Od obowiązku tego nikt i nic nie może go zwolnić, ani władze spółki, ani przepisy statutu. Wpłaty powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie akcje, bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, na rachunek spółki prowadzony przez bank w Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin i wysokości wpłat na akcje określa statut lub walne zgromadzenie. Zarząd powinien powiadomić o tym akcjonariuszy dwukrotnie, poprzez ogłoszenia lub listami poleconymi. Pierwsze ogłoszenie lub pierwszy list powinien być wysłany na miesiąc, a drugi nie później niż dwa tygodnie przed terminem wpłaty.

Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w ustalonym terminie zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowanie (chyba, że statut stanowi inaczej).

Brak opłacenia akcji

Jeżeli w ciągu miesiąca po upływie terminu płatności wpłata nie zostanie dokonana lub nie uiszczone zostaną odsetki bądź odszkodowanie lub inne płatności przewidziane przez statut, akcjonariusz może być, bez uprzedniego wezwania, pozbawiony swoich praw przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych. O możliwości zastosowania takiej sankcji spółka powinna uprzedzić w ogłoszeniach lub listach poleconych.

O unieważnieniu akcji z powodu niedokonania wpłat spółka zawiadamia akcjonariusza, który nie dokonał wpłaty, oraz jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi akcyjnej. Numery unieważnionych akcji oraz świadectw tymczasowych powinny zostać ogłoszone w pismach przewidzianych do ogłoszeń spółki. Po ogłoszeniu numerów unieważnionych spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza, domu maklerskiego lub banku. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółka pokrywa koszty ogłoszeń, odsetki, odszkodowania zaliczane na zaległą płatność, a pozostałe środki zwraca akcjonariuszowi, który spóźnił się z wpłatą. Jeśli jednak kwota uzyskana ze sprzedaży dokumentów akcji będzie zbyt mała i nie pokryje w.w. kosztów i należności wówczas za powstały niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz i jego prawni poprzednicy. Roszczenie to przedawnia się z upływem trzech lat od dnia sprzedaży akcji.

Inne obowiązki akcjonariuszy

Inne obowiązki akcjonariuszy mają w zasadzie charakter wtórny i wynikają z podstawowego obowiązku dokonania pełnej wpłaty na akcje. Spośród nich można wymienić obowiązek zwrotu wypłaty otrzymanej wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu. Chodzi tu np. o bezprawne wypłacenie jakiegokolwiek świadczenia od spółki. Wyjątkowo zwrotowi nie podlega otrzymanie przez akcjonariusza w dobrej wierze udziału w zysku . Poza tym przypadkiem członkowie władz spółki, którzy odpowiedzialni są za bezprawną wypłatę, ponoszą odpowiedzialność za jej zwrot solidarnie z akcjonariuszem. Z odpowiedzialności tej akcjonariusze lub członkowie władz spółki nie mogą być zwolnieni. Wierzytelności te przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem wierzytelności w stosunku do akcjonariusza, który wiedział o bezprawności wypłaty.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1