Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje od 1991 roku. Jest instytucją mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz odpowiednie ustawy.

NewConnect działa od 2007 roku. Jest to zorganizowany rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formie alternatywnego systemu obrotu (ASO). Rynek przeznaczony jest dla powstających bądź młodych spółek o stosunkowo niewielkiej kapitalizacji.

Rynek towarowy jest segmentem rynków finansowych, na którym przedmiotem handlu są fizyczne towary lub produkty (metale, żywność, surowce, energia). Produkty te mogą stanowić równocześnie podstawę do tworzenia różnego rodzaju instrumentów  pochodnych (np. kontraktów terminowych, opcji). W Polsce prowadzeniem giełdy towarowej zajmuje się Towarowa Giełda Energii S.A. w Warszawie (TGE), na której dokonuje się obrotu towarami związanymi z rynkiem energetycznym (energia elektryczna, paliwa, limity wielkości produkcji, itp.)

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1