Podejmując uchwałę o podziale zysku między dotychczasowych akcjonariuszy WZA zobowiązane jest określić:

  1. wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję,
  2. dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  3. dzień wypłaty dywidendy.

Dywidenda jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadają akcje spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli dotychczas nie byliśmy posiadaczami akcji spółki, która zdecydowała się na wypłatę dywidendy, możemy nabyć akcje z prawem do dywidendy na giełdzie. Ostatnim dniem uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy jest dzień sesji giełdowej, dla której rozliczenie transakcji na niej zawartych przypada w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

Zaczynasz inwestować?

Początki z nami nie muszą być trudne!

 

Inwestor chcąc skorzystać z prawa do dywidendy musi kupić akcje z prawem do dywidendy najpóźniej ostatniego dnia uprawniającego do ich nabycia z ww. prawem. Nie musi jednak "trzymać" tych akcji aż do dnia ustalenia prawa do dywidendy. Następnego dnia po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy może akcje sprzedać zachowując prawo do wypłaty dywidendy.

Wszystkie zlecenia na akcje "z prawem do dywidendy", które nie zostały zrealizowane ostatniego dnia uprawniającego do nabycia akcji z prawem do dywidendy (D) zostają po sesji anulowane. Na następnej sesji giełdowej kurs akcji podawany jest z oznaczeniem "bd" (bez dywidendy). Kursem odniesienia na pierwszą sesję po dniu D jest:

  1. w systemie notowań ciągłych - ostatni kurs zamknięcia pomniejszony o wartość dywidendy na jedną akcję,
  2. w systemie notowań jednolitych - ostatni kurs jednolity pomniejszony o wartość dywidendy na jedną akcję.

Przykład 1

Emitent podał, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 8 czerwca 2005 r.

Po sesji w dniu ustalenia prawa do dywidendy (D+2) nastąpiło rozliczenie w KDPW transakcji zawartych na giełdzie w dniu D. Inwestor ma akcje zapisane na koncie 210, czyli koncie stanu posiadania w KDPW i jest uprawniony do dywidendy z akcji spółki.

Przykład 2

Emitent podał, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (D) będzie 27 czerwca 2005 r. Po sesji w dniu ustalenia prawa do dywidendy (D+2) nastąpiło rozliczenie w KDPW transakcji zawartych na giełdzie w dniu D. Inwestor ma akcje zapisane na koncie 210, czyli koncie stanu posiadania w KDPW i jest uprawniony do dywidendy z akcji spółki.

Przykład 3

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę o przeznaczeniu całości wypracowanego zysku na dywidendę. W uchwale określono:

  1. wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję - 2 PLN
  2. dzień ustalenia prawa do dywidendy - 20 czerwca 2005 r.
  3. dzień wypłaty dywidendy - 29 lipca 2005 r.

Inwestor posiadał na rachunku 300 akcji Spółki X.

W dniu ustalenia prawa do dywidendy 20 czerwca 2005 r. otrzymał prawo do wypłaty dywidendy w wysokości:

liczba posiadanych akcji * 2 PLN - 19 % podatku od dywidendy

W dniu 29 lipca 2005 r. nastąpiła wypłata dywidendy dla akcjonariuszy. Rachunek inwestora został zasilony o 486 PLN (300 * 2 PLN - 19 % = 486 PLN)

Należny podatek od dywidendy wyniósł 114 PLN.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1