzy od dnia 1 grudnia 2015 roku zawrą umowę z DM BOŚ S.A.
  2. Klientów, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 roku zawarli umowy z DM BOŚ S.A.

Złożenie oświadczenia przez Klientów wymienionych w pkt 1 powyżej, stanowi element procedury otwierania rachunku w DM BOŚ S.A. W przypadku Klientów wymienionych w pkt 2 powyżej, formularz oświadczenia będzie przekazywany Klientom DM BOŚ S.A. w celu jego podpisania i zwrotnego odesłania, a jego nieotrzymanie przez DM BOŚ S.A. od Klienta do dnia 1 grudnia 2016 r., będzie wiązało się z obowiązkiem DM BOŚ S.A. dokonania blokady rachunku (tj. czasowego uniemożliwienia dysponowania i korzystania z wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku).

Niezależnie od powyższego, DM BOŚ S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia i w tym celu może występować do swoich Klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

W przypadku pozyskania informacji, że Klient jest podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, DM BOŚ S.A. zobowiązany jest przekazać informacje o prowadzonym dla Klienta rachunku do ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu upoważnionego, w celu dalszego ich przekazania przez wyżej wymienione organy do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wskazane powyżej informacje obejmować będą dane Klienta (imię i nazwisko, adres oraz amerykański NIP, a w przypadku braku amerykańskiego numeru NIP data urodzenia), wartość lub saldo tego rachunku, jak również kwoty dochodów lub przychodów Klienta wypłacane przez DM BOŚ S.A.

Informacja na temat zgodności DM BOŚ S.A. z FATCA

Zgodnie z wymogami FATCA, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (www.irs.gov) pod następującymi danymi:

Nazwa: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Model: IGA 1A

Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): Z05WHK.00001.ME.616

Status FATCA: REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFI

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, prosimy o kontakt z jednostką biznesową DM BOŚ S.A., z którą Państwo współpracują.

Ustawodawstwo FATCA

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, została podpisana w Warszawie dnia 7 października 2014 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1647/1

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1712/1

Zastrzeżenia
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM BOŚ S.A.), z jakiegokolwiek tytułu. Stanowi on jedynie ogólne podsumowanie zagadnień związanych z FATCA i Umową FATCA dla celów informacyjnych. Nie należy interpretować niniejszego dokumentu jako porady podatkowej lub prawnej. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie gwarantuje jego precyzyjności ani kompletności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie będzie również ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z działania w oparciu o niniejszą informację. W przypadku wątpliwości Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej i podatkowej uwzględniającej ich indywidualną sytuację.

DM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje Klienta i ich skutki, w szczególności za poniesione przez Klienta szkody (w szczególności poniesione straty, utracone korzyści i nałożone na Klienta kary finansowe).

Powyższa informacja uwzględnia stan prawny na dzień 25 listopada 2016 r.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1